همه چیز درباره کمک هزینه ازدواج مشترکین عضو صندوق تامین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی برای حمایت بیشتر و بهتر از بیمه شدگان، کمک هزینه های نقدی مختلفی را در نظر گرفته است. این کمک هزینه ها با رعایت شرایط و مقررات خاص به تمامی بیمه شدگان مشمول، تعلق می گیرد.

تمامی بیمه شدگان، اعم از زن و مرد، که برای نخستین بار ازدواج می کنند، می توانند مبلغی معادل یک ماه متوسط حقوق و دستمزدشان را به عنوان کمک هزینه ازدواج دریافت کنند. دریافت کمک هزینه ازدواج توسط یکی از زوجین مانع از دریافت آن توسط دیگری، در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد، نمی شود.

شرط دریافت این کمک هزینه، بر اساس ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی، این است که اولاً در تاریخ ازدواج کارگر، رابطه کاری او با کارفرما برقرار باشد(نام او در لیست بیمه ماهانه کارفرما موجود باشد)، ثانیاً، بیمه شده، ظرف مدت پنج سال قبل از ازدواج دست کم حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را به سازمان پرداخته باشد(۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشد)، ثالثاً عقد ازدواج، دائم و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

برای دریافت این کمک هزینه، تمام بیمه شدگانی که شرایط قانونی را دارند، می توانند با در دست داشتن اصل و کپی سند ازدواج و شناسنامه زوجین به همراه دفترچه بیمه(برای مشخص شدن شماره بیمه شده) به شعبه سازمان تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه و این کمک هزینه را دریافت کنند.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

به استناد ماده ٨۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود.

بر این اساس، بیمه‌شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ٧٢٠ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بیمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد.همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است.

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج بصورت خلاصه

  • بیمه شده بایدظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ٧٢٠ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد
  • در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد
  • ازدواج اول باشد
  • عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

  • اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه
  • اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسروی
  • تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است
  • دفترچه درمانی بیمه شده

میزان کمک هزینه ازدواج

میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر ٢۴ . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.

پرداخت آنلاین کمک هزینه ازدواج

بیمه شدگان می توانند برای ثبت نام الکترونیکی دریافت تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله کمک هزینه ازدواج به سایت این سازمان به نشانی www.tamin.ir بخش میز خدمت غیرحضوری مراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.