بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

0
بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه
بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

پاراف بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه :وزارت آموزش و پرورش دو بخشنامه شغلی و اداری را برای اجرا به استانهای خود ابلاغ نموده است. این دو بخشنامه را می توانید از طریق لینک های زیر دانلود نمایید.

جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

بخشنامه ۱۲/۷۱۰ مورخ ۲/۸/۹۵ موضوع جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

این بخشنامه ضوابط بکارگیری روحانیون جهت انجام دوران خدمت وظیفه در فعالیت های پرورشی فرهنگی در اجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تسری مقررات خدمت وظیفه روحانیون در امور علمی، فرهنگی و تبلیغی به وزارت آموزش و پرورش و با توجه به مجوز شماره ۴۶۰۱۱/۲/۷۰۵/۱۶/۸/۲/۴۲ مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

دانلود بخشنامه ۱۲/۷۱۰ مورخ ۲/۸/۹۵ موضوع جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای

بخشنامه شماره ۱۳۶۰۰۰/۷۰۰ مورخ ۲/۸/۹۵ موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای

این بخشنامه با هدف ارزیابی سنجش شایستگی های معلمان برای انجام مسئولیت های آنان در حوزه تخصصی و گروه درسی برای کلیه کسانی که از تاریخ ۹۵/۱/۱ شرایط لازم را کسب کرده باشند، به استانها ابلاغ گردیده است.

دانلود بخشنامه شماره ۱۳۶۰۰۰/۷۰۰ مورخ ۲/۸/۹۵ موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here