تبعیض در پرداختهای نظام سلامت و پرستاران

0

پاراف تبعیض در پرداختهای نظام سلامت و پرستاران : محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی، تاکید کرد: پرداختی ها به گروه های پزشکی و غیر پزشکی در این طرح، تبعیض آمیز است.

پرداختی به کارکنان و پرسنل بیمارستان های دولتی در قالب طرح مبتنی بر عملکرد، غیرعادلانه و تبعیض آمیز است.

وی افزود: نه تنها پرداخت ها تبعیض آمیز است که حتی رویه ها و نظارت ها بر نحوه اجرای این طرح نیز تبعیض آمیز است.

شریفی مقدم با اشاره به موج اعتراض پرستاران در بیمارستان های دولتی که مابه التفاوت کارانه پرسنل بر اساس این طرح پرداخت شده است، ادامه داد: متاسفانه این طرح به حدی تبعیض آمیز است که اگر یک پرستار به مرخصی برود، از کارانه او کسر می شود.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از تبعیض آمیز بودن پرداختی ها در نظام سلامت، گفت: پرداختی ها با سیاست های کلی نظام سلامت در تضاد است. زیرا، طرح مبتنی بر عملکرد باعث می شود که پرستار ساعت کار بیشتری در بیمارستان باشد، اما بر اساس قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی، ساعت کار پرستاران می بایست کم شود.

حتی اگر یک پرستار اضافه کار نماند، کارانه پرداختی به او کم می شود، در صورتی که بر اساس قانون ارتقای بهره وری، قرار بود ساعت کار پرستاران کم شود.*مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید