بخشنامه عدم استفاده معاونین مدیران کل دستگاههای اجرایی در استانها از خودروی دولتی استفاده کنند

0

پاراف بخشنامه عدم استفاده معاونین مدیران کل دستگاههای اجرایی در استانها از خودروی دولتی استفاده کنند : عدم شمول بند ب ماده 3 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی نسبت به معاونین دستگاههای اجرایی محلی.

با عنایت به اینکه برابر بند ی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری واحدهای سازمان وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها به استثنای استانداریها در سطح اداره کل تغییر یافته اند، طی نامه شماره 51/44871 مورخ 18/3/1394، استفاده معاونین دستگاههای اجرایی محلی از خودروی خدمت لغو و اعلام گردید صرفاً مطابق بند ج ماده 3 آیین نامه مدیران کل می توانند از خودروی خدمت استفاده نمایند.

معاونین دستگاههای اجرایی محلی مشمول بند ب ماده 3 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی نمی گردند.

با عنایت به اینکه برابر بند ی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری واحدهای سازمان وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها به استثنای استانداریها در سطح اداره کل تغییر یافته اند، طی نامه شماره 51/44871 مورخ 18/3/1394، استفاده معاونین دستگاههای اجرایی محلی از خودروی خدمت لغو و اعلام گردید صرفاً مطابق بند ج ماده 3 آیین نامه مدیران کل می توانند از خودروی خدمت استفاده نمایند.

بنابراین دستگاههای اجرایی محلی استانها امکان تحویل اتومبیل خدمت به معاونین مدیران کل را ندارند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید