نحوه اجرای آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تامین اجتماعی

3

پاراف نحوه اجرای آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تامین اجتماعی به نقل از تامین: دعاوی و شکایات علیه سازمان تامین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری بر دو گونه است: نخست شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات واقدامات این سازمان طرح می کنند دوم درخواست ابطال بخشنامه ها وآئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی ، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.
درخصوص دسته اول در صورتی که بین شعب دیوان دربرداشت وتفسیر قوانین اختلاف حاصل و آراء متناقض از شعب دیوان صادر شود، مستنداً به بند دو ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ، موضوع درهیاًت عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود اما دسته دوم مستقیماً در هیاًت عمومی دیوان مطرح شده و رای هیاًت عمومی در هردو مورد الزام آور است .
رویه قضایی یکی از منابع مهم حقوق تامین اجتماعی است در حوزه حقوق تامین اجتماعی آراء متعددی از هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف صادر شده و در روزنامه های رسمی کشور یا به صورت مجموعه های مختلف توسط سازمان منتشر و نزد سازمان موجود است . آراء صادره طبق مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است.
ضمانت اجرای عدم اجرای رای هیات عمومی در بخش چهارم قانون دیوان عدالت اداری مواد 109 و 110 بیان شده و حتی انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده برای مستنکف پیش بینی شده است.
ما درسازمان شاهد عدم اجرای بسیاری از آراء هیات عمومی دیوان هستیم بدین معنا آرائی که درمقام تائید اقدام وتصمیمات سازمان صادر می شود، مفاد آن به صورت دستور اداری صادر و به واحد های اجرایی ابلاغ می شود لیکن مواردی که به نفع سازمان نیست دستور اداری نشده و واحدهای بیمه ای خودرا مکلف به اجرای آن نمی دانند و وقتی در موضوع مشخصی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می شود واحدها از پذیرش راًی و اجرای آن استنکاف می نمایند و قائدتاً اعلام میدارند دستور اداری نشده است و این امر مغایر مقررات قانونی در نظم کنونی است.
درمقام تصمیم برای دیگران احیاء حق دارای اهمیت فراوان است و در آیات 42 و71 سوره های بقره و آل عمران به آن سفارش و از کتمان حق نکوهش شده است بنابراین در جریان اجرای مقررات در حوزه حقوق تامین اجتماعی که با حقوق اجتماعی و قانونی مردم سروکار داریم علاوه بر رعایت قوانین ، رویه های قضائی نیز بخش مهمی از مقررات بوده که درجای خود رعایت آنها لازم الاتباع است تا اعتماد عمومی جامعه نسبت به سازمان افزایش یابد.

3 نظرات

 1. مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان هر مزگان
  برادر بزرگوار جناب اقای حیدری بلوکی
  با سلام و احترام
  پیرو مکاتبات و ایمیل های فراوان ارسالی نظر به اینکه علی رغم اینکه رای هیات حل اختلاف توسط دادگاه عمومی در دی ماه1391 به شعبه لاوان ارسال شده پس از سپری شدن این همه مدت منتج به حصول نتیجه که همانا اصلاح لیست بیمه بوده لذا انتظار دارم باعنایت به موارد مشروحه زیر و تقدیم مختصری از مستندات قانونی و گردش پرونده دستور فرمایید تسریع لازم صورت پذیرد
  1-براساس قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه ویا عدم پرداخت ان رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود
  2-بر اساس قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت ان توسط تامین اجتماعی پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت ان توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی میباشد( نظر تفسیری نمایندگان مجلس از ماده36 قانون تامین اجتماعی بر اساس استعلام رئیس جمهور وقت و پاسخ رئیس مجلس)
  3-کارشناس درآمد وقت شعبه لاوان بر اساس ماده 39 و101 قانون تامین اجتماعی مکلف بوده ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و اسناد ومدارک شرکت پایدار پولاد پیشرو را مورد بازرسی قرار داده ودر صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه التفاوت را از کارفرما وصول نماید که بر این اساس عمل ننمود ه چگونه ممکن است علی الرغم تعداد معین بیمه شدگا ن شعبه کارکرد کامل و یکسان بودن شغل در دو ماه از مدت زمان اشتغال جمع درآمد مشمول حق بیمه از سقف پرداخت به یکباره به حداقل کاهش یابد ومتوجه این موضوع نشده به هر حال اگر این اتفاق نمی افتاد شایسته تر بود
  4- در دی ماه 1391 دادنامه شماره4812/91 اداره کار و اجرائیه شماره2187 صادره از دادگاه مبنی بر پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال باحقوق ماهیانه23121000 ریال به شعبه لاوان ابلاغ میگرد کارشناس در آمد شعبه مذکور بدون اطلاع از فرایند نحوه اجرای ارای هیات های حل اختلاف در تامین اجتماعی اقدام بهمحاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه طبق رای و پرداخت شده طی لیست مینماید به کارفرما ابلاغ تا خلاصه مبلغ بدهی قطعی میشود باتوجه به عدم پرداخت ازسوی کارفرما سپس طی نامه ای به شرکت نفت فلات قاره (کارفرمای شرکت پایدار پولاد ) بر اساس تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضمن ا ارسال تصویر رای دادگاه و دادنامه هیات اداره کارخواستار پرداخت از محل سپرده بیمه در وجه شعبه لاوان میگردد و شرکت مذکور هم چکی به شماره010034 و تاریخ دهم اسفند ماه 1392 به مبلغ49048037 ریال عهده بانک تجارت شعبه سمیه غربی کد 180 بابت درخواست حق بیمه معوقه حبیب اله صالحی از شرکت پایدار پولاد پیشرو صادر و دریافت میگردد سپس جهت اصلاح لیست بیمه با واحد در امد اداره کل مکاتبه مینماید و در امد اداره کل پس از بررسی اسناد و مدارک تازه متوجه میشوند که روش جاری اعمال شده سال مطابق دستور العمل 5000/539مورخ21/06/1388 که قسمت هایی از آن دستور العمل طی رای وحدت رویه شماره 437-438 مورخ19/03/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده نبوده پس از حدود یک و نیم سال تاپایان سال 92 شروع به مکاتبه با شعبه و شعبه با اداره کل و کارفرمای شرکت پایدار پولاد و شعب دیگر تامین اجتماعی مینماید تا تاریخ نگارش این نامه اگر گردش کار پرونده اینجانب به شماره بیمه 10316431 را رویت فرمایید پس از سه سال دوندگی به نتیجه نرسیده و مشخص نیست چه مدت دیگر این فرایند بروکراسی نفس گیر طول خواهد کشید خدا میداند تا مادامی که اصلاحات لازم در لیست بیمه انجام نپذیرد از نظر شعبه ای که بازنشسته شده ام دستمزد اینجانب غیر متعارف شناسایی شده و تاکنون پس از گذشت ده ماه از بازنشستگی به علت تفاوت پانزده درصد در نرخ رشد دو سال آخر با نرخ رشد سالهای قبل این مشگل تاکنون برطرف نگردیده از انجا که مدت اشتغال اینجانب در شرکت پایدار پولاد قبل از دوسال آخر بوده و در لیست بیمه آبان ماه 1389 به جای مبلغ21210000 ریال 3030000 ریال و در خرداد1390 جای مبلغ 23891000 ریال مبلغ5291700 ریا ل درج نموده
  5- به نظر جنابعالی گردش کار مندرج در بند 4 نامه با مستندات قانونی مندرج در بند 1 تا 3 مطابقت دارد از نظر حقوقی بخشنامه یا دستور العمل می تواند در شکل یا محتوا نافی قانون و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد آیا تفسیر قانون با قوه مقننه است یا واحد های اجرایی سازمان تامین اجتماعی پس از حدود سه سال دوندگی این نوع عمل کردن زیبنده یک سازمان عام المنفعه آن هم در نظام جمهوری اسلامی میباشد ایا این گونه اقدام کردن با شفافیت پاسخگویی تعهد و ارزشهای سازمانی که در هر کوی و برزن از ان دم میزنند سازگاری دارد عزیزان ارزشها را میبایستی در تار و پود و سلولهای سازمان در عمل ان هم توسط ارباب رجوع حس و درک شود نه در پشت تریبون و مصاحبه ها ایا اگر اینگونه که عمل میکنید با شما عمل شود شایسته میپندارید
  باتشکر و احترام
  حبیب اله صالحی

