بخشنامه ۳۰۰۳۵ سازمان برنامه و بودجه درباره شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی

به منظور فراهم شدن بستر اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر راه اندازی سامانه حقوق و مزایا و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی، سامانه مذکور توسط سازمان اداری استخدامی طراحی، تولید و راه اندازی و مراتب بانضمام دستورالعمل نحوه بهره برداری آن طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به تمامی دستگاه های مشمول ماده مذکور ابلاغ شد.

به موجب بخشنامه ابلاغی و دستورالعمل آن کلیه دستگاه های باید پس از اخذ نام کاربری و شناسه ورود، با مراجعه به سایت سازمان، قالب اطلاعات کلیه اقلام پرداختی (شامل حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک ‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان) را از سامانه مذکور دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی خود نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند. برابر مفاد بخشنامه دستگاه های اجرایی موظفند در بازه زمانی بیست و پنجم هرماه و تا حداکثر پنجم ماه بعد اطلاعات پرداختی به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت نموده و همزمان در سامانه حقوق و مزایای سازمان نیز بارگذاری نمایند.

 • بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌ های اجرایی توسط این سازمان طراحی، راه اندازی و آماده ورود اطلاعات است. دستگاه ‌های اجرایی مشمول ماده یاد شده موظفند حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نماینده ذیصلاح و تام الاختیار خود را برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه به مراجع مشخص شده در دستورالعمل پیوست، معرفی و با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان اداری و استخدامی (www.aro.gov.ir) قالب اطلاعات کلیه اقلام پرداختی (شامل حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، مدیران و کارکنان خود) را از سامانه مذکور دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی دستگاه، نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۷ در آن اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی باید اطلاعات ثبت شده در سامانه اطلاعاتی خود را در بازه زمانی مشخص شده در دستورالعمل در سامانه حقوق و مزایای این سازمان نیز بار گذاری نمایند.

نحوه دسترسی دستگاه ‌های نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران و سطوح آنها، پس از طی دوره آزمایشی و انجام اصلاحات احتمالی سامانه از طرف هیات وزیران اعلام خواهد شد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه اقلام حقوق و مزایای پرداختی مطابق بند الف ماده مذکور به عهده ذیحساب‏/ مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز هزینه‌ دستگاه اجرایی خواهد بود.

جمشید انصاری

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

 • دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف- اختصارات:

 • سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
 • ماده (۲۹): ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • دستگاه: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • سامانه: سامانه ثبت حقوق و مزایای طراحی شده از سوی سازمان اداری واستخدامی کشور

ب- فرایند ورود به سامانه

ب-۱) فرایند ورود اطلاعات و بهره برداری از سامانه به شرح زیر است:

 • ۱- معرفی نماینده ذی صلاح و تام الاختیار دستگاه به عنوان راهبر سامانه از سوی بالاترین مقام مجاز هزینه به صورت کتبی به مراجع تعیین شده در این دستورالعمل
 • ۲- دریافت نام کاربری و شناسه عبور از مراجع تعیین شده
 • ۳- ورود به سامانه از طریق مراجعه به بخش خدمات الکترونیکی سایت سازمان به آدرس www.aro.gov.ir
 • ۴- تغییر شناسه عبور بلافاصله پس از اولین ورود به سامانه
 • ۵- معرفی نقش های بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بالاترین مقام مجاز هزینه دستگاه با تکمیل اقلام اطلاعاتی تعبیه شده در سامانه و اختصاص نام کاربری و شناسه عبور به آنان
 • ۶- معرفی و ایجاد نام کاربری و شناسه عبور برای نمایندگان دستگاه های وابسته یا تابعه عنداللزوم
 • ۷- دریافت قالب اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا از سامانه و استقرار آن در سامانه اطلاعاتی دستگاه مربوطه
 • ۸- ورود اطلاعات حقوق و مزایای کلیه مشولین در بازه زمانی بیست و پنجم هر ماه تا حداکثر پنجم ماه بعد مبتنی بر قالب اطلاعات اقلام پرداختی در سامانه اطلاعاتی دستگاه
 • ۹- بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایای کلیه مشمولین در سامانه سازمان از ابتدای سال ۱۳۹۷

ب-۲) اعطای نام کاربری و شناسه عبور دستگاه های مشمول، به ترتیب زیر خواهد بود:

دفتر مقام معظم رهبری، وزارتخانه ها، سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور، شورای نگهبان قانون اساسی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه های سازندگی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور
بنیادها، نهادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، از طریق دفتر مقام معظم رهبری
سازمان ها و مؤسسات وابسته به قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ها و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی از طریق هیأت رییسه مجلس
شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان ها، مؤسسات و ادارات وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) از طریق دستگاه های اجرایی اصلی مربوطه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از طریق وزارتخانه مربوط دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق وزارتخانه مربوط شهرداریهای سراسر کشرو از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت های بیمه دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق وزارتخانه مربوط

توضیح: دستگاه هایی که مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و نام آنها ذکر نشده، باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور بخشنامه نماینده ذیصلاح و تام الاختیار خود را به صورت مکتوب برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور به سازمان اداری و استخدامی کشور (مرکز هوشمندسازی و فنآوری اطلاعات) معرفی نمایند.

ج- سطوح دسترسی:

 • بالاترین مقام دستگاه اجرایی: دسترسی این نقش برای مشاهده اطلاعات و گزارش های موجود آن دستگاه برای نظارت عالیه بر فرایند اجرای حکم ماده (۲۹) تعریف می گردد.
 • بالاترین مقام مجاز هزینه دستگاه اجرایی: دسترسی این نقش برای مشاهده، کنترل و تأیید صحت اطلاعات بارگذاری شده آن دستگاه تعریف می شود.
 • نماینده ذیصلاح و تام الاختیار دستگاه اجرایی: دسترسی این نقش برای تعامل با سازمان، مشاهده و کنترل قوانین، تکمیل فایل های مورد نیاز و بارگذاری اطلاعات، تعریف نقش ها، معرفی و ایجاد نام کاربری و شناسه عبور برای نمایندگان دستگاه تابعه و وابسته و مدیریت و راهبری سامانه در دستگاه تعریف می گردد.

در پایان خاطر نشان می سازد، اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه استفاده و کار با سامانه در راهنمای سامانه ارائه شده است که پس از ورود به سامانه در دسترس می باشد. همچنین، کاربران این سامانه در صورت وجود هر گونه ابهام در نحوه اجرا می توانند برای طرح سؤال و رفع ابهام با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

 • ۱- پاسخگویی به سؤالات در خصوص قوانین و مقررات، اقلام پرداختی مورد نظر برای ثبت در سامانه و کسور قانونی از طریق شماره: ۵۵۳۱۲۱۳۹-۰۲۱
 • ۲- پاسخگویی به سؤالات فنی سامانه از طریق شماره: ۸۵۳۵۱۳۰۰-۰۲۱

در دستورالعمل نحوه بهره برداری و بارگذاری سامانه، ضمن تشریح فرایند ورود به سامانه و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا، نحوه دریافت نام کاربری و شناسه ورود به سامانه توسط دستگاه های اجرایی نیز مشخص گردیده است. دستگاه های اجرایی حداکثر به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه فرصت دارند تا نام کاربری و شناسه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده دریافت نمایند.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.