مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان

0
اولین دفترچه بیمه درمان
اولین دفترچه بیمه درمان

پاراف مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان : مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان به شرح زیر است: بیمه شدگان و مستمری بگیران برای دریافت اولین دفترچه بیمه برای خود و افراد تحت تکفل خود باید اقدامات زیر را انجام دهند:

تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بیمه شده یا مستمری بگیر.

ارائه یک قطعه عکس ۴ * ۳ از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان جهت الصاق به دفترچه درمان.

ارائه تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه عکس دار و یا گذرنامه افراد تحت تکفل بیمه شده یا مستمری بگیر و رؤیت اصل آنها.

ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا از کارافتادگی فرزندان پسر بالای ۱۹ سال.

ارائه تعهد کتبی بیمه شده یا مستمری بگیر مبنی بر عدم اشتغال به کار فرزند دختر بالای ۱۵ سال.

ارائه فرم تأیید شده کفالت شوهر بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن.

ارائه تعهد کتبی بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن مبنی براینکه همسر وی تحت پوشش نظام حمایتی خاصی نیست. (درخصوص صدور دفترچه فرزندان)

ارائه گواهی حضانت فرزندان بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن از مراجع قضایی.

ارایه فرم تأیید شده کفالت پدر یا مادر بیمه شده یا مستمری بگیر

ارائه فیش پرداخت سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان اجباری یا مستمری بگیران

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here