شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری بیمه تامین اجتماعی

0
مزایای مستمری
مزایای مستمری

پاراف شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری بیمه تامین اجتماعی : مطابق مفاد بند (٣) ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١/ ١٢/ ١٣٩١ مجلس شورای اسلامی، فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل و فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند.

با توجه به فناوری های نوین و سیستم های متمرکز، انجام کنترل های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت های من غیر حق، بصورت ماهیانه و قبل از هر گونه پرداخت مستمری انجام خواهد پذیرفت

عدم اشتغال به کار فرزندان بیمه شده متوفی برای بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه از ضروریات است.

دریافت مستمری فرزندان بازمانده همزمان با اشتغال و بیمه پردازی آنان ممنوع است و این سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران، شرایط احراز برخورداری فرزندان بازمانده از مستمری را بررسی و پس از تایید احراز شرایط قانونی نسبت به پرداخت مستمری به این گروه از افراد اقدام می کند.

با توجه به فناوری های نوین و سیستم های متمرکز، انجام کنترل های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت های من غیر حق، بصورت ماهیانه و قبل از هر گونه پرداخت مستمری انجام خواهد پذیرفت.تامین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here