دانلود پرسش و پاسخ های حقوقی بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری

0
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری

پاراف دانلود پرسش و پاسخ های حقوقی بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری :

۱- اگر فرزند ذکور مستخدم متوفی قبل ازپایان ۲۰سالگی یا۲۵سالگی ودرحین اشتغال به تحصیلات عالی ازدواج نماید آیا می توان حقوق وظیفه سهم وی را قطع کرد یاخیر؟ پاسخ: باتوجه به اینکه فرزندان ذکورقانوناً تاسن ۲۰سالگی ودرصورت ادامه تحصیل درمقاطع عالی تاسن ۲۵ سالگی ازحقوق وظیفه برخوردار می‏گردند بنابراین تازمانیکه فرد شرایط قانونی برخورداری ازحقوق وظیفه راازدست نداده حقوق وظیفه به وی پرداخت می گردد وقطع آن فقط باازدست دادن شرایط قانونی امکان پذیراست .

دانلود مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- آیا برقراری حقوق وظیفه جهت فرزندان مستخدمین متوفی درصورت فوت پدر و مادرکه هردومستخدم دولت بوده اند مجاز است ؟(استفاده ازدوحقوق وظیفه) پاسخ : استفاده از هردوحقوق وظیفه موضوع ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۵۵ ازتاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۷۹ بارعایت ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث … مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ بلامانع است .

۳- آیا انصراف ازدریافت حقوق وظیفه مجاز است ودراین صورت آیا حقوق وظیفه سهم شخص ، به سهم دیگران اضافه می گردد یاخیر؟ پاسخ : درصورت ارسال درخواست کتبی متقاضی توسط دستگاه پرداخت کننده، پرداخت حقوق سهم متقاضی متوقف می گردد وسهم وی به سهم دیگران اضافه نخواهدشد.

۴- آیاپرداخت ۲حقوق وظیفه به یک نفر تواماًامکان پذیراست ؟ پاسخ : باتوجه به ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری پرداخت همزمان بیش ازیک حقوق وظیفه برای ایام واحد خدمت ممنوع می باشد لیکن فرزندانی که پدرومادرآنها فوت نموده اند می توانند بارعایت شرایط قانونی ازهردوحقوق وظیفه ای که طبق مقررات بعلت فوت پدر ومادر برقرار می شود استفاده نمایند(قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۵۵)

۵- آیاتاریخ صدور ابلاغ بازنشستگی می تواند مؤخربرتاریخ بازنشستگی باشد؟ پاسخ : بـاتوجه به ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری که مقرر می گردد ابلاغ بازنشستگی بایستی قبل ازتاریخ اجرای حکم صادر وبه مستخدم ابلاغ گردد لذا تاریخ صدور ابلاغ بازنشستگی نمی تواند مؤخر برتاریخ بازنشستگی باشد.

۶- آیادریافت حقوق بازنشستگی وحقوق وظیفه توام مجاز می باشد؟ پاسخ : به استناد قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی …. مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ دریافت دوحقوق بازنشستگی ووظیفه به صورت همزمان جز درمورد همسران مستخدمین متوفی ممنوع است .

۷- درصورتی که مستخدمی درتمامی ۲سال آخرخدمت ویابخشی ازآن درحال آماده به خدمت ، غیبت موجه ویاتعلیق خدمت باشد ، معدل حقوق ومزایای وی جهت تعیین حقوق بازنشستگی چگونه تعیین می گردد؟ پاسخ : درصورتی که مستخدم حائز شرابط بازنشستگی باشد حسب مفاد ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹،معدل تمامی حقوق ومزایای دریافتی به عنوان ملاک کسور بازنشستگی در۲ سال آخرخدمت درفرمول تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ می گردد.خاطـــر نشـــان می سازد حسب مفاد بند ب ماده ۱ قانون استخدام کشـــوری”خدمت”‌ عبارت ازاشتغال بکـــار می باشد وبدین لحاظ جهت تعیین معدل حقوق ومزایای مستخدم در ۲ سال آخرخدمت ،مدت زمانی که مستخدم درآن ۲ سال به خدمت اشتغال داشته یاطبق قوانین ومقررات مربوط ازحقوق وفوق العاده های مربوط به اشتغال استفاده نموده باشد ملاک تعیین متوسط حقوق قرار می گیرد وچنانچه مستخدم دراین مدت یاقسمتی ازآن درحالت عدم اشتغال یاعدم استفاده ازحقوق اشتغال ازقبیل آمادگی به خدمت ،غیبت موجه وغیر موجه ،انفصال موقت ، مرخصی استعلاجی صعب العلاج بیش ازیکسال،مرخصی بدون حقـــوق و … قرارگرفته باشــد.آخریــــــن دوسالی که ازحقوق و فوق العاده های مربوط استفاده نموده است ملاک احتساب معدل خواهد بود .

۸- کسور بازنشستگی ایام غیبت موجه به چه میزان پرداخت می گردد؟ پاسخ : نظر به اینکه حالت غیبت موجه به منزله این است که مستخدم خارج ازحدود اراده واختیــــار خود درمحل اشتغال حاضر نگردیده است وطبق مقررات مستحق دریافت حقوق می باشد واین رقم نمی تواند ازحداقل حقوق مصوب کمتر باشد ،لذا کسور بازنشستگی بایستی برمبنای حداقل حقوق محاسبه وپرداخت گردد.مگر درمواردی که دریافتی فرد بیشتر ازحداقل باشد که دراین صورت کسور بازنشستگی وی برمبنای همان مبلغ محاسبه ودریافت خواهد شد.

۹- درمورد کسی که آماده به خدمت شده نحوه کسروپرداخت کسور چگونه است ؟ پاسخ : براساس صدرماده ۷۱ وتبصره ۲ آن و تبصره یک ماده ۱۱۷ قانون استخدام کشوری ، دستگاه مستخدم موظف به کسر و پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ومدت مزبور جزو سابقه رسمی مستخدم محسوب می گردد.

۱۰- آیا ایام تعلیق ازخدمت جزو سابقه خدمت قابل احتساب است یاخیر؟ پاسخ: درصورت صدور حکم برائت ،ایام تعلیق جزو خدمت محسوب می شود.

۱۱- درصورتی که شخصی کسور بازنشستگی خود راازصندوق بازنشستگی دریافت نموده باشد می تواند مجدداً آن رابه حساب صندوق واریزودرخواست انتقال آن رابه صندوق دیگری بنماید ؟ پاسخ : واریز مجدد کسور دریافتی ودرخواست انتقال آن به سایر صندوقها حسب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقدور نمی باشد.

۱۲- آیا برقراری حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به تحت تکفل بودن آنان درزمان حیات مستخدم می باشد؟ پاسخ : به استناد ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری ،برقراری سهم حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به تحت تکفل بودن آنان درزمان حیات مستخدم می باشد ، واین امرازطریق دفترچه خدمات درمانی که درزمان حیات متوفی برای والدین اخذ گردیده ویا رای صادره ازطریق محاکم ذیربط قابل اثبات است.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید