بخشنامه احتساب رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی فرهنگیان

0
بازنشستگی فرهنگیان
بازنشستگی فرهنگیان

پاراف بخشنامه احتساب رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی فرهنگیان : احتساب میزان افزایش حاصل از رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی موضوع بخشنامه شماره ۵۰۶۵/د/۲۲۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری.

مصوبه مورد اشاره اختصاص به کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی شاغل در پست آموزگار یا دبیر (معلمان) که در عین حال از ضریب ۱/۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم برخوردار هستند، دارد. بنابراین کارکنان سایر رسته ها و نیز کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی که در مشاغل اداری سایر رسته ها مأمور به خدمت شده اند، مشمول نمی باشند.

مدیران کل محترم استان ها

احتراما پیرو نامه شماره ۴۷۸۳/د/۲۰ مورخ ۸/۷/۱۳۹۴ در خصوص طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به اطلاع می رساند:

حسب پیگیری های به عمل آمده و با ملاحظه مفاد نامه شماره ۶۴۶۹۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ وزیر محترم آموزش و پرورش دائر بر واریز مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی حاصل از اجرای مصوبه مزبور از ۱/۷/۱۳۹۴، احتساب افزایش ناشی از اجرای تصویب نامه موصوف در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان مشمول طرح مورد اشاره که از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ به بعد بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده اند و یا می شوند با رعایت موارد زیر بلامانع می باشد:

۱- مصوبه مورد اشاره اختصاص به کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی شاغل در پست آموزگار یا دبیر (معلمان) که در عین حال از ضریب ۱/۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم برخوردار هستند، دارد. بنابراین کارکنان سایر رسته ها و نیز کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی که در مشاغل اداری سایر رسته ها مأمور به خدمت شده اند، مشمول نمی باشند.

۲- احراز وصول کامل مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی متعلقه (سهم کارمند و کارفرما) بابت تمامی کارکنان مشمول اعم از شاغل و بازنشسته.

۳- احراز انطباق احکام صادره با دستورالعمل اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

۴- احراز و اطمینان از ارسال مستمر اطلاعات مربوط به سیستم شاغلین از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان.

بدیهی است، مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای مقررات بر عهده آن مدیریت می باشد.

محمدعلی ابراهیم زاده

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید