کار و زندگی شاغلان در ایران چگونه است؟

0
کار و زندگی شاغلان در ایران چگونه است؟
کار و زندگی شاغلان در ایران چگونه است؟

پاراف کار و زندگی شاغلان در ایران چگونه است؟ : آمار فعالیت شاغلان در ایران : کار و زندگی شاغلان چگونه است؟ : متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطبانه و خیریه برابر با ۳ دقیقه بوده است.

مرکز آمار ایران چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور در زمستان ۱۳۹۳را منتشر کرد. بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر اساس نتایج فصل زمستان ۱۳۹۳ نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با ۲ ساعت و ۹ دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه و مشارکت اجتماعی ۵۶ دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۳ دقیقه و فعالیت های مشارکت اجتماعی با ۱ ساعت و ۲ دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.

به گزارش پاراف به نقل از مرکز آمار، بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول پائیز و زمستان حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۹۳ متوسط بیشترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به خانه داری و پس از آن به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داشته است.

بررسی زمان اختصاص داده شده برای کار و فعالیت های شغلی افراد ۲۴-۱۵ ساله در یک شبانه روز گویای آن است که مردان در این گروه سنی به طور متوسط ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه و زنان ۱۸ دقیقه به فعالیت های شغلی و کار پرداخته اند.

بیشترین و کمترین زمان اختصاص یافته به فعالیت ها:

در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه ۲ دقیقه بوده است. برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۴ ساعت و ۲۴ دقیقه)، استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه و فعالیت های خانه داری با ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه با ۱ دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

آیا درس خوان هستیم؟

همچنین بررسی فعالیت های آموزشی و فراگیر افراد با سواد بر اساس سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با صرف زمان ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه و پس از آن افراد دارای لیسانس با صرف متوسط زمان ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه بیشتر از سایرین به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند.

بررسی وضع سواد در گروه کار و فعالیت های شغلی نشان می دهد که افراد دارای تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط با صرف زمان (۴ ساعت و ۵۸ دقیقه) بیش از سایرین و افراد دارای تحصیلات سوادآموزی و غیر رسمی به طور متوسط با صرف زمان ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه کمتر از سایرین به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید