نامه های شماره ۸۲۲۳۳۰ و ۷۹۳۷۹۴ سازمان امور اداری و استخدامی درباره رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

0
رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

پاراف نامه های شماره ۸۲۲۳۳۰ و ۷۹۳۷۹۴ سازمان امور اداری و استخدامی درباره رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص : پس از ابلاغ قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، ابهاماتی برای دستگاههای اجرایی بودجود آمد که سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه شماره ۸۲۲۳۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ و ۷۹۳۷۹۴ مورخ ۹۵/۷/۲۷  به برخی از این ابهامات پاسخ داده است.

کاهش روزهای کاری هفته در تنظیم اوقات کار مشمولین قانون مذکور حکمی وجود نداشته و مفاد تبصره ۲ ماده واحده این قانون نیز صرفا به توافق با مسئولان در مورد زمان شروع و خاتمه کار آنان (در هر روز) تصریح شده است.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخصوص پاسخ به استعلام ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در بخشی از نامه پاسخ استعلام شماره ۸۲۲۳۳۰ اعلام نموده است که نحوه اجرای مقررات قانون مذکور در بخش غیر دولتی در حوزه وظایف و اختیارات این امور نمی باشد.

دانلود نامه شماره ۸۲۲۳۳۰ مورخ ۹۵/۸/۱۱

همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور درخصوص پاسخ به استعلام ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در بخش از پاسخ استعلام نامه شماره ۷۹۳۷۹۴ مورخ ۹۵/۷/۲۷ اعلام نموده است که کاهش روزهای کاری هفته در تنظیم اوقات کار مشمولین قانون مذکور حکمی وجود نداشته و مفاد تبصره ۲ ماده واحده این قانون نیز صرفا به توافق با مسئولان در مورد زمان شروع و خاتمه کار آنان (در هر روز) تصریح شده است.

بنابراین تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته کماکان به قوت خود باقی و دستگاههای اجرایی استانی مکلف به رعایت آن هستند.

دانلود نامه شماره ۷۹۳۷۹۴ مورخ ۹۵/۷/۲۷

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here