دستورالعمل اجرایی مددکاری اجتماعی و طرح سپاس ایثارگران و خانواده شهدا

بنیاد شهید و امور ایثارگران دستورالعمل اجرایی مددکاری اجتماعی و طرح سپاس ایثارگران و خانواده شهدا را ابلاغ نمود. متن کامل این دو دستورالعمل به شرح زیر است.

دستورالعمل اجرایی مددکاری اجتماعی

مقدمه

تغییر ات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و تغییر نیازهاازیک سو وشیوع وگسترش زمینه های آسیب پذیری روانی و اجتماعی جامعه و بالطبع تاثیر آن بر زندگی جامعه هدف¬ از سوی دیگروهمچنین ضرورت تعمیم و گسترش مددکاری حرفه ای بر آن شدیم با بازنگری مجدد دستورالعمل مددکاری اجتماعی با تاکید بر توانمند سازی جامعه هدف تهیه و ابلاغ نماییم.

ماده یک : تعریف مفاهیم

مددکاری اجتماعی : مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، ارزش ها، مهارت ها وروش ها که هدف ازآن کمک به افراد، گروهها وجامعه است تابتوانند با تکیه بر توانائی ها واستفاده از منابع موجود برای حل مشکل یارفع نیاز خود اقدام کرده به استقلال نسبی ورضایت خاطر دست یابند وپس ازآن بتوانند تأثیرگذار باشند.

مددکاری فردی : یکی از روشهای مددکاری اجتماعی است که از طریق رابطه ای دو جانبه می کوشد تا ظرفیت استعداد و قابلیت های مددجو را کشف و برای وی آشکار سازد و این قابلیت ها را باید آن گونه پرورش دادوتقویت کردتا با استفاده از امکانات ومنابع موجود خود به احتیاجات خویش پاسخ دهدونه تنها با حل وفصل مسائل ومشکلات خویش با محیط سازگاری بهتری پیدا کند بلکه درصورت لزوم وامکان اوضاع را به نفع خود واجتماع در جهت ارتقاء کیفیت زندگی تغییر دهد .

مددکاری گروهی : یکی از روش های مددکاری اجتماعی است که با تلاش علمی وحرفه ای مبتنی براستعدادها ومهارت های خاص به اعضای گروه کمک می کند تا با بهره گیری از کوشش جمعی ، کشف و شکوفایی علائق وخلاقیت ها وتوانائی های بالقوه اعضاء در راستای حل مسائل و مشکلات مشترک عمل نماید.

گروه : عبارت است از تعدادی از افراد ( معمولا ً بین ۵ تا ۹ نفر ) که دارای مسئله یا مشکل ویا علائق مشترک هستند و برای حل معضل یا به انجام رسانیدن انگیزه ها وعلائق مشترک خود به مددکار اجتماعی نیازمند می باشند وازطریق واحد های مددکاری ساماندهی می شوند .

ماده دو : اهداف

۱٫ پیشگیری ازبروز مشکلات از طریق کمک به سلامت روانی و جسمی مددجو .
۲٫ کمک به پرورش استعدادها و توانائی های افراد وگروه ها به منظورشناخت نقاط قوت وضعف خود و پذیرش مشکلات برای روبرو شدن باموقعیت های جدید
۳٫ پیگیری و تلاش حرفه ای برای حل مشکل مددجو از طریق حوزه های تخصصی بنیاد و امکانات سازمان‌های مرتبط در سطح جامعه درجهت رفع نیازها
۴٫ ایجاد زمینه برای خود اتکائی وتوانمند سازی فرد یاگروه با ارائه خدمات مددکاری فردی وگروهی
۵٫ تقویت احترام ورضامندی متقابل بین افراد خانواده های شاهد ، جانبازان و آزادگان با یکدیگر و کارکنان بنیاد .
۶٫ ایجاد زمینه برای کاهش عوامل استرس زا و افزایش احساس امنیت روانی و توسعه مهارت های زندگی

ماده سه : سیاستهای اجرایی

۱٫ تاکید بر رویکرد توانمندسازی در ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به جامعه هدف
۲٫ توجه بیشتر به راهکارهای علمی و کاربردی درجهت کشف ریشه های مسائل و مشکلات ، آسیب های روانی واجتماعی و دستیابی به راه حل آنها
۳٫ ارجاع مسائل و مشکلات جامعه هدف به کارشناسان مرتبط و جلوگیری از مداخله و اظهار نظر افراد غیر مسئول
۴٫ کاهش هزینه های جاری ( ازطریق تشخیص به هنگام مشکلات وانجام اقدامات پیشگیرانه لازم .)
۵٫ تاکید بر افزایش آگاهی از خدمات بنیاد و سایر دستگاهها.
۶٫ تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های سازمانی و امکانات جامعه برای حل مشکلات مددجویان .
۷٫ توسعه خدمات مددکاری در سطح شهرستان ها وکاهش تمرکز از طریق تفویض اختیار
۸٫ رعایت ارزش های اخلاقی وهنجارهای دینی وآداب وسنن بومی ومنطقه ای

ماده چهار : جامعه مشمول

۱٫ والدین ، همسران و فرزندان شاهد دارای مسئله و یا درمعرض مشکل
۲٫ جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان

ماده پنج : منابع انسانی

به منظور اجرای مطلوب مددکاری فردی و گروهی ، توانایی حرفه ای و دانش لازم همراه با انگیزه خدمت به ایثارگران وخانواده های آنان مهمترین شرط برای مددکاری بنیاد می باشد . بر این اساس ویژگی های مددکار اجتماعی عبارتند از :
۱٫ اعتقاد و التزام به منزلت اجتماعی ایثارگران
۲٫ دارا بودن انگیزه خدمت به مددجویان خانواده بزرگ ایثارگران
۳٫ دارابودن تحصیلات دانشگاهی دررشته مددکاری اجتماعی و یاخدمات اجتماعی و یا یکی از رشته های مرتبط مانند روانشناسی ـ جامعه شناسی ـ علوم تربیتی و مشاوره ـ مطالعات خانواده و تجربه کار مددکاری
تذکر : دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته مددکاری یا خدمات اجتماعی و داشتن تجربه ومهارت کافی در زمینه اداره وهدایت گروه و۳ سال سابقه کار مددکاری برای جذب مددکاری گروهی الزامی است .
۴٫ دارا بودن ویژگی های مددکار اجتماعی مانند راز داری ، استعداد های جسمانی و عاطفی وروانی ، دارا بودن تجارب علمی و غیره
۵٫ دارابودن حداقل ۲۵ سال سن و ترجیحا ًمتاهل
تذکر : درصورت وجود افراد واجد شرایط دربین مددکاران بنیاد ، مددکاری فردی و گروهی توسط ایشان اجرا می شود درغیر این صورت از افراد واجد شرایط درسطح مراکز علمی و اجتماعی و دانشگاهی باهماهنگی اداره مددکاری و مشاوره استان دعوت به همکاری شودو حق الزحمه آنها برابر مقررات جاری بنیاد با توافق طرفین پرداخت گردد.

ماده شش: روشهای مددکاری اجتماعی

الف : مددکاری فردی
مددکاری فردی فعالیتی است سازمان یافته که به افراد نیازمند جامعه عرضه می شود . تا زمینه خود اتگائی و استقلال آنان را فراهم سازد.
هدف :
۱٫ شناسایی،طبقه بندی وحل مسائل ومشکلات افراد وگروههای نیازمند به خدمات حرفه ای مددکاری اجتماعی به منظور توانمند سازی آنها
۲٫ کمک به ایثارگران برای بروز رفتارمناسب و قضاوت عادلانه و منصفانه نسبت به دیگران و برقراری ارتباط مناسب با جامعه
مسائل و مشکلات مرتبط با مددکاری فردی:
هریک از افراد جامعه مشمول طرح که به یک یا چند مورد از مسائل و مشکلات زیر مبتلاء وزمینه بحران در زندگی فردی و اجتماعی وی ایجاد شده از خدمات مددکاری فردی بهره مند خواهد شد .
۱‌ـ اجتماعی مانند بیکاری ، ، طلاق و سایر مسائل و آسیب‌های اجتماعی .
۲ ـ اقتصادی معیشتی مانند کمبود درآمد ، بدهکاری ، مشکل مسکن
۳ ـ حقوقی مانند حضانت فرزندان ، اختلافات خانوادگی ، تقسیم ماترک
۴ ـ روانی ، عاطفی مانند افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، معلولیت ذهنی و سایر موارد
۵ ـ جسمی مانند ابتلا به بیماری های خاص ، صعب العلاج و معلولیت جسمی
۶ ـ تحصیلی مانند افت تحصیلی ، ترک تحصیل ، فراراز مدرسه ، ضعف تحصیلی
تذکر۱ : به منظور پیشگیری از ابتلاء جامعه هدف به آسیب های روانی واجتماعی وبالحاظ نمودن مسائل خاص منطقه ای علاوه بر موارد فوق ، مددکارمی تواند حسب ضرورت گروه هاوافراد دیگرجامعه هدف را شناسایی و اضافه کند.
تذکر ۲ : ذکر انواع مسائل و مشکلات فوق به مفهوم رسیدگی و حل آنها توسط حوزه مددکاری نمی باشد بلکه صرفاً ارائه خدمات مددکاری برای کمک به حل مسائل و مشکلات از طریق حوزه های مربوطه مورد نظر است.
شرح وظایف
۱٫ شناسایی افراد دارای مسئله یا در معرض مشکل از طرق مختلف از جمله ارجاع از طریق تیم دیدار طرح سپاس ، بازدید منزل ، مراجعه ایثارگربه مددکار ، ارجاع ازطرف واحدهای مختلف بنیاد ، محل تحصیل و …..
۲٫ کسب اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با درخواست ایثارگر ازطریق مطالعه دقیق پرونده مددکاری ، ارتباط با خانواده وی و … و تهیه گزارش اولیه مددکاری
تذکر : کلیه اطلاعات مندرج در پرونده مددکاری محرمانه بوده واین اصل همواره می بایست مد نظر قرارگیرد
۳٫ تشکیل جلسه گفتگو و مصاحبه با مددجو درمحیط آرام و قابل اطمینان برای تکمیل اطلاعات و آغاز ارتباط حرفه ای با مددجو با بهره گیری از تمامی ابزارهای تشخیص مشکل مانند بازدیدازمنزل ، محل کار ، محل تحصیل ، مشاهده و توجه به عکس العمل های کلامی و غیرکلامی و ظرفیت ها و توانمندی های مددجو.( برابر فرم شماره یک )
تذکر : مراجعه مددکار به منزل ، محل کار و … می بایست با موافقت فرد یا خانواده و هماهنگی قبلی صورت گیرد.
۴٫ ارزیابی و شناسایی راه حل های ممکن با مشارکت مددجو و درصورت لزوم سایر اعضاء خانواده و افراد ذیربط
۵٫ بررسی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل به عنوان طرح کمکی با مشارکت مددجو و سایر افراد ذیربط و نیز آگاه سازی مددجو و افراد خانواده وی از زمینـه هـای فردی ، خانوادگی واجتمـاعی در مواجهه و مقابله با مسئله یا مشکل ( برابر فرم شماره ۲ ) .
۶٫ تهیه گزارش تکمیلی ( برابرفرم شماره ۲ ) و اعلام راه حل پیشنهادی متناسب با نیاز واقعی و امکانات موجود به حوزه تخصصی از طریق مددکاری شهرستان با رعایت سلسله مراتب اداری .
۷٫ پیگیری موارد ارجاعی توسط مددکاری شهرستان تا حصول نتیجه .
تذکر ۱ : درصورتیکه مسئله یا مشکل به گونه ای باشد که طبق ضوابط قابل حل نباشد موضوع برای اتخاذ تصمیم مقتضی برابر دستورالعمل « رسیدگی به موارد خاص » به کارگروه موارد خاص شهرستان و درصورت تشخیص کارگروه به کمیسیون موارد خاص استان و در صورت لزوم به کمیته موارد خاص ستادمرکز ارجاع می‌شود .
تذکر ۲: کلیه مراحل پیگیری می بایست از طریق بنیاد استان انجام واز اعزام افراد جامعه هدف به ستاد استان یا ستادمرکز جداً خودداری شود .
۸٫ ابلاغ نتیجه اقدامات به مددجو توسط مددکار.
۹٫ تهیه گزارش نهایی ازمراحل مختلف و نتایج حاصله از خدمات مددکاری فردی و سایر اقدامات انجام شده درجهت حل مشکل مددجو.
تذکر : مددکار موظف است تمامی اقدامات انجام شده در مراحل مختلف کاربا مددجو را در پرونده ثبت نماید .
۱۰٫ تهیه گزارش عملکرد مددکاری فردی در پایان هر فصل توسط مددکاری شهرستان و ارسال آن به استان ( برابر فرم عملکرد )
۱۱٫ تهیه و ارسال گزارش عملکرد مددکاری فردی استان به مرکز ( برابر فرم عملکرد ) .

ب : مددکاری گروهی
اهداف :
۱٫ شناسایی ، طبقه بندی ، تحلیل ویژگی ها و خصوصیات روحی وروانی اعضاء گروه
۲٫ تبادل تجربیات و اطلاعات پیرامون مسائل و مشکلات جاری در روند فعالیت های فردی و اجتماعی بین اعضای گروه
۳٫ اجتماعی شدن ، فرهنگ پذیری وافزایش تعادل عاطفی
۴٫ اتخاذ تصمیم های اصولی و منطقی برای حل مسائل ومشکلات اجتماعی اعضای گروه
۵٫ تقویت اراده و روحیه تلاش ، خوداتکائی وخودکفائی و اعتماد به نفس اعضای گروه با تبادل اطلاعات در سیستم جمعی
گروه های دارای اولویت در ارائه خدمات مددکاری گروهی
جامعه مشمول طرح عبارتند از افرادی از جامعه هدف که دارای ویژگی های مشترک یا مسائل و مشکلات مشابه می باشند . به عنوان مثال می توانند درگروه های زیر تقسیم و طبقه بندی گردند :
۱٫ جوانان یا نوجوانانی که دارای نیازهای آموزشی خاص خود هستند ودر بافت صحیح ومتعادل خانواده رشد نکرده ودچار نابسامانی های مختلف رفتاری گردیده اند .
۲٫ همسرو فرزندان شاهد یا جانبازان و آزادگان که به دلایل مختلف مهاجرت کرده اند وبا مسائل ومشکلات مربوط به مهاجرت درگیر می باشند .
۳٫ افرادی که در کنکور دانشگاهی موفقیت حاصل نکرده اند .
۴٫ فرزندان شاهد یاجانبازان و آزادگان در آستانه ازدواج
۵٫ افراد مطلقه یا در شرف طلاق
۶٫ همسرانی که دارای فرزند یا فرزندان معلول می باشند .
۷٫ جانبازان دارای نقص عضو مشابه مانند جانبازان نابینا
۸٫ فرزندان حضانتی یا فاقد حاضن مناسب ( اعم از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان متوفی یا بد سرپرست )
۹٫ همسران یا فرزندان دارای اختلافات زناشویی
۱۰٫ همسران جانبازان و آزادگان متوفی
۱۱٫ افراد جویای کار دارای شرایط وویژگی های مشترک.
شرح وظائف:
۱٫ برگزاری جلسه توجیهی برای مددکاران گروهی به منظور آشنایی با شرایط و ویژگی های جامعه هدف
۲٫ شناسایی وطبقه بندی افراد دارای ویژگی ها و مسائل مشترک برای تشکیل گروه توسط مددکار بنیاد .
۳٫ تعیین مددکار برای تشکیل وهدایت گروه.
۴٫ شروع بکار گروه از طریق بررسی و مطالعه پرونده مددکاری ، مصاحبه فردی و استفاده از سایر اطلاعات موجود توسط مددکار
۵٫ مصاحبه فردی با هریک از اعضای گروه ( برابر فرم شماره ۳ ) توسط مددکار
۶٫ تعیین اعضای گروه ( در گروه های ۹ـ ۵ نفره ) و برقراری ارتباط مددکار با آنها . ( برابر فرم شماره ۴ )
تذکر ۱ : عضویت افراد در گروه ها براساس میل ، اراده واختیار آنها خواهد بود .
تذکر ۲ : در تشکیل هر گروه رعایت هماهنگی میان اعضاء ازجهات مختلف ازجمله سن ، جنس ، سواد ،‌نوع آسیب ، نوع ایثارگری ، نوع مجروحیت جانباز و … ضروری است .
۷٫ برقراری ارتباط و آشنایی بین اعضای گروه با هدایت ونظارت مددکار
۸٫ توجیه وراهنمایی لازم در زمینه اهداف تشکیل گروه وارائه برنامه پیشنهادی اعضای گروه.
۹٫ تشکیل جلسه اولیه گروه برای معارفه ، تعیین نام گروه ، مشخص کردن هدف گروه ، زمانبندی جلسه ، توافق در تعداد جلسه توجیه اعضا ( شرکت به موقع درجلسات وحضور مرتب ورازداری ) وتعیین موضوع بحث جلسه آینده ( برابر فرم شماره ۵ )
تذکر ۱: مددکار موظف است برایجاد روابط سالم میان اعضاء نظارت کرده واز بروز مسائل احتمالی غیر مرتبط با موضوع کارگروه ممانعت به عمل آورد .
تذکر۲: مددکار درجلسات اولیه نسبت به بررسی واکنش های رفتاری ، اخلاقی ، عاطفی وعلائق فردی ، استعداد ها و … اعضای گروه توجه لازم را داشته ودر طول دوره برای هدایت گروه از آن استفاده کند
تذکر ۳ : تعداد ومدت زمان جلسات به تشخیص مددکار وباتوافق اعضاء خواهد بود .
۱۰٫ تقسیم کار ومسئولیت میان اعضاء وتعیین سرپرست گروه .
تذکر: درانتخاب سرپرست گروه ، برتوانمندی ،اعتماد به نفس ، قدرت تصمیم گیری ، مسئولیت پذیری ، علم وآگاهی ومقبولیت بین اعضاء توجه لازم صورت گیرد.
۱۱٫ طرح مسائل مشترک وبحث وگفتگو درباره آن .
۱۲٫ ارائه راه حل های پیشنهادی برای حل مسئله یا مشکل مشترک و جمع بندی آن.
تذکر : اعضاء گروه باید درتصمیم گیری و انتخاب راه حل مناسب برای حل مشکل مشارکت نمایند و در اجرای تصمیمات گروه مسئولیت پذیر باشند .
۱۳٫ انتخاب بهترین راه حل ممکن برای رسیدن به هدف گروه
۱۴٫ در صورتی که درحین انجام فعالیت گروه ، مددکار با مسئله یا مشکل فردی یکی از اعضاء مواجه شود که نیاز به کار مددکاری فردی ویا هر اقدام دیگری باشد از طریق مددکاری شهرستان پیگیری خواهد شد .
۱۵٫ بررسی و پیگیری مسائل مورد بحث درجلسه گروهی در فاصله زمانی تشکیل جلسات ونتیجه گیری اصولی توسط مددکار حرفه ای .
۱۶٫ تهیه گزارش مشروح از هر جلسه برای ارزیابی عملکرد وکارکرد گروه توسط مددکار . ( برابر فرم شماره ۵ )
۱۷٫ تهیه گزارش نهایی واعلام راه حل پیشنهادی متناسب با نیاز واقعی اعضاء و امکانات موجود برای اجرای آن از طریق حوزه تخصصی با رعایت سلسه مراتب اداری . ( برابر فرم شماره ۶ )
۱۸٫ پیگیری لازم برای اجرای تصمیمات گروه از طریق مبادی ذیربط .
۱۹٫ ارزیابی مراحل مختلف فعالیت گروه ونتیجه اقدامات انجام شده وتعیین میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده در هر مرحله توسط مددکاری شهرستان ( برابر فرم شماره ۷ )
۲۰٫ تهیه گزارش فعالیت گروه وانعکاس آن به استان . ( برابر فرم عملکرد )
۲۱٫ ادامه پیگیری در مورد اجرای طرح پیشنهادی وحل مسائل ومشکلات اعضای گروه توسط مددکاری شهرستان تا حصول نتیجه ویا ارائه پاسخ مناسب .
تذکر : اداره مددکاری و مشاوره استان موظف است ضمن نظارت کامل براجرای مراحل مختلف فعالیت گروه در شهرستان نسبت به تهیه گزارش مددکاری گروهی وانعکاس آن به مرکز اقدام نماید . ( برابر فرم عملکرد )

ماده هفت : ملاحظات اساسی

۱٫ شناسایی مسئله یا مشکل و نیز برقراری ارتباط حرفه ای و ارائه خدمات مددکاری فردی و گروهی امری کاملاً تخصصی بوده و لازم است سایر اعضاء سازمان ازانجام مصاحبه بامددجو و دخالت درسایر مراحل جداً خودداری و فقط به عنوان ارجاع دهنده و همکاری با مددکار عمل نمایند .
۲٫ درکلیه مراحل ارائـه خدمات مددکاری ، اصـل بر رعایت خوداتکـایی و توانمنـد سازی مددجو می‌باشد لذا مددکار می بایست حداکثر تلاش خویش را درجهت بازیابی هویت و توانمندیهای ذاتی واکتسابی خویش برای حل مسئله یا مشکل بکارگیرد و از ایجاد وابستگی وی به دیگران ازجمله به بنیاد وحوزه مددکاری جداً پرهیز نماید .
۳٫ مددکار می تواند در پاره ای ازموارد بنا به ضرورت برای حل مسئله یا مشکل و پیگیری آن با همکاری مراکز مشاوره بصورت تیمی عمل نماید .
۴٫ برای مددجوی مرد ترجیحا از مددکار مرد و برای مددجوی زن ازمددکار زن استفاده شود و درصورت لزوم بویژه دربازدید از منزل ، به صورت ترکیبی و یا با مددکار همراه مراجعه شود .
۵٫ نظر به اینکه رازداری یکی از اصول مهم حرفه مددکاری است درتمامی مراحل حفظ اطلاعات و اسرار مددجو و بنیادمی بایست مورد توجه جدی قرارگیرد .
۶٫ یکی از مسائل قابل توجه در مأموریت بنیاد به ویژه در حوزه مددکاری ، پیشگیری از آسیبهای روانی واجتماعی درجامعه هدف می باشد . بنابراین در ارائه خدمات مددکاری فردی به اقدامات پیشگیرانه به صورت جدی توجه شود.
۷٫ رعایت اصول و ارزش های دینی وهنجارهای اجتماعی در تمامی مراحل مددکاری فردی وگروهی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد .
۸٫ در اجرای مددکاری می توان از ظرفیت های موجود در جامعه مانند مساجد ، حسینیه های شهیدان ، اردوها ، سفرهای سیاحتی و زیارتی ، مراکز تفریحی و ورزشی ، همچنین امکانات سایر دستگاه استفاده نمود .
۹٫ فعالیت مددکاری درراستای تغییر واصلاح رفتار فردی واجتماعی هدایت شود واز انحراف آن به سمت مسائل اقتصادی وایجاد توقعات کاذب جدا ً پرهیز شود .
۱۰٫ با توجه به اینکه تعدادی از افراد جامعه هدف روزانه به واحد مددکاری مراجعه می کنند ، که اصطلاحا جزء مراجعین عمومی بوده و در فرایند تخصصی مددکاری فردی قرار نمی گیرند، مقتضی است ضمن برخورد همدلانه و دلجوئی ازآنان، این گروه از مراجعین در آمار خدمات عمومی ثبت و از قرار دادن آنها در خدمات مددکاری فردی جدا ًخوداری شود.
۱۱٫ عدم تداخل آماری مددکاری گروهی با مشاوره گروهی و آموزش خانواده

ماده هشت : مالی و پشتیبانی

برای اجرای این طرح ضمن تاکید براستفاده از امکانات موجود در بنیاد ازسرفصل اعتبارات مددکاری وامور اجتماعی و
( فعالیت مددکاری شاهد ، جانبازان و آزادگان ) وبا رعایت مقررات جاری بنیاد هزینه گردد ، ضمناً نحوه ومیزان هزینه کرد برای هر فعالیت از طریق اداره کل اموراجتماعی ومددکاری ابلاغ خواهد شد .

دستورالعمل اجرایی طرح سپاس

مقدمه :

با یاری خداوند متعال مراحل اول تا سوم طرح سپاس از سال ۱۳۸۹ تا کنون ابلاغ و اجرا شده است و در این مدت با زحمات همکاران محترم و مشارکت دستگاه های استانی هرسال تعداد قابل توجهی از ایثارگران دیدار شدند .به منظور بررسی میزان اثربخشی طرح سپاس ، چندین طرح پژوهشی انجام شده است که با بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام شده نسخه جدید طرح سپاس به شرح زیر ابلاغ می گردد :

ماده یک : تعریف

طرح سپاس عبارت است از: ارتباط بین منابع انسانی واجدشرایط بنیاد ، معتمدین معین و سایر دستگاه ها « با تاکید بر دستگاه متبوع ایثارگر » با جامعه هدف به منظور ارائه خدمات و پاسخگویی و شناسائی ملموس نیازها در جهت افزایش رضایتمندی ایثارگران

ماده دو : سیاست ها و راهبردها

 • تأکید بر حفظ عزت ، کرامت و منزلت خانواده های شهدا وایثارگران در کلیه مراحل اجرای طرح
 • تأکید بر اثر بخشی ، تقویت و ارتقاء کیفیت و پرهیز از گرایش به توسعه کمی دیدارها
 • توجه به وضعیت فرهنگی ، اجتماعی ، سن ، نوع مشکل و … در دیدار با جامعه هدف
 • بهره گیری از منابع انسانی و امکانات تمامی حـوزه های بنیاد با ظرفیت شبکه های اجتماعی و امکانات سایر دستگاه ها و نیروهای مردمی با مدیریت حوزه مددکاری ، مدیران کل استان ها و رؤسای شهرستان ها در اجرای طرح
 • طراحی و سامان دهی ساختار سازمان و فرآیند های کاری با توجه به نیازها و الزامات طرح سپاس در جهت ارائه خدمات از طریق مراجعه خادم به مخدوم

ماده سه : اهداف

 • حفظ و تعالی منزلت اجتماعی ایثارگران
 • شناسایی نیازهای واقعی جامعه هدف و همچنین شناسائی و شکوفایی توانمندی های ذاتی و اکتسابی ایثارگران از طریق ارتباط مستقیم با آنها
 • پیشگیری از بروز مشکلات و آسیب های روانی و اجتماعی وایجاد زمینه برای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه هدف
 • ارائه خدمات قابل ارائه از طریق مراجعه به جامعه هدف به منظور تحقق عدالت در بهره مندی ایثارگران از خدمات
 • تکمیل و به روز رسانی اطلاعات و اسناد مربوط به ایثارگران به منظورتکمیل بانک های اطلاعاتی بنیاد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ماده چهار : جامعه هدف

الف : خانواده های شاهد شامل :

 • ۱ ـ والدین معزز شهدا ۲ ـ همسران محترم شـهد ا ۳ ـ فرزندان گرامی شهدا که به صورت مستقل زندگی می کنند ( با اولویت فرزندان معلول ، فاقد حاضن ، دانشجو ….)

ب : جانبازان و آزادگان شامل :

 • ۱ ـ جانبازان ۲۵% و بالاتر ۲ ـ آزادگان ۳ ـ خانواده جانبازان متوفی ۴ ـ خانواده آزادگان ۵ ـ خانواده جانبازان ۲۵% و بالاتر « همسر و فرزندان تحت پوشش جانباز»

ماده پنج : ارکان و تشکیلات طرح

الف ) شورای راهبری مرکز:
به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح ، شورای راهبری با عضویت افراد زیر تشکیل می شود :
۱٫ رئیس بنیاد یا نماینده تام الاختیار ایشان « رئیس »
۲٫ معاون تعاون و اموراجتماعی ( نایب رئیس )
۳٫ معاون توسعه مدیریت
۴٫ معاون فرهنگی و آموزشی
۵٫ معاون بهداشت و درمان
۶٫ معاون حقوقی و امور مجلس
۷٫ مدیرکل توسعه منابع انسانی
۸٫ مدیرکل حراست
۹٫ مدیرکل مددکاری « دبیر شورا »
۱۰٫ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری
۱۱٫ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
۱۲٫ رئیس مرکز ارتباطات و مراجعات ( هاتف )
۱۳٫ مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات

تبصره : در صورت لزوم از مشاورین و مدیران بنیاد و سایر صاحب نظران دعوت خواهد شد

ـ وظایف شورای راهبری به شرح زیر می باشد :
۱٫ اعلام نظر و تصویب سیاست ها و اصول کلی
۲٫ راهبری ، مدیریت و هدایت منابع سازمانی و غیر سازمانی برای اجراء طرح
۳٫ تعیین سازو کارها و ضوابط نظارتی
۴٫ بررسی نتایج ارزیابی شاخص های بهبود در عملکرد سازمان و وضعیت جامعه هدف بر اساس اجرای طرح
۵٫ ارزیابی دوره ای برنامه و انعکاس بازخورد اجرای طرح به استان
تبصره ۱: هر یک از حوزه ها موظف به تهیه و ارائه گزارش عملکرد حوزه مربوطه به دبیرخانه شورا می باشند
تبصره ۲ : برای اجرای هر چه صحیح تر این طرح کارگروه های تخصصی زیر نظر شورای راهبری در صورت لزوم تشکیل می شود
ـ وظایف دبیر خانه شورای راهبری :
۱٫ تشکیل جلسات ، تهیه و ابلاغ صورت جلسات شورای راهبری
۲٫ جمع آوری و تنظیم گزارش عملکرد با همکاری حوزه های مختلف بنیاد و استان ها
۳٫ ارزیابی دوره ای عملکرد استان ها بر اساس گزارش های واصله
۴٫ تهیه پیش نویس دستورالعمل ها با همکاری کارشناسان
ب ) کار گروه های برنامه ریزی و هماهنگی استان
کار گروه برنامه ریزی و هماهنگی استان به شرح زیر می باشد :
۱٫ مدیرکل بنیاد استان « رئیس »
۲٫ معاون تعاون و امور اجتماعی « نایب رئیس »
۳٫ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
۴٫ معاون فرهنگی و آموزشی
۵٫ معاون بهداشت و درمان
۶٫ کارشناس ( رابط ) حراست
۷٫ رئیس اداره مددکاری و مشاوره استان ( دبیر )
۸٫ رئیس مرکز ارتباطات و مراجعات استان ( هاتف )
۹٫ رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات
۱۰٫ در صورت لزوم روسای شهرستان ها
وظایف کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی استان عبارت است از :
۱٫ برنامه ریزی برای اجرای مفاد این طرح با استفاده از تمامی منابع و امکانات درون و برون سازمانی
۲٫ برنامه ریزی برای شناسایی نیازهای واقعی و حل مشکلات جامعه هدف در محل سکونت
۳٫ تهیه طرح های پیشنهادی برای پیشگیری از بروز مشکلات و آسیب های روانی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف با بهره گیری از اطلاعات مراجعین به جامعه هدف
۴٫ برآورد و تامین هزینه های اجرای طرح از منابع بنیاد و استفاده از ظرفیت و امکانات سایر سازمان ها
۵٫ تهیه و ارائه گزارش از وضعیت واقعی جامعه هدف به همراه پیش بینی نیازهای آتی
۶٫ هماهنگی برای به روز رسانی سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خدمات ایثارگران
۷٫ برنامه ریزی برای جمع آوری آثار فرهنگی شهدا و ایثارگران توسط عوامل اجرایی طرح
۸٫ ارزیابی دوره ای اجرای طرح از طریق نظر سنجی از جامعه هدف و عوامل اجرایی در سطح استان
ج ) ستاد اجرایی شهرستان به ریاست رئیس شهرستان و عضویت مسئولین ذیربط در بنیاد شهرستان تشکیل خواهد شد
وظایف ستاد اجرایی شهرستان عبارت است از :
۱٫ تهیه جدول زمانی مراجعه به جامعه هدف بر اساس مفاد این طرح و اجرای آن در شهرستان با هماهنگی کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی استان
۲٫ سازماندهی منابع انسانی بنیاد شهرستان ، معتمدین معین و سایر دستگاه ها برای مراجعه به جامعه هدف بر اساس جدول زمانی و اقتضائات و اولویت های تعیین شده
تبصره : برای استفاده از منابع انسانی مستقر در بنیاد استان ، با هماهنگی استان اقدام شود
۳٫ برنامه ریزی برای مراجعه دوره ای عوامل اجرایی به جامعه هدف ، شناسایی نیازها و مشکلات آنان و پیگیری برای تامین نیازها و حل مشکلات تا حصول نتیجه در محل مراجعه و پیگیری مواردی که می بایست در سطح بنیاد یا سایر دستگاه ها رسیدگی شود و اعلام نتیجه و پاسخ به جامعه هدف از طریق مرکز هاتف .

ماده شش : روش های اجرایی

روش های اجرای این طرح عبارت است از :
الف : مراجعه حضوری با رویکرد :
 جامعه محور
 سازماندهی ارتباط مسئولین نظام ( یاد یاوران )
 تعمیق و تخصصی سازی ارتباط
 دیدار در مناسبت های خاص
ب : ارتباط تلفنی

الف ) مراجعه حضوری
در این روش کلیه کارکنان واجد شرایط و مدیران بنیاد ، موظف هستند که ساعاتی از روز و یا روزهایی از هفته با تشکیل گروه های مختلف و براساس اقتضائات جامعه هدف با همکاری کارکنان سایر دستگاه ها ، معتمدین معین و پزشکان طرح پایش سلامت ، سازمان های مردم نهاد ، مساجد و … در اجرای طرح با مدیریت دبیرخانه طرح به شرح زیرمشارکت کنند :

ردیف گروه هدف دیدارکنندگان هدف دیدار دوره زمانی
۱ خانواده های فاقد مشکل کلیه مدیران ، مسئولین ، کارکنان واجد شرایط بنیاد و سایر سازمان ، سازمان های مردم نهاد ، مساجد … سطح شهرستان و استان با رویکرد جامعه محور و رویکرد سازماندهی ارتباط مسئولین نظام تجلیل و تکریم حداقل سالی
یک بار
۲ خانواده های در معرض مشکل یا دارای مشکل کلیه مدیران ، مسئولین بنیاد و کارشناسان حوزه تخصصی مرتبط با نوع مشکل و مسئولین سایر سازمان ها ی مرتبط با موضوع با رویکرد تعمیق و تخصصی سازی ارتباط و رویکرد سازماندهی ارتباط مسئولین نظام پیشگیری از بروز مشکل یا پیگیری آن حداقل سه ماه
یک بار

۱ ) رویکرد جامعه محور
شناسایی ، هماهنگی و سازمان دهی ارتباط عموم جامعه ، تشکل های مردمی ، تشکل های ایثارگر، نخبگان ایثارگر، انجمن ها ، هیات ها دانشجویان ایثارگر ، گروه های دانش آموزی ، هنرمندان ، ورزشکاران ، صنوف ، ائمه جمعه و جماعات ، تشکل های فرهنگی و ….. به منظور دیدار و برقراری ارتباط با ایثارگران و بهره مندی از برکات و آثار معنوی آن و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
۲ ) رویکرد سازماندهی ارتباط مسئولین نظام ( یاد یاوران )
هماهنگی با مدیران ارشد و مدیران میانی دستگاه هادر سطح مرکز ، استان و شهرستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور برقراری ارتباط هماهنگ با ایثارگران در طول سال برابر برنامه

۳ ) رویکرد تعمیق و تخصصی سازی ارتباط
ارتباط سازمان یافته تیم های تخصصی متشکل از کارکنان واجدشرایط حوزه های مختلف بنیاد در قالب طرح سپاس به منظور ارائه خدمات مرتبط به ایثارگران در منزل و هماهنگی برای دیدار مدیران بنیاد در سطح ستاد مرکز و استان با تعدادی از ایثارگران شرکت کننده در اردو ، همایش ، یادواره شهدا و … به صورت چهره به چهره
تبصره : دیدار مدیران ستاد مرکز و استان در حاشیه همایش ، اردو و … می بایست در سیستم سجایا در قسمت جلسات دیدار ، آیکون ملاقات عمومی مدیران ستادمرکز و ملاقات عمومی مدیران استان انتخاب و ثبت گردد .
۴ ) دیدار در مناسبت های خاص
در راستای تحقق اصل مدیریت زمان و استفاده بهینه از بستر منـاسبت های ملی و مذهبی ، برنامه دیدار ویژه از ایثارگران به شرح زیر پیش بینی شده است :
الف ) طرح سپاس از علم داران حماسه ( دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسرکشور با جانبازان به مناسبت روز جانباز )
هدف
تجلیل از جانبازان و یادگاران زنده حماسه آفرینی ملت دین مدار ایران در عرصه دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی ، در سالروز ولادت با سعادت قمرمنیربنی هاشم « ع » علم دار حماسه عاشورا و روز جانباز، با حضور نمایندگان محترم ولی فقیه در مراکز استان ها و ائمه محترم جمعه سراسر به نمایندگی از مقام معظم رهبری « مدظله العالی » و به منظور تفقد و تلطف از این عزیزان همسران و خانواده جانبازان و قدردانی از همراهی ایشان با جانبازان ، ابلاغ سلام مقام معظم رهبری « مدظله العالی » به جانبازان به مناسبت روز جانباز مصادف با چهارم شعبان میلاد حضرت ابوالفضل عباس در هر سال و تجلیل از مقام و مرتبه ایثارگری ، شناسائی نیازها و مشکلات احتمالی و پیگیری تا حصول نتیجه
سیاست ها و راهبردها
۱٫ تأکید برحاکمیت فضای معنوی و تلطف در دیدارها و پرهیز از دامن زدن به مسائل و مشکلات مادی و در عین حال دقت در شناسایی و رسیدگی به هنگام به درخواست های احتمالی
۲٫ تأکید بررعایت عدالت و دقت در انتخاب جانبازان واجد شرایط .
۳٫ تأکید بر اثربخشی ، تقویت و ارتقاء کیفیت و استفاده از فضای ایجاد شده در جهت رضایتمندی ایثارگران
۴٫ توجه به سنخیت و وضعیت فرهنگی و اجتماعی جانباز
۵٫ حضور مؤثر مدیرکل و رؤسای شهرستان ها در معیت گروه های دیدارکننده
۶٫ تأکید برمحوریت امام جمعه محترم و همراهی مدیران ارشد استان با شهرستان در برنامه
۷٫ تأکید بر نتیجه مداری دیدار از طریق پیگیری به موقع درخواست یا مشکلات مطروحه احتمالی
۸٫ تأکید بر تمرکز و توجه به جانبازانی که تاکنون به نوعی مشمول توجه واقع نشده یا مورد تجلیل ویژه قرار نگرفته و یا تجربه مشابه را نداشته باشند .
جامعه هدف
جانبازان بالای ۷۰% یا کمتری که عارضه ی نمایان جانبازی داشته باشند ، جانبازان مبتلا به بیماری صعب العلاج که نماد شکیبایی در برابر ابتلاء باشند ، جانبازان دارای شاخصه های فرهنگی و اجتماعی ، جانبازان اقلیت های دینی و یا اهل سنت ، جانبازانی که افتخار عضویت در خانواده شهداء را داشته باشند ، جانبازان مؤنث
تبصره۱ : ترکیب تیم های دیدار متشکل از امام جمعه ، مسئول و کارشناسان بنیاد و مقام مدعو خواهد بود .
تبصره۲ : سهمیه دیدار برای هر تیم سه دیدار می باشد .
تبصره۳ : تهیه هدیه و تکمیل فرم گزارش توسط نماینده بنیاد
تبصره۴ : گزارش دیدارهای انجام شده می بایست در سیستم سجایا ثبت شود .

ب ) طرح سپاس از فجر آفرینان ( دیدار از خانواده شهدا از ۲۲ بهمن لغایت ۲۲ اسفند )
هدف
دیدار از حداقل ۲۲ هزار خانواده شهید در سراسر کشور به منظور ایجاد فضای شایسته در تجلیل و تکریم از ایثارگران و جلب توجه عمومی به بعد ارزشمند گرامیداشت شهداء ، ابلاغ سلام مسئولین نظام به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، تلطف و دلجوئی ازوالدین ، همسران و فرزندان شهدا و خانواده جانبازان شهید و آزادگان شهید و قدردانی از صبر و استقامت ایشان در ۲۲ بهمن لغایت ۲۲ اسفندماه هرسال (حدفاصل سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس بنیاد شهید و امورایثارگران )
سیاست ها و راهبردها
۱٫ تأکید بر ابعاد معنوی و تجلیل و تکریم در دیدارها متناسب با هدف طرح
۲٫ تأکید بر اثربخشی ، تقویت و ارتقاء کیفیت و استفاده از فضای ایجاد شده در جهت رضایتمندی خانواده های شاهد
۳٫ حضور مؤثر مدیرکل و رؤسای شهرستان ها در معیت گروه های دیدارکننده
۴٫ تأکید بر بهره گیری از توان بسیج در برنامه دیدار
۵٫ تأکید بر تمرکز و توجه به خانواده شهدایی که که تاکنون به نوعی دیدار نشده یا کمتر دیدار شده اند .
۶٫ تاکید بر دیدار از خانواده های شهدا دوره انقلاب وشهدایی که تاریخ شهادت ایشان در این فاصله زمانی ( ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسفند ) می باشد
۷٫ تأکید بر اولویت دیدار از خانواده شهدایی که در مناطق دورافتاده یا روستاها ساکن می باشند .
جامعه هدف
خانواده شهدا ( والدین ، همسر و فرزندان شاهد ، خانواده جانبازان شهید و آزادگان شهید )
تبصره۱ : ترکیب تیم های دیدار متشکل ازمدیران و کارکنان سایر سازمان ها ، معتمدین معین ، تشکل های مردم نهاد ، صنوف ، ائمه جمعه و جماعات و …. خواهد بود .
تبصره۲ : گزارش دیدارهای انجام شده می بایست در سیستم سجایا ثبت شود
پ ) طرح ابراهیمیان
هدف :
بهره گیری و راستای استفاده بهینه از فرصت معنوی ایجاد شده از ایام پر برکت دهه ذیحجه ( دهه امامت و ولایت )و اعیاد سعید قربان و غدیر در جهت تکریم جامعه ایثارگری در فاصله زمانی عید قربان تا غدیر هرسال
جامعه هدف
خانواده شهداء به ویژه والدین شهدایی که شهید متولد اعیاد غدیر و قربان بوده و یا تاریخ شهادت آنان با اعیاد غدیر و قربان مصادف بوده ، شهدای گرانقدر عرفه ، غدیر وجمعه خونین مکه ، شهدای منا، ایثارگران سادات و ایثارگرانی که به حج تمتع مشرف شده اند .
ت ) روز تکریم مادران و همسران شهداء ( ام البنین )
دیدار و تکریم از مادران و همسران شهداء به ویژه مادران چند شهید و مادران گرانقدر شهید که همسر شهید نیز می باشند و مادران و همسران شهدایی که همکار و خادم شهدا هستند توسط همسران مدیران بنیاد و دستگاه های استانی و شهرستانی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و … در ۱۳ جمادی الثانی مصادف با سالروز وفات بانوی فداکار حضرت ام البنین «س»
تبصره۱ : ترکیب تیم های دیدار متشکل ازهمسران مدیران سایر سازمان ها ، بانوان معتمد معین ، بانوان عضو تشکل های مردم نهاد و …. خواهد بود .
تبصره۲ : گزارش دیدارهای انجام شده می بایست در سیستم سجایا ثبت شود
ث ) دیدارویژه رمضان ( طرح ضیافت)
دیدارائمه محترم جماعات و مبلغین مذهبی از ایثارگران با همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط نظیر سازمان تبلیغات اسلامی و دفاتر ائمه محترم جمعه و ارائه توصیه های اخلاقی و بیان احکام شرعی در کنار دلجویی از ایثارگران در ماه مبارک رمضان
تبصره : گزارش دیدارهای انجام شده می بایست در سیستم سجایا ثبت شود .
ج) دیدار هفته وحدت
هدف :
ایجاد فضای شایسته تجلیل از ایثارگران متناسب با مناسبت هفته وحدت و دیدار از آنان به ویژه ایثارگران اهل سنت با بهره گیری از مشارکت مؤثر معتمدین معین و نخبگان ایثارگر حد فاصل ۱۰ الی ۱۷ ربیع الاول هرسال مصادف با میلاد مسعود نبی اکرم ( ص )

جامعه هدف :
خانواده های شاهد (والدین ، همسروفرزندان شاهد ) ، جانبازان و آزادگان به ویژه ایثارگران اهل سنت
تبصره: گزارش دیدارهای انجام شده می بایست در سیستم سجایا ثبت شود .
مراحل اجرای طرح سپاس ( دیدار حضوری )
۱ تهیه وابلاغ دستورالعمل
۲ بررسی دستوالعمل طرح سپاس در شورای اداری استان به منظور هماهنگی دیدارها ، پیشگیری از تکرار دیدارها ، حل مشکلات و هماهنگی برای تهیه و اهدای هدایای مناسب
۳ ابلاغ طرح از طریق استاندار به سازمان های سطح استان
۴ شناسایی افراد واجد شرایط استان برای مشارکت در طرح با درنظرگرفتن به شرایط احراز زیر :
شرایط احراز اعضای تیم دیدار :
 داشتن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر یا تجربه کار مددکاری
 داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار
 علاقه مندی و توانایی برقراری ارتباط موثر با ایثارگران
 تسلط بر ضوابط ، قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران
 شرکت در دوره های آموزشی
تبصره : تشخیص صلاحیت افراد و گروه های مراجعه کننده از جهت توانایی ، تخصص ، خبرگی ، اخلاق و… به عهده ستاد اجرایی شهرستان می باشد
۵ برگزاری دوره آموزشی و شرکت افراد تایید شده در دوره
۶ تعیین سهمیه دیدار هر سازمان ( اعم از دولتی ، مردم نهاد و غیره ) در سطح استان
۷ تشکیل گروه های دیدار و تعیین سرپرست گروه
۸ توزیع پرونده ایثارگران به نسبت کارکنان واجدشرایط
۹ انجام دیدار و تهیه گزارش
۱۰ ثبت گزارش دیدار در سیستم سجایا
تبصره ۱ : در مواردی که دیدارها با مشارکت سایر سازمانها انجام می شود نماینده بنیاد در تیم دیدار موظف به تهیه گزارش و ثبت اطلاعات در سیستم سجایا می باشد
تبصره ۲ : در مواردی که دیدارها با هماهنگی و بدون حضور نماینده بنیاد انجام می شود دیدار کننده موظف به تهیه و ارائه گزارش به بنیاد جهت ثبت در سیستم سجایا می باشد
۱۱ گروه های مراجعه کننده بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری با هدف « رسیدگی » به مفهوم « تلطف و احوالپرسی و خبرگیری… محبت و ملاطفت و همراهی و همدلی » و با انگیزه « سپاسگزاری » به زیارت خانواده ها نائل و در صورت طرح درخواست و یا شناسایی مشکل نسبت به راهنمایی ، پاسخگویی وثبت در سیستم سجایا به منظور پیگیری تا حصول نتیجه از طریق مر کز هاتف اقدام خواهند کرد .
۱۲ در مواردی که خانواده ایثارگر دارای مشکل خاص باشد ، خانواده از لیست دیدارهای عمومی خارج و کارشناس مرتبط با موضوع مشکل و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمان ها ، به خانواده مراجعه نمایند
تبصره : گروه های دیدار از مداخله در مسائل حرفه ای مربوط به حوزه های تخصصی جداً خودداری نمایند .
وظایف گروه های مراجعه کننده
۱٫ دریافت جدول اسامی ، مشخصات و اطلاعات مربوط به جامعه هدف تحت پوشش گروه از سیستم سجایا قبل از هر مراجعه
۲٫ دریافت اطلاعات مربوط به قوانین ، مقررات و خدمات قابل ارائه به خانواده های مذکور
۳٫ هماهنگی برای تامین وسیله ایاب و ذهاب برای مراجعه توسط سرپرست گروه
۴٫ تهیه هدیه مناسب برای تقدیم به خانواده براساس اقتضائات شهرستان
۵٫ هماهنگی قبلی با خانواده ها برای اطلاع از مراجعه گروه به آنان
۶٫ مراجعه به جامعه هدف
۷٫ ابلاغ سلام مسئولین به خانواده و در صورت طرح در خواست از سوی خانواده ، پاسخگویی از طریق اعلام راه حل های قانونی وارجاع برای پیگیری وحل مشکل به حوزه تخصصی و تبیین و اقناع ایثارگر
۸٫ جمع آوری اسناد و آثار شهداء و ایثارگران طبق دستورالعمل های معاونت فرهنگی و اموراجتماعی
۹٫ ثبت کلیه اطلاعات مربوط به هرمراجعه در سیستم سجایا توسط کاربر سیستم
۱۰٫ در موارد عدم حضورخانواده در منزل ، تغییر آدرس و عدم پذیرش موارد در آیکون جلسه دیدار ثبت شود .

