رای ۹۴ هیات تخصصی دیوان درباره فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف

0
مجموع آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
مجموع آرا هیات تخصصی دیوان عدالت

پاراف رای ۹۴ هیات تخصصی دیوان درباره فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف : موضوع: ابطال قسمتی از بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۸۹ و ابطال تاریخ اجرای بخشنامه های شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۴۵۵۹۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱

  • شماره پرونده : هـ ع/۹۵/۱۰۳۸
  • دادنامه : ۹۴
  • تاریخ : ۳۱/۵/۹۶

طرف شکایت : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بند ۴ و تبصره آن و بند ۵ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۸۹ و ابطال تاریخ اجرای بخشنامه های شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۴۵۵۹۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱

متن مقرره مورد شکایت : بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر داشته تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف صرفاً مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۸۷ کارمندان مبنای پرداخت برای سال ۸۸ ( اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری ) باشد و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمهور نیز مقرر داشته به ازای هر یک درصد میزان فوق العاده سختی کار در سال ۸۷ ، (۱۲) امتیاز تعلق می گیرد.

تبصره ۴ بخش نامه مذکور نیز مقرر داشته « تا زمانی که با اعمال امتیاز به روش فوق ( هر یک درصد ۱۲ امتیاز ) مبلغ فوق العاده سختی کار کارمندان کمتر از مبلغ مذکور در حکم کارگزینی مربوط باشد همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزینی سال ۸۷ ملاک دریافت فوق العاده سختی کار خواهد بود.»

بند ۵ دستورالعمل فوق الاشاره نیز مقررداشته : در خصوص کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۸۸ از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به بعد استخدام می شوند و یا تصدی مشاغل مشمول بهره مندی از فوق العاده سختی شرایط محیط کار را عهده دار می شوند میزان فوق العاده سختی کار آنان بر اساس ساز و کار بند ۴ این دستور العمل مشخص و پرداخت گردد.

در ضمن بخشنامه شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۴۵۵۹۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ اجراء ۱/۱/۹۲ اصلاح و تاریخ آن به ۱/۱/۸۸ تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر یابد. در بخشنامه اخیرالذکر اشاره شده که بازگشت به نامه شماره ۱۵۰۴۳۲/۹۱/۷۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ در خصوص قلم افتادگی برخی از پست های سازمانی آن سازمان به منظور برخورداری از فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و پیرو نامه شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ این معاونت ، فهرست پست های سازمانی ذیل جهت برخورداری از فوق العاده مذکور اعلام میگردد و در بخش نامه شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیز فهرست پست سازمانی مربوط جهت برخورداری از فوق العاده سختی کار در محیط های غیر متعارف را برشمرده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): بخشنامه های شماره ۴۴۸۹۰/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۴۵۵۹۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بر خلاف مواد ۷۸ ، ۸۰ ، ۱۲۷ و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مصوبات مذکور در خواسته مغایر مواد ۷۸ و ۸۰ و۱۲۷ و بند ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت لایحه ای تقدیم که تحت شماره ۳۷۰ مورخ ۲/۳/۹۶ ثبت دفتر هیأت عمومی شده است و اعلام کرده : به لحاظ عدم تأمین بار مالی مورد نیاز، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ مقرر در ماده ۸۰ آن قانون، امکان پذیر نبوده و فصل مذکور از تاریخ ۱/۱/۸۸ به مورد اجرا گذاشته شده است و بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در راستای اختیارات ناشی از جزء بند ب (۱۱) قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور صادر و ابلاغ گردیده است.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی:

اما در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ و بند ۵ مصوبه شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخش نامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۸۹ اعضای هیأت بالاتفاق غیر قابل ابطال می دانند زیرا بندهای فوق با اختیار حاصل از بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است لذا در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود رای صادر شده در این قسمت ، از تاریخ صدور ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ویا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here