کارمندان پس از تعطیلات نوروز چه می گویند!؟

0
کارمندان پس از تعطیلات نوروز چه می گویند!؟
کارمندان پس از تعطیلات نوروز چه می گویند!؟

پاراف کارمندان پس از تعطیلات نوروز چه می گویند!؟ : تعطیلات نوروز به همه خوبی ها و بدی هایش، که البته تبدیل به خاطره شده اند، به پایان می رسد. همه بعد از آن می نشینند و صحبت از آنچه گذشته است می کنند. کارمندان هم صحبت هایی دارند برای خودشان!

البته آنها با زبان دیگری سخن گفته اند!

آنها برای بیان تعطیلات نوروز و انچه گذشته است، زبان شعر را انتخاب کرده اند!

این شعر را با هم می خوانیم:

رفت تعطیلی وحاصل نشد اما سودی
باد از جیب تهی آید واز دل دودی

ای خوشا آنکه به جیب اندر خود دارد پول
روز خوش گشتی وشب با دل خوش آسودی

سربلندند کنون تاجر و بقال و طبیب
گوی سبقت همه جا از همه کس بربودی

من چه گویم که حقوقم همه شد در صف قسط !
کارمندان وگدایان همه با هم بودی!

کارمندی که ندارد ، توبگو رو سروخشت
که به هر بازدمی زحمت جان افزودی

جیب خالی بودم دردو مرا مایه ی شرم
آبرو بردی وهرلحظه مرا فرسودی

پیش فرزند وعیالیم سرافکنده بسی
نی سفر…نی لب دریا…گل وگشتی…رودی…!

بشنو « آوا» ی من اکنون و برو راه درست
کارمندی نکند بهر توجانا سودی

توضیح : سروخشت در ادبیات ما کنایه از سربرزمین نهادن ومردن است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here