ب ) ارتباط تلفنی با جامعه هدف :
در این روش مدیران بنیاد در سطوح شهرستان ، استان و ستاد مرکز شامل : روسا ء ، معاونین و روسای ادارات بنیاد استان، روساء ومعاونین بنیاد شهرستانها و خواهران مددکار ( برای ارتباط با فرزندان اناث و همسران شهداء ، همسران جانبازان متوفی و جانبازان مونث ) از طریق ارتباط تلفنی با ایثارگران به شرح زیر تعامل برقرار می کنند:
اهداف
۱٫ تجلیل و تکریم از فداکاری و ایثار جامعه هدف
۲٫ تعمیق وتوسعه ارتباط مدیران بنیاد با جامعه هدف
۳٫ شناسایی نیازها ومشکلات واقعی جامعه هدف
۴٫ ایجاد زمینه برای تحقق شعار «مراجعه خادم به مخدوم» وراهبرد« طرح سپاس »

سیاست ها :
۱٫ تاکید بر رویکرد فرهنگی واجتماعی و پرهیز ازطرح مسائل و مشکلات معیشتی .
۲٫ اولویت بندی گروه های مختلف جامعه هدف بر اساس اقتضائات منطقه ای و ویژگی های گروه های ایثارگری .
۳٫ تاکید بر حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی ایثارگران .
نحوه اجرا :
۱٫ سازماندهی اطلاعات از قبیل تهیه فهرست اسامی ،مشخصات وخلاصه اطلاعات پرونده جامعه هدف همراه با شماره تلفن ایشان
۲٫ توزیع اطلاعات بین مدیران ذیربط با تعیین اولویت های مربوط به آن
اولویت ها عبارت است از :
الف ) خانواده های ساکن در مناطق دور ، بیماران ، مهاجرین ،سالمندان و آسیب دیدگان
ب ) ایثارگران شاخص مانند فرماندهان ، جانبازان ۷۰% به بالا ، خانواده های بیش از یک شهید و …
ج ) کسانی که مراجعه حضوری کمتری به بنیاد دارند .
۳٫ برقراری ارتباط تلفنی با افراد تعیین شده.
۴٫ ارائه گزارش در شورای معاونین استان یا شورای مسئولین شهرستان.
۵٫ ارجاع مواردی که نیاز به پیگیری دارد به مراجع ذیربط در بنیاد یا سایر سازمانها و پیگیری تا حصول نتیجه .
۶٫ ثبت اطلاعات در سیستم سجایا
تبصره : درتماس تلفنی با ایثارگربه مناسبت ها مانندسالگرد شهادت ،سالگرد عملیات ها، روز جانباز ، روز تولد فرزند شهید ، و همچنین نکات ایمنی و امنیتی و محرمانه تلقی شدن شماره تلفن ایثارگران به منظور پیشگیری از ســـوء استفاده های احتمالی توجه شود .
مجریان برنامه:
۱٫ روسا ء ، معاونین و روسای ادارات بنیاد استان
۲٫ روساء ومعاونین بنیاد شهرستانها .
۳٫ خواهران مددکار ( برای ارتباط با فرزندان اناث و همسران شهداء ، همسران جانبازان متوفی و جانبازان مونث )
ماده هفت : آموزش و توجیه عوامل اجرایی طرح :
عوامل اجرایی اعم از کارکنان بنیاد ، کارکنان سایر دستگاه ها و معتمدین معین می بایست نسبت به اهداف ، برنامه و نحوه اجرای طرح به شرح زیر توجیه شوند .
۱ . برگزاری همایش های توجیهی برای روسای شهرستان ها
۲ . برگزاری جلسه توجیهی برای مجموعه عوامل اجرایی اعم از کارکنان بنیاد ، سایر دستگاه ها و معتمدین معین
۳ . آموزش گروه های مراجعه کننده در قالب برنامه ای مدون از طریق ادارات کل توسعه منابع انسانی و مددکاری اجتماعی و مشاوره

ماده هشت : ملاحظات اساسی

 • دبیر خانه طرح در حوزه مددکاری است ،و کلیه حوزه ها موظفند فعالانه در اجرای طرح با دبیر خانه همکاری نمایند .

تبصره : در مورد چگونگی ارزشیابی مدیران توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و درخصوص ارزشیابی کارکنان در راستای طرح سپاس توسط اداره کل توسعه منابع انسانی اقدام خواهد شد . میزان همکاری هریک از کارکنان بنیاد در مراجعه به ایثارگران ، پیگیری و حل مشکلات ایشان در ارزشیابی پایان سال کارکنان موثر می باشد .

 • نظر به اینکه رازداری یکی از اصول مهم ارتباط می باشد ، در تهیه گزارش پس از مراجعه و در تمامی مراحل ، حفظ اطلاعات و اسرار می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد
 • پیگیری مشکلات می بایست طبق ضوابط و مقررات باشد و از دادن وعده های غیر قابل اجرا پرهیز شود
 • مراجعه به همسران و فرزندان شاهد و جانبازان مونث یا همسران جانبازان متوفی و … حتی الامکان توسط خواهران انجام شود .
 • در مراجعه به ایثارگران اعضای گروه می بایست با توجه به وضعیت خانواده ، نوع مشکل و …. وقت کافی برای بررسی و گفتگو با خانواده اختصاص دهند و از شتابزدگی و نیز انتخاب گزینشی خانواده ها خوداری نمایند .
 • در انتخاب اعضای گروه ، توانائی و مهارت برقراری ارتباط با جامعه هدف و رعایت تناسب فی مابین مورد توجه قرار گیرد .
 • با توجه به تأکید بر یکپارچه سازی برنامه ها و طرح های مختلف ، توصیه می شود زمینه ارتباط بین این طرح و معتمدین معین به نحوی برقرار شود که معتمدین معین ( شبکه همیاران ) هر منطقه در اجرای برنامه و هماهنگی برای حضورگروه های مراجعه و ایثارگران در برنامه های پیش بینی شده ، نقش مؤثری ایفا کنند.
 • تاکید بر مدیریت زمان و توجه به مناسبت ها در مراجعات به خانواده ها
 • ثبت دقیق تجارب و مسائل و مشکلات و ابتکارات برای بهره گیری در اجرای بهتر طرح مورد توجه قرار گیرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.