آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی

0
آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی
آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی

پاراف آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی : شماره۱۴۷۴۹۳/ت۵۲۰۱۸هـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت کشور

هيأت وزيران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور با همکاري شوراي عالي استان‌ها و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب۱۳۸۹ـ .
ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور.
پ ـ شوراي استان: شوراي هماهنگي ترافيک استان.
ت ـ معابر شهري پرترافيک: معابر شهري موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه.
ث ـ پارک حاشيه‌اي مديريت شده: توقف وسيله نقليه در حاشيه معابر شهري در محل‌هاي مجاز با ويژگي‌هاي زير:
۱ـ داراي تابلوها و علائم مربوط، حاوي اعلام شرايط زماني و نحوه پرداخت هزينه توقف.
۲ ـ داراي خط‌کشي استاندارد با ابعاد حداقل (۲۴۰) سانتي‌متر عرض و (۵۵۰) سانتي‌متر طول.
ج ـ ممنوعيت توقف: مجاز نبودن توقف وسيله نقليه درنقاطي که براساس ماده (۱۶۳) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ معين گرديده است.
چ ـ تجهيزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوري‌ها و دستگاه‌هاي الکترونيکي از جمله ايست‌سنج، کارت پارک و نظاير آن که براي نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار مي‌روند.
ح ـ متصدي: اشخاص حقوقي واجد شرايط که با رعايت مفاد اين آيين‌نامه، امور مديريت و بهره‌برداري از فضاهاي پارک حاشيه‌اي يک يا چند معبر را از طرف شهرداري بر عهده دارند.
خ ـ پارکبان: افرادي که توسط متصدي براي تسهيل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهاي پارک حاشيه‌اي به کارگيري مي‌شوند.
ماده۲ـ ويژگي‌هاي معابر شهري پرترافيک به شرح زير است:
الف ـ معابري که براساس مطالعات تحليل عرضه و تقاضاي پارکينگ، تقاضا براي پارک حاشيه‌اي وسايل نقليه در يک دوره زماني حداقل شش ساعته بيش از ميزان عرضه پارکينگ در حاشيه معابر موردنظر باشد.
تبصره ـ مطالعات موضوعي فوق‌الذکر براساس مصوبات شوراي عالي در خصوص انواع مطالعات مهندسي ترافيک در شهرها، توسط شهرداري براي ناحيه‌اي با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکينگ‌هاي غيرحاشيه‌اي و سطح سرويس معابر موردنظر انجام مي‌پذيرد. مرجع تصويب اين مطالعات، شوراي استان مي‌باشد. در شهر تهران، مرجع تصويب، شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران است.
ب ـ بيش از پنجاه درصد تقاضاي پارک حاشيه‌اي براساس مطالعات بند (الف) براي دسترسي به کاربري‌هاي غيرمسکوني شامل تجاري، اداري، خدماتي، آموزشي، رفاهي، درماني، زيارتي يا تفريحي باشد.
پ ـ حداکثر از نوع شرياني درجه (۱) و حداقل از نوع جمع و پخش‌کننده مطابق استاندارد شماره (۱۴۱۴۷) مورخ ۱۳۹۰ سازمان ملي استاندارد ايران با موضوع معابر شهري ـ طبقه‌بندي باشد.
ماده۳ـ توقف وسايل نقليه در محدوده زماني (۷) صبح الي (۲۱) شب در محل‌هايي که براي پارک حاشيه‌اي مديريت شده تعيين گرديده است در نيم ساعت اول رايگان خواهدبود. دريافت حق توقف در معابر يادشده براي مازاد بر نيم ساعت، با احتساب نيم ساعت اول محاسبه و دريافت مي‌شود.
تبصره۱ـ دريافت حق توقف در معابر موردنظر بر حسب بازه‌هاي زماني نيم ساعتي يا يک ساعتي اخذ مي‌گردد.
تبصره۲ـ قيمت‌گذاري هزينه توقف در حاشيه معابر بايد بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزينه‌هاي عملياتي اجرا (نصب و نگهداري تجهيزات موردنياز)، تأمين نيروي انساني و مديريت طرح با ملاحظه منطقه‌بندي و اهميت معابر تعيين شود.
تبصره۳ـ قيمت‌گذاري پارکينگ‌هاي حاشيه‌اي بايد به گونه‌اي باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسيله نقليه شخصي و يا ترجيح استفاده از پارکينگ‌هاي عمومي غيرحاشيه‌اي ترغيب شوند.
تبصره۴ـ در صورت اشغال بيش از يک محل توقف توسط يک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌هاي اشغال شده دريافت مي‌شود.
ماده۴ـ معابر شهري پرترافيک براساس شاخص‌هاي موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه، به پيشنهاد شهرداري مربوط و تصويب شوراي استان تعيين مي‌شود.
تبصره۱ـ شوراي استان موظف است ظرف يک ماه از تاريخ وصول پيشنهاد از سوي شهرداري در خصوص تعيين معابر شهري پرترافيک تصميم‌گيري کند.
تبصره۲ـ مرجع تعيين معابر شهري پرترافيک در شهر تهران، شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي‌باشد.
تبصره۳ـ شوراي استان و شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران موظفند حسب مورد نتيجه تصميمات خود در مورد اين ماده را به شوراي عالي اعلام نمايند. شوراي عالي در صورت هرگونه ايراد به تصميمات يادشده مراتب را ظرف دو هفته به شوراي مربوط اعلام مي‌نمايد.
تبصره۴ـ اصلاح و لغو معابر شهري پرترافيک به پيشنهاد هر يک از اعضاي شوراي استان يا شهرداري مربوط و با تصويب مرجع تعيين معابر شهري پرترافيک انجام مي‌شود.
ماده۵ ـ پارک وسيله نقليه در معابر شهري پرترافيک بدون پرداخت حق توقف پس از نيم‌ساعت اوليه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در اين خصوص توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون انجام مي‌پذيرد.
تبصره ـ نصب تابلوي مکمل حمل با جرثقيل در محل‌هايي که براي مديريت پارک حاشيه‌اي از ايست‌سنج و يا ساير دستگاه‌هاي الکترونيکي ثابت براي پرداخت الکترونيکي هزينه توقف استفاده مي‌شود، با هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي توسط شهرداري انجام مي‌پذيرد.
ماده۶ ـ پليس راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از ساز و کارهاي مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهري پرترافيک با اولويت پيشگيري از وقوع تخلفات پارک حاشيه‌اي و دريافت گزارش‌هاي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ در صورت درخواست شهرداري‌ها براي آموزش برخي افراد جهت نظارت و ارائه گزارش درخصوص رعايت مقررات مربوط به فضاهاي پارک حاشيه‌اي، پليس راهنمايي و رانندگي نسبت به ارايه آموزش‌هاي مربوط اقدام مي‌نمايد. پليس مي‌تواند با رعايت تبصره (۳) ماده (۲) قانون، از گزارش‌هاي افراد فوق‌الذکر که دوره آموزشي لازم را با موفقيت گذرانده‌اند استفاده نمايد. نحوه صدور ابلاغ و فعاليت اين افراد براساس شيوه‌نامه‌اي خواهدبود که توسط پليس راهنمايي و رانندگي ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه، تهيه و ابلاغ خواهدشد.
ماده۷ـ شهرداري‌ها مکلفند در معابر شهري پرترافيک مصوب، پس از اطلاع‌رساني به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهاي پارک حاشيه‌اي مديريت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهيزات و لوازم سنجش توقف و يا از طريق عوامل متصدي (پارکبان) نسبت به مديريت پارک حاشيه‌اي و اخذ هزينه توقف اقدام نمايند.
تبصره۱ـ دريافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالي توسط رانندگان و عوامل متصدي (پارکبان) از ابتداي سال ۱۳۹۵ با استفاده از سامانه‌هاي پرداخت الکترونيک برون خط (آفلاين) با رعايت قوانين و مقررات نظام بانکداري الکترونيکي انجام مي‌شود.
تبصره۲ـ درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشيه‌اي، موضوع تبصره (۲) ماده (۳) اين آيين‌نامه به حساب خزانه واريز مي‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي موضوع اين ماده به حساب خزانه تا پايان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌شود تا در اجراي ماده (۱۵) قانون در همان شهر هزينه نمايد.
ماده ۸ ـ انتخاب و بکارگيري متصدي براساس شرايط عمومي پيمان و شرايط اختصاصي اعلامي از سوي شهرداري و مفاد آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ شرايط انتخاب و بکارگيري متصدي مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در قالب مشارکت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تعيين گردد.
ماده۹ـ وظايف متصدي در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداري به شرح زير است:
الف ـ تأمين عوامل انساني موردنياز براي امور مربوط به مديريت و بهره‌برداري از پارک حاشيه‌اي.
ب ـ همکاري با عوامل پليس راهنمايي و رانندگي.
پ ـ تأمين و کنترل مستمر تجهيزات مورداستفاده و اطمينان از سالم بودن آنها و تأمين لوازم موردنياز.
ت ـ مديريت تمامي تراکنش‌هاي مالي بين شهروندان و عوامل متصدي (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب.
ث ـ ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداري.
تبصره ـ عوامل متصدي حق مداخله در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي را ندارند.
ماده۱۰ـ شرايط جذب و بکارگيري افراد پارکبان توسط متصدي به شرح زير است:
الف ـ دارا بودن برگ پايان خدمت و يا معافيت دائم يا موقت از خدمت دوره ضرورت.
ب ـ دارابودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم.
پ ـ نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري.
ت ـ گذراندن دوره آموزشي مربوط.
ث ـ دارا بودن شرايط جسمي لازم.
ج ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.
تبصره ـ شهرداري‌ها موظفند با همکاري پليس راهنمايي و رانندگي، براساس ضوابط ابلاغي شوراي عالي نسبت به آموزش افراد پارکبان اقدام نمايند.
ماده۱۱ـ عوامل متصدي و عوامل تعيين شده در تبصره ماده (۶) اين آيين‌نامه، در طول ساعات تعيين‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روي لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسايي معتبر نسبت به انجام وظايف خود اقدام مي‌نمايند.
ماده۱۲ـ به ازاي حداکثر هر (۷۰) فضاي پارک حاشيه‌اي و يا حداکثر هر (۵۰۰) متر نوار اجراي طرح مديريت پارک حاشيه‌اي، بايد يک فضا براي پارک خودروهاي داراي پلاک معلولين و جانبازان به صورت رايگان اختصاص يابد.
ماده۱۳ـ نصب تابلوهاي توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و تابلوهاي مکمل آن‌ها و نيز اجراي خط‌کشي‌هاي متناسب، توسط شهرداري با هماهنگي پليس راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود.
ماده۱۴ـ گزارش سالانه اجراي طرح مديريت پارک حاشيه‌اي بايد در پايان هر سال توسط شهرداري مربوط به شوراي استان ارايه گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here