تقبل۴۰درصدحقوق برای تشویق کارفرمایان برای اشتغال معلولان

0
تقبل۴۰درصدحقوق برای تشویق کارفرمایان برای اشتغال معلولان
تقبل۴۰درصدحقوق برای تشویق کارفرمایان برای اشتغال معلولان

پاراف تقبل۴۰درصدحقوق برای تشویق کارفرمایان برای اشتغال معلولان : دکتر انوشیروان محسنی بند پی رئیس سازمان بهزیستی از ارائه مشوقهایی برای کارفرمایان خبر داد و گفت: کارفرمایانی که معلولان و مددجویان بهزیستی را استخدام کنند مورد تشویق قرار می گیرند.

در سال جاری سازمان بهزیستی طرحها و برنامه هایی را برای اشتغال مددجویان تحت پوشش در دستور کار قرار دارد که اجرای آنها نیز آغار شده است.

وی گفت: برخی از این برنامه ها در سال قبل نیز اجرایی شده که به دلیل موفقیت آمیز بودن آنها امسال نیز ادامه پیدا می کند. یکی از این اقدامات پرداخت وام و افزایش مبلغ آن است که امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات عملیاتی شود.

پرداخت ۳۰ درصد حقوق مددجویان شاغل در کارگاه ها نیز از دیگر برنامه ها است که سعی در تحقق آن داریم.

بند پی به اشتغال مددجویان در کارگاهها نیز اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور استقبال کارفرمایان از استخدام معلولان و مددجویان بهزیستی برای آنها مشو قهایی در نظر گرفته ایم به طوریکه پرداخت حق بیمه آنها یکی از اقدامات ما است.

چنانچه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تصویب نهایی قرار گرفته و اجرایی شود این مشوقها برای کارفرمایان زودتر اجرایی می شود.

به گفته وی، همچنین پرداخت ۳۰ درصد حقوق مددجویان شاغل در کارگاه ها نیز از دیگر برنامه ها است که سعی در تحقق آن داریم.

وی اظهار داشت: چنانچه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تصویب نهایی قرار گرفته و اجرایی شود این مشوقها برای کارفرمایان زودتر اجرایی می شود.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here