1. هم‌رده
 2. حسابداری و حسابرسی
 3. دانلود کتاب اموال دولتی در قوانین جدید

دانلود کتاب اموال دولتی در قوانین جدید

کتاب اموال دولتی در قوانین جدید

مجموعـه حاضـر اشاره‌ای اسـت بـه مهم‌ترین قـوانین و مقـررات امـوالی در قـوانین جدید ازجمله قانون برنامـه ششـم توسـعه، قـانون احکـام دائمـی، قـانون بودجـه ۹۶ و ضـوابط اجرایـی آن. همچنـین بـه برخـی قـوانین و توضـیحات مـرتبط بـا قـوانین فوق نیز اشاره گردیده است.

مشخصات فایل قابل دانلود کتاب:

 • نام فایل : کتاب اموال دولتی در قوانین جدید
 • مرجع تهیه فایل: ناشرمولف
 • فرمت فایل: پی دی اف
 • تعداد صفحات : ۴۵ صفحه
 • حجم فایل : حدود ۵۰۰ کیلو بایت
 • قیمت خرید فایل : ۳۰۰۰۰ ریال

فهرست کتاب اموال دولتی در قوانین جدید

 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • آشنایی با اموال دولتی
 • اهمیت توجه به امور اموالی
 • قوانین و مقررات اموالی
 • تعاریف و اختصارات
 • قانون بودجه
 • ضوابط اجرایی بودجه۹۶
 • قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
 • قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 • پیوستها (برخی مستندات مرتبط)
 • فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولتی)
 • ماده ۶۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ضوابط کلی خرید خودرو
 • مستند سازی اموال غیر منقول
 • شفاف سازی اموال غیر منقول(سامانه سادا)
 • ساماندهی فضاهای اداری
 • خانه های سازمانی
 • اموال دولتی در قوانین

در جوامع مردم‌سالار بـا شـهروندانی پاسخ‌خواه، دولت‌ها در قبـال منـابع مسـئول و پاسـخگو هسـتند. اسـتفاده اثـربخش و کارآمـد از منـابع بـا تخصـیص بهینـه آنهـا در جلــب نظــر و رضــایت شــهروندان و مشــارکت بیشــتر آنــان مؤثر اســت.

بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشـان می‌دهد کـه بخـش اعظمـی از کـل اعتبـارات بودجـه کشـور صـرف خریـد امـوال دولتـی می‌شود. بنـابراین امـوال دولتـی جـزء مهمــی از ثروت‌های یــک کشــور تلقــی می‌شود و روش حفــظ و حراســت و نگهــداری حســاب آنهــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بــر اســاس قــانون محاســبات عمــومی کشــور مســئولیت حفــظ و حراســت از امــوال منقــول دولتــی و نظــارت و تمرکــز حســاب امــوال یادشده کــه به‌نوعی نظــارت بعــد از هزینــه
محسوب می‌شود با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در ایـن خصـوص وزارت امـور اقتصـادی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی مجـاز اسـت در موارد لزوم، به‌حساب و موجـودی امـوال وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتـی بـه طـرق مقتضـی رسـیدگی نمایـد و دستگاه‌های مزبـور مکلـف بـه همکـاری و ایجـاد تســهیلات لازم در ایــن زمینــه خواهنــد بــود. ضــمن آنکــه مکلف‌اند حســاب کلیــه امــوال خــود را به‌منظور متمرکــز نمــودن اطلاعــات امــوال دولتــی در وزارت یادشده بــه اداره کــل امــوال دولتــی و اوراق بهــادار و در استان‌ها بــه ادارات امــوال و اوراق بهادار ارسال نمایند.

مزایای خرید از هم‌رده
 • بلافاصله پس از پرداخت میتوانید فایل را دانلود نمایید.
 • فایل در پنل کاربری شما به صورت مادام العمر قابل دانلود است.
 • در صورت به روز رسانی فایل نسخه جدید آن را نیز میتوانید دانلود کنید.
 • تمامی محصولات و خدمات دارای 1 هفته پشتیبانی رایگان هستند
 • با خرید این فایل 10 درصد تخفیف خرید برای سایر محصولات هم‌رده هدیه بگیرید.

10 هزار تومان – پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست