اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

1
اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

پاراف اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران:
وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسات ۲۸/۸/۱۳۹۳ و ۱/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۲/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را به شرح زیر تصویب کرد:

دانلود اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ به منظور ایجاد٬ توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت های شغلی ایثارگران شامل خانواده شاهد (پدر٬ مادر٬ همسر و شود به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران با شخصیت حقوقی٬ مالی و اداری مستقل تشکیل و براساس فرزند)٬ جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان٬ صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می­ مفاد این اساسنامه فعالیت میکند.
ماده۲ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و در مراکز استانها با تصویب هیأت امنا میتواند شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده۳ـ وظایف و اختیارات صندوق به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای ایثارگران.
ب ـ اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرضالحسنه و کم سود به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای ایثارگران.
ج ـ کمک به تأمین منابع مالی جهت فعالیتهای زیرساخت اشتغال و اجرای برنامههای حمایت از مجریان طرحهای خوداشتغالی و کارآفرینی برای ایثارگران.
د ـ کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرحهای اشتغالزا و کارآفرینی ایثارگران واجد شرایط.
تبصره ـ اجرای وظایف و اختیارات فوق با رعایت سیاستهای شورایعالی اشتغال صورت خواهد گرفت.
ماده۴ـ منابع مالی صندوق عبارت است از:
الف ـ بودجه عمومی دولت
ب ـ وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)
ج ـ سایر منابع بـنیاد شهید و امور ایثارگران (منابع داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران)
د ـ هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی
فصل دوم ـ ارکان صندوق
ماده۵ ـ ارکان صندوق به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ هیأت امنا
ب ـ هیأتمدیره
د ـ بازرس ج ـ مدیرعامل
ماده۶ ـ اعضای هیأت امنای صندوق به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران (رئیس)
ب ـ وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذیربط وی
ج ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط وی
د ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط وی
و ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی
ز ـ یک نفر از ایثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و کارآفرینی به انتخاب مرکز تشکلهای ایثارگران
تبصره ـ یکی از معاونان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به انتخاب ایشان به عنوان دبیر هیأت امنا تعیین میشود.
ماده۷ـ جلسات هیأت امنای صندوق حداقل سالی دو بار با دعوت رئیس هیأت امنا و یا با تقاضای مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده۸ ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ نظارت بر فعالیتهای صندوق و سیاستگذاری و تعیین خط مشی صندوق.
ب ـ بررسی و تصویب برنامههای اجرایی سالانه صندوق به پیشنهاد هیأتمدیره.
ج ـ تصویب بودجه سالانه و متمم و اصلاحیه آن٬ صورتهای مالی و تشکیلات صندوق.
د ـ تأیید پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه آن به هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی تصویب.
هـ ـ تأیید پیشنهاد انحلال صندوق و ارایه آن به مراجع قانونی.
و ـ تصویب ایجاد شعبه و نمایندگی و تغییر اقامتگاه قانونی صندوق.
ز ـ انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیأتمدیره.
ح ـ بررسی گزارشهای سالانه هیأتمدیره.
ط ـ تصویب آییننامههای مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدامی و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق٬ با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی ـ بررسی و تصویب سایر مواردی که از طرف هیأتمدیره پیشنهاد میگردد.
ک ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به عهده هیأت امنا میباشد.
ماده۹ـ در موارد ضروری جلسات هیأت امنا به طور فوقالعاده به پیشنهاد رئیس هیأت امنا یا به درخواست هیأتمدیره تشکیل خواهد شد.
ماده۱۰ـ جلسات هیأت امنا با حضور رئیس و چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده۱۱ـ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو است که دو نفر آن عضو علی البدل میباشد و از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا منصوب میشوند. هیأت مدیره در اولین جلسه از بین آرای هیات اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب مینماید.
تبصره۱ـ انتخاب مجدد اعضای هیأتمدیره برای دوره یا دورههای بعد بلامانع است.
تبصره۲ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار با دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
تبصره۳ـ شرکت اعضای هیأتمدیره در جلسات الزامی است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأتمدیره و بدون اطلاع قبلی٬ تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیر متوالی (در طول یک سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره۴ـ در صورت فوت٬ استعفا٬ عزل٬ حجر و یا هرگونه ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای هیأتمدیره٬ هیأت امنا مطابق مقررات این اساسنامه تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیأتمدیره به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ پیگیری و اجرای مصوبات و امور محوله از سوی هیأت امنا.
ب ـ انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل به رئیس هیأت امنا به منظور انتصاب.
ج ـ پیشنهاد آییننامه اجرایی و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال٬ به وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب.
د ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و خطمشی سالانه صندوق و ارایه به هیأت امنا برای تصویب.
هـ ـ ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت امنا.
و ـ ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به هیأت امنا.
ز ـ تصویب گزارشهای مربوط به عملکرد و صورتهای مالی صندوق که توسط مدیرعامل به صورت سالانه یا فوقالعاده ارایه میشود.
ح ـ ارایه گزارش سالانه به هیأت امنا و گزارش مالی به حسابرس مستقل و بازرس.
ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عقد قرارداد با سازمانها٬ مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی٬ بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر تبدیل٬ فسخ و اقاله آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ی ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری در مورد وصول مطالبات صندوق.
ماده۱۳ـ مدیرعامل از بین اعضای هیأتمدیره یا خارج از آن برای مدت سه سال از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد و انتخاب هیأتمدیره و توسط رئیس هیأت امنا منصوب میگردد و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
ماده۱۴ـ مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأتمدیره و در چارچوب اساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده صندوق محسوب شده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
الف ـ اجرای مصوبات هیأتمدیره و انجام امور اجرایی صندوق.
ب ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضایی و قانونی و دستگاههای دولتی و غیردولتی و نیز اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توکیل مکرر به غیر.
ج ـ ارایه پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوری و استرداد دعوا به هیأتمدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه برای ارایه به هیأتمدیره.
هـ ـ افتتاح و بستن حساب در بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انجام تشریفات قانونی و رسیدگی به حسابهای مالی و وصول مطالبات با تصویب هیأت مدیره.
و ـ انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعایت ماده (۱۶) این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
ماده۱۵ـ هیأت امنا٬ سازمان حسابرسی و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب مینماید.
فصل سوم ـ سایر مقررات
ماده۱۶ـ کلیه قراردادها٬ چکها٬ اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین هیأتمدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل٬ معتبر است.
ماده۱۷ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد. اولین سال مالی از بدو تأسیس تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۶/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید