رأی دیوان درباره چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار

1

پاراف رأی دیوان درباره چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار: تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۱۵۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده ۸۱/۱۹۷۲ موضوع شکایت خانم نوش‌آفرین کرمانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی به خواسته برقراری فوق ‎العاده سختی و شرایط محیط کار به شرح دادنامه ۲۱۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پرداخت فوق ‎العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور از سوی دستگاههای متبوع مستخدمین مشمول قابل پرداخت خواهد بود لذا با توجه به عدم طرح شکایت علیه دستگاه متبوع شاکیه (سازمان پزشکی قانونی) خواسته مطروحه قابلیت استماع در دیوان را ندارد و لذا حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۵۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نوش‌آفرین کرمانی نسبت به دادنامه ۲۱۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۶۲۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده اقدام به رد تجدیدنظرخواهی نموده است. ب ـ۱ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۶۱ موضوع شکایت خانم فرزانه باغبان به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته برقراری فوق‎العاده سختی شرایط محیط کار به شرح دادنامه ۱۵۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و همچنین شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۵۳ موضوع شکایت محمدهاشم پیوندی به طرفیت سازمان امور استخدامی کشور به خواسته برقراری فوق‎العاده سختی شرایط محیط کار به شرح دادنامه۱۰۵۷ مورخ۲۶/۵/۱۳۸۱ و پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۵۴موضوع شکایت خانم ژاله قدیری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته برقراری فوق‎العاده سختی شرایط کار به شرح دادنامه ۹۶۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ با این استدلال که مشتکی‎عنه به عنوان دادگستری استان خراسان و ذیحسابی کارکنان متقاضی را واجد شرایط مذکور در بخشنامه شماره ۸۰۰/۲۴ مـورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ تشخیص داده و خواستار ارسال اسامی آنها (شاکیه و سایر پرسنل) به صورت تفکیک گردیده است و توجهاً بـه وضعیت کاری شاکیه بـه شرح مـذکور در دادخواست و نـامه شمـاره ۴۵۱ ذیحسابی دادگستری و پزشکی قانونی استان خراسان و اینکه دفاعیه مشتکی‎عنه در لایحه ارسالی نافذ و موثر به نظر نمی‎رسد علیهذا شکایت با وصف مرقوم وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و الزام خوانده به تامین خواسته شاکی صادر نموده‎اند. ب ـ۲ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۷۸ و ۸۲/۲۳۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به دادنامه‎های شماره ۹۶۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ و ۱۰۵۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ شعبه نوزدهم و دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ شعبه سوم به شرح دادنامه‎های شماره ۱۶۶۱ و ۱۶۶۰ و ۱۶۵۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه سه فقره دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده‎های مربوطه و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در دادنامه‎های مذکور صادر گردیده و از طرف سازمان تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد بعمل نیامده و دلیلی که فسخ آراء صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، بنابراین دادنامه‎های صادره مبنی بر ورود شکایت فقط در طول مدت استقرار و اشتغال در ساختمان پزشکی قانونی مشهد خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شاکیان کارمند وزارت دادگستری بوده‎اند و به حکم قانون پرداخت کلیه حقوق و فوق‎العاده و مزایای آنان در مدت اشتغال به خدمت به عهده آن وزارتخانه بوده است، بنابراین به لحاظ فقد رابطه استخدامی بین شاکیان و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شکایت به طرفیت آن سازمان به خواسته دریافت فوق‎العاده سختی شرایط محیط کار موقعیت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۶۲۵ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هشتم بدوی دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی دیوان درباره چگونگی طرح دعوای برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید