استخدام ۴۰۰۰ نفر در اورژانس پیش بیمارستانی

0
استخدام ۴۰۰۰ نفر در اورژانس پیش بیمارستانی
استخدام ۴۰۰۰ نفر در اورژانس پیش بیمارستانی

پاراف استخدام ۴۰۰۰ نفر در اورژانس پیش بیمارستانی : دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت در مراسم چهل و یکمین سالگرد تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی ضمن اشاره به برخی مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی در کشور از دریافت مجوز استخدام برای ۴هزار نفر در اورژانس پیش بیمارستانی خبر داد.

در حوزه ناوگان آمبولانس شاهد بودیم که ۱۳۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شد، ضمن آنکه ۳۰۰ دستگاه آمبولانس هم در گمرک داریم که بزودی به ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌شوند و ۸۰۰ ستگاه آمبولانس نیز در حال ساخت است یعنی در این دوره ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور که بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس است اضافه می‌شود.

دکتر محمد آقاجانی به برخی مشکلات نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی از قبیل وضعیت محل فعالیت، وضعیت آمبولانس‌ها، نیروی انسانی، تجهیزات و سیستم ارتباطی آنها اشاره کرد و گفت: در حوزه ناوگان آمبولانس شاهد بودیم که ۱۳۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شد، ضمن آنکه ۳۰۰ دستگاه آمبولانس هم در گمرک داریم که بزودی به ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌شوند و ۸۰۰ ستگاه آمبولانس نیز در حال ساخت است یعنی در این دوره ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور که بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس است اضافه می‌شود.

آقاجانی در ادامه گفت: خبر خوشی را برای نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی داریم، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هماهنگ کردیم که در بودجه سال آینده ۷۶ میلیارد اعتبار را برای تبدیل ۳۸۰ پایگاه کانکسی اوژرانس به پایگاه ثابت در نظر بگیرند.دولت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here