دلایل اجرای نادرست قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران

0
قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران
قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران

پاراف دلایل اجرای نادرست قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران : محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت، علت اجرای ناهماهنگ قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران را نداشتن نیرو و اعتبار کافی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها عنوان کرد.

اگر دستگاهی بخواهد با درخواست بازنشستگی پیش از موعد پرستاران موافقت کند، باید به میزان کافی نیرو و اعتبار داشته باشد.

محمد میرزابیگی در خصوص وضعیت اجرای این قانون در کشور گفت: بازنشستگی در اختیار دستگاه‌های متولی آن مثل دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و بیمارستان است؛ به همین خاطر در شهرستان‌های مختلف، برخوردهای مختلفی نیز با این قانون صورت می‌گیرد.

جایی که نیرو ندارد، می‌تواند حتی افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، را همچنان فعال نگه دارد.

وی شرط ضروری برخی قوانین مانند بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون کار، معلولان و جانبازان و همچنین خدمات کشوری را وجود نیرو و اعتبار کافی عنوان کرد و ادامه داد: اگر دستگاهی بخواهد با درخواست بازنشستگی پیش از موعد پرستاران موافقت کند، باید به میزان کافی نیرو و اعتبار داشته باشد.

میرزابیگی همچنین تاکید کرد: جایی که نیرو ندارد، می‌تواند حتی افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، را همچنان فعال نگه دارد.ایسنا.

شرط ضروری برخی قوانین مانند بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون کار، معلولان و جانبازان و همچنین خدمات کشوری را وجود نیرو و اعتبار کافی است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید