آشنایی با انواع حمایت های قانونی از زنان کارمند و کارگر

0
آشنایی با انواع حمایت های قانونی از زنان کارمند و کارگر
آشنایی با انواع حمایت های قانونی از زنان کارمند و کارگر

پاراف آشنایی با انواع حمایت های قانونی از زنان کارمند و کارگر : برخی گمان می‌کنند حمایت قانون از بانوان کارگرِ مشغول به کار، تنها محدود به مرخصی زایمان است، در حالی‌که قانون، در موارد متعددی از بانوان کارگر حمایت کرده و شرایط ویژه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفته است.

طبق ماده 78 قانون کار، در کارگاه‌هایی که در آن‌ها بانوان مشغول به کار هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده، تا پایان دوسالگی کودک، به ازای هر سه ساعت کار، نیم ساعت فرصت شیردادن به کودک بدهد.

زمان‌های شیردادن جزو ساعات کار مادر محسوب می‌شود. افزون بر این، کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها، محلی را برای نگهداری اطفال ایجاد کند.ایجاد چنین مراکزی طبق استانداردهای مشخص شده از طرف سازمان بهزیستی کل کشور خواهد بود.

طبق ماده 67 قانون تأمین‌اجتماعی، بانوان کارگری که طی یک‌سال قبل از زایمان، دست‌کم شصت روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند(منظور، سابقه کار ثبت شده و مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی است. این سابقه کار با قرارداشتن نام کارگر در لیست بیمه و پرداخت حق‌بیمه مربوطه توسط کارفرما، ایجاد می‌شود)، در صورت عدم اشتغال به کار می‌توانند از کمک‌هزینه بارداری استفاده‌کنند.

به دیگر سخن، خانمی که بیکار است، اما طی یک‌سال قبل از زایمان دست‌کم شصت روز سابقه بیمه دارد، می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی کمک هزینه زایمان دریافت کند. بانوانی که شرایط ذکر شده در ماده 67 را دارا هستند، می‌توانند از کمک‌ها، معاینه‌های طبی و معالجات قبل و بعد از زایمان استفاده‌کنند.

این دسته از بانوان کارگر می‌توانند با استناد به ماده 68 قانون تأمین‌اجتماعی، به جای امکانات یاد‌شده، از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای پرداخت وجه نقد کنند. طبق ماده 69 قانون تأمین اجتماعی، در صورت نیاز طفلِ بانوی کارگرِ بیمه شده به شیرخشک(به دلیل ابتلای مادر به بیماری یا فوت وی)، شیر مورد نیاز طفل تا 18 ماهگی توسط سازمان تأمین‌اجتماعی تهیه خواهدشد.

افزون بر این، به استناد تبصره 4 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، بانوان کارگری که 20 سال سابقه کار(ثبت شده در لیست‌های بیمه) و 42 سال داشته‌باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی، با بیست روز حقوق، را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here