کارمندان‌ و‌ مدیران تا شش برابر حقوق‌ تشویق می شوند

0
کارمندان‌ و‌ مدیران تا شش برابر حقوق‌ تشویق می شوند
کارمندان‌ و‌ مدیران تا شش برابر حقوق‌ تشویق می شوند

پاراف کارمندان‌ و‌ مدیران تا شش برابر حقوق‌ تشویق می شوند : پس از آنکه دولت با ارسال بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی، آنها را موظف کرد که طبق دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، بانک اطلاعاتی رشوه دهندگان به کارمندان و مدیران دولتی را ایجاد کنند، این سوال مهم مطرح شد که آیا این دستور تنها برای موضوعات سلبی است و تشویق کارمندان و مدیران اجرایی پاکدست در کجای قانون پیش بینی شده است.

به گزارش پاراف پاسخ را باید در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ دید که در ماده ۲۶ خود تاکید می کند: « درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.»

حالا با ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده مهم قانونی، دولت مشوق های زیر را برای کارمندان و مدیران پاکدست و متعهد در نظر گرفته است:

الف – اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی.

ب – اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.

پ – حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.

ت – پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.

بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه میزان تعیین شده در بند (ت) یعنی پرداخت وجه نقد معادل ۲ ماه حقوق، متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است و این تشویق، مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌ باشد.

همچنین تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای این قانون اقدام کرده اند به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌ باشد و کارکنان و مقام ‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج نمی‌ شوند.

دولت همچنین تاکید کرده است که اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی در لوایح بودجه سالانه پیش‌ بینی و در خصوص شرکت‌ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏رجوع

۲۲۱۳۲۰/۱۹۰۱
۲۶/۱۱/۱۳۸۲
عنوان مصوبه: ‎‎‎ دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏رجوع

شورای عالی اداری در یکصدوهشتمین جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و در اجرای مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری (مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری) دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان را به شرح ذیل تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏رجوع در نظام اداری

ماده ۱) تعاریف:
مصوبه: منظور از مصوبه در این دستورالعمل‌ مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری در مورد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری می‌باشد.
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.
ارباب‌رجوع: شخصی است که جهت دریافت خدمت یا کالا در چارچوب قوانین و مقررات عمومی به دستگاه‌های مشمول مصوبه مراجعه می‌نماید.
کارکنان: مستخدمین دولت اعم از رسمی و غیررسمی در کلیه سطوح شغلی که عهده‌دار انجام وظایف محوله از دستگاه متبوع خود می‌باشند.
ماده ۲) دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین واحدهای سازمانی که مستقیماً به مردم خدمت و یا کالا ارائه می‌نمایند (نظیر واحدهای درمانی، خدماتی و اداری) اقدام و فرآیندهای مرتبط با ارباب‌رجوع را احصاء و مستند نمایند.
تبصره) واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن که به‌طور مستقیم با مردم و ارباب‌رجوع برای ارائه خدمات در تماس نمی‌باشند با تشخیص دستگاه مربوطه مشمول این مصوبه نمی‌گردند.
ماده ۳) واحد امور اداری (کارگزینی) بعد از جمع‌بندی سالانه نظرات ارباب‌رجوع (فرم ع-۱۳۱(۷-۸۱) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بر اساس اطلاعات فرم‌های ماهانه سال گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه هر سال، ۵ درصد از کارکنان که بیشترین درصد برخورد مناسب (مندرج در ستون ششم فرم مذکور) را با ارباب‌رجوع داشته‌اند به شرط اینکه هیچ‌گونه برخورد نامناسب نداشته باشند، انتخاب و جهت تشویق به رئیس دستگاه یا واحد سازمانی مربوط معرفی می‌نماید.
ماده ۴) کارکنانی که به شرح فوق‌الذکر انتخاب و مورد تأیید رئیس دستگاه یا واحد سازمانی ذیربط قرار گرفته‌اند از امتیازات ذیل برخوردار می‌شوند:
-تشویق و تقدیر با امضای رئیس دستگاه یا واحد سازمانی با درج در پرونده کارگزینی مستخدم
-حداکثر یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش موضوع ماده ۴۱? قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی دستگاه با توجه به سقف اعتبارات دستگاه
ماده ۵) مشخصات کارکنانی که مورد تشویق قرار گرفته‌اند به همراه مستندات مربوطه و گزارشی از عملکرد آنها حسب مورد به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان یا شورای تحول اداری ارسال می‌گردد. ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان یا شورای تحول اداری دستگاه از بین کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند، ۳ نفر را به عنوان کارکنان نمونه در جلب رضایت ارباب‌رجوع انتخاب نموده و در مراسم جشنواره شهید رجایی (ره) معرفی و از امتیازات ذیل بهره‌مند خواهند شد:
-اعطای لوح تکریم ارباب‌رجوع با امضاء استاندار یا وزیر حسب مورد
-اعزام به سفر حج عمره و یا معادل ریالی آن
-بهره‌مندی از اولویت در استفاده از فرصت‌های آموزشی
-یکسال تعجیل در ارتقاء گروه (حداکثر ۳ بار در طول خدمت مستخدم)
ماده ۶) واحد امور اداری (کارگزینی) نظرات و پیشنهادات مراجعین که در فرم‌های نظرسنجی از ارباب‌رجوع (فرم ع-۱۲۸(۷-۸۱) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در زمینه حذف مراحل زائد، ادغام مراحل انجام کار و اصلاح روش‌های مورد عمل و یا سایر موارد مرتبط با طرح تکریم و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم منعکس شده است را جمع‌بندی و به دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دستگاه (موضوع بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴۰ /۱۹۰۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارسال می‌نماید تا مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که پیشنهاد ارائه‌شده عملیاتی گردیده و موجبات افزایش سطح رضایتمندی مردم را فراهم آورد، بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها و تأیید رئیس دستگاه یا مدیر واحد سازمانی به پیشنهاددهنده جوایزی همراه با تقدیرنامه اعطاء می‌گردد.
ماده ۷) رسیدگی به سوء عملکرد کارکنان در ارتباط با ارباب‌رجوع بر مبنای موارد ذیل صورت می‌گیرد:
-نتایج نظرسنجی از ارباب‌رجوع
-گزارش بازرسان طرح تکریم
-شکایات واصله از ارباب‌رجوع
-سایر سازوکارهای نظارتی
ماده ۸) واحد امور اداری (کارگزینی) مکلف است، ۵ درصد از کارکنانی که در ۳ ماه متوالی بیشترین تعداد برخورد نامناسب را بر اساس نتایج فرم جمع‌بندی ماهانه نظرات ارباب‌رجوع به شماره ع-۱۲۹(۷-۸۱) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کسب کرده‌اند و یا بر اساس گزارش بازرس یا گزارش واحد رسیدگی به شکایات موجبات نارضایتی ارباب‌رجوع را فراهم نموده‌اند و تخلف آنان از مصادیق بند ۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر بالاترین مقام دستگاه حسب مورد مشمول بندهای الف، ب و ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده و یا پرونده آنان را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید.
تبصره ۱) احکام مجازات‌های فوق‌الذکر با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری با امضاء وزیر یا رییس سازمان مستقل، یا معاون یا مدیرکل (در صورت تفویض) بنا به پیشنهاد مدیر واحد مربوطه صادر خواهد شد.
تبصره ۲) در مورد کارکنان آزمایشی (مشمول قانون استخدام کشوری) که در یکسال بیش از سه ماه نسبت عدم رضایت ارباب‌رجوع در مورد آنان بیش از ۲۰ درصد باشد، ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری اعمال خواهد شد و یا حسب مقررات مربوط، حکم آزمایشی آنان لغو می‌گردد.
تبصره ۳) لازم است مدیران نسبت به تغییر شغل و یا معرفی جهت طی دوره‌های آموزشی مربوط برای کارکنانی که برخورد نامناسب با ارباب‌رجوع توسط آنان تداوم داشته باشد، اقدام نمایند.
ماده ۹) در صورتی که امتیاز واحد سازمانی تحت سرپرستی مدیری بر اساس گزارش بازرس طرح تکریم در سه نوبت متوالی در یکسال، نامطلوب تشخیص داده شود و یا نسبت عدم رضایت مراجعین در کل واحد سازمانی بر اساس ستون هفتم فرم جمع‌بندی سالانه نظرات ارباب‌رجوع بیش از ۲۰ درصد اعلام گردد یا گزارشات واصله از واحد رسیدگی به شکایات حاکی از عملکرد نامطلوب واحد سازمانی باشد، در مرحله اول بر اساس گزارش ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان و یا شورای تحول اداری از طریق استاندار یا رئیس دستگاه مورد تذکر قرار می‌گیرد و در صورت تکرار در دوره‌های بعدی ارزشیابی، موضوع از طریق شورای تحول اداری دستگاه یا ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان به وزیر یا رئیس دستگاه گزارش می‌شود تا اقدام لازم جهت تغییر شغل آنان (حداقل در یک سطح پایین‌تر) صورت گیرد.
ماده ۱۰) اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه از محل اعتبارات برنامه‌های ذیربط و برنامه تحول اداری و اعتبارات خارج از شمول قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

محمد ستاری‎فر

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید