پرسش و پاسخ جبران خدمت در وزارت بهداشت

0

پاراف پرسش و پاسخ جبران خدمت در وزارت بهداشت : انتقال کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی به چه صورت می باشد؟ آیا لازم است با ستاد وزارت متبوع مکاتبه یا مراجعه نمود؟ کلیه امور انتقالات کارکنان به دانشگاههای علوم پزشکی تفویض اختیار شده لذا خواهشمند است از مراجعه یا ارجاع مکاتبات اینچینی به ستاد وزارت متبوع بدلیل عدم پاسخ گویی خودداری گردد.

* نحوه انتقال پرسنل قراردادی بین دانشگاههای علوم پزشکی چگونه است؟

انتقال نیروهای قراردادی در طول مدت قرارداد در صورت موافقت دانشگاههای علوم پزشکی مبدا و مقصد و تامین اعتبار بلامانع می باشد.

* ضوابط تحصیل کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی به چه صورت است؟

اعطای ماموریت آموزشی با استناد به ماده 48 آئین نامه و با رعایت مفاد دستورالعمل ماموریت آموزشی.

استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 78 آئین نامه تا سقف 5 سال.

با استناد به ماده 117 آئین نامه و ماده 13 دستورالعمل ماموریت آموزشی قبلی، ادامه تحصیل در خارج از ساعات اداری یا استفاده از مرخصی استحقاقی با رعایت ماده 87 آئین نامه و انجام شیفت و ساعت موظفی.

استفاده از قانون نیمه وقت بانوان(صرفاً جهت پرسنل رسمی) و تقلیل ساعت کار با استناد به تبصره 2 ماده 87 آئین نامه.

* تقلیل ساعت کاری کارکنان براساس نظریه کمیسیون پزشکی به چه صورت است؟

تقلیل ساعات کاری کارکنان تنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد و نظرات کمیسیونهای پزشکی در خصوص تقلیل ساعات کاری صرفاً با رعایت ماده 7 دستورالعمل مرخصی ها و استفاده از مرخصی ساعتی امکان پذیر می باشد.

* میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان ماموریت آموزشی چند برابر مدت تحصیل می باشد؟

نظر به مکاتبات صورت گرفته با دفتر حقوقی مبنی بر اصلاح میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان ماموریت اموزشی (نامه 1563/209/د مورخ 23/5/92 این اداره کل و نامه شماره 60/105/د مورخ 14/5/92 دبیرخانه هیات امناء) ، مطابق با ماده 13 دستورالعمل ماموریت آموزشی دو برابر مدت زمان ماموریت آموزشی می باشد.

* نحوه اعطای بورس داخل و خارج به کارکنان شاغل به چه صورت است؟

کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی صرفاً در صورت استعفاء می توانند از بورس داخل استفاده نمایند و از مقرری تحصیلی بهره مند شوند.

کارکنان تبدیل بورس خارج به داخل تابع آئین نامه اعطای بورس خارج کشور می باشند. این دسته از کارکنان با استناد به ماده 48 و با رعایت دستورالعمل مربوطه می توانند از ماموریت اموزشی استفاده نمایند. در صورت عدم اعطای ماموریت اموزشی، اعطاء مرخصی بدون حقوق به آنان امکانپذیر می باشد.

* نحوه برخورداری پرسنل ضریب k از مرخصی استعلاجی به چه صورت می باشد؟

با توجه به سپردن تعهد دستیاران به میزان تعیین شده در سند جهت انجام خدمت رسانی در مناطق تعیین شده توسط وزارت متبوع، مدت استفاده از مرخصی استعلاجی جزء تعهدات دوره تخصص محسوب نمی گردد لذا تعهدات فرد در دوره استعلاجی به حالت تعلیق درآمده و پس از رفع معذوریت متعهد ملزم به انجام خدمات به میزان معین در سند می باشد. بدیهی است هیچگونه حقوق و مزایا به این افراد در هنگام مرخصی استعلاجی تعلق نخواهد گرفت.

* آیا قانون مشاغل سخت و زیان آور لازم الاجراء می باشد؟ شامل چه مشاغلی می گردد؟

مشمولین قانون مشاغل سخت و زیان آور با استناد به ماده 110 آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی و با