 2. • نقدی بر ماده 31 برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره 60مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده77 قانون تامین اجتماعی
  محاسبه میانگین در علم آمار:
  • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
  • در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
  • علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
  • هر بیمه شده ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با 5سال آخر بیش از 5 درصد (5 در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است )باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی میگردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است
  ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
  • در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول( ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند به اهمیت آن افزوده میگردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
  تعریف ارتقاء شغل:
  • ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
  • همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه 12 به شغلی با گروه14منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
  • اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند
  مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
  • بر اساس تبصره ذیل ماده 6 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
  مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
  • بر اساس دستور العمل شماره 12096مورخ 20/04/1374معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از 50 نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای 50 نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
  • متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
  • تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی 5 سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
  محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
  • بر اساس قسمت آخرماده 77 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از 5سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا 8 سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
  سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
  • همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال 5 سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
  بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از 1 درصد تفاوت شروع میشود تا300 درصد ادامه مییابد
  • تفاوت نرخ رشد 5 درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه میشود
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از 5 درصد تا300درصد (بیش از 5 تا300 درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است)غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در5 سال آخر محاسبه میگردد
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد5 درصد با 6درصد قابل تو جه نمی باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف 5در صد متعارف و برمبنای حق بیمه دوسال آخر واختلاف 6 درصدغیر متعارف بر مبنای حق بیمه5 سال آخرمحاسبه میشود
  • تفاوت نرخ رشد 6درصد با300درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد(294درصد تفاوت) واختلاف زیاد مبلغ(مبلغ بیش از 5 درصد تا300 درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در 5 سال آخرمحاسبه میشود
  • پیشنهاد مینمایم تفاوت درصد ها ومبالغ تفاوت را از 1 درصد تا 300 درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
  • به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت 5 باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای 5 سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
  • باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال 1390 تغییر کرده مستمری های دریافتی در سال93 بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال 90 و پس از سال 90 بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال 90 به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مستمری کمتری دریافت مینمایند
  مقایسه ماده 31 برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده77قانون تامین اجتماعی
  مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 25 سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(29 و 30) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده77-( از شمول ماده 31 برنامه توسعه پنجم و بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه پردازی کمتر – پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده 77 را با مستمری کسی که30 سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر6 درصد بیشتر از نرخ رشد 5 سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس 5 سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد
  حساسیت سنجی
  • به تفاوت نرخ رشد دستمزد 5 درصد با 6 درصد (1 درصداختلاف) حساسیت نشان میدهیم از دیگر سوحساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد 6 درصد تا 300درصد(294درصد اختلاف)از دست داده ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باورها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت 6درصدتا 300در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه ( بیشتر از5 تا300 ) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمیکرد
  پرسش حقوقی:
  • آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر ایا عطف به ماسبق شدن قوانین بویژه هنگامی که ارفاقی مد نظر نباشد و ضرری هم متوجه مشمولین باشد جایز است یاخیر تفسیر این دو پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
  تفسیر ماده31 قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده 77 تامین اجتماعی به طور هم زمان:
  • باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده 31قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده 77 به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
  پیشنهاد:
  • کوتاه مدت
  درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد 5 سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (1 درصد تا 300 درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
  • بلند مدت
  در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماهها یا سالهای بیمه پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذتشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین گیری از حق بیمه های پرداختی در سالهای مبنای محاسبه می گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سالها افزوده گردد تا در نهایت به 30 یا 35 سال برسد در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار میگردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر های اصلی دیگری اثر میپذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم میگردد
  با تشکر واحترام حبیب ا…صالحی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here