آیا مرخصی حج به کارمندان و کارکنان دولت تعلق می گیرد؟

0

پاراف قوانین و مقررات در مورد آیا مرخصی حج به کارمندان و کارکنان دولت تعلق می گیرد؟ به نقل از حج ،  به استناد ماده ۴۹ قانون استخدام كشوري و ماده ۲۶ قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، همه كارمندان رسمي و ثابت مي‌توانند از مرخصي بدون حقوق استفاده كنند؛ برابر قوانين و مقررات استخدامي كشور، مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، مرخصي بدون حقوق و مرخصي ساعتي از انواع مرخصي‌هاي پيش بيني شده براي كارمندان به شمار مي‌رود و طبعا اطلاع كامل كارمندان از چگونگي دريافت مرخصي و شرايط آن در جلوگيري از مواجه با كسر كار، غيبت و پاره‌اي از مشكلات اداري نظير بيمه و حقوق و دستمزد موثر و ضروري است.

طبق ماده ۳۵ آيين نامه مرخصي‌ها موضوع ماده ۸۴ قانون مديريت خدمات كشوري، كارمند بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط مدير واحد به سازمان متبوع ارسال كند تا تصميم لازم را در اين خصوص اتخاذ و در صورت موافقت، حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق را با رعايت تبصره يك ماده ۸۴ قانون مديريت خدمات كشوري صادر كنند، همچنين طبق ماده ۳۶ اين آيين نامه، مرخصي بدون حقوق كارمندان پيماني متناسب با مدت قرارداد حداكثر تا پايان قرارداد و با رعايت سقف مقرر در قانون امكان پذير است.

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز مرخصي بدون حقوق براي فريضه حج واجب پيش بيني شده است.در ماده ۶۷ قانون كار آمده است كه هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده كند.گفتني است، وضعيت كارمنداني كه تابع قانون استخدام كشوري تفاوت داشته و نخستين سفر براي اداي فريضه حج واجب را بدون مرخصي و با دريافت حقوق، البته با موافقت مدير مافوق طي خواهند كرد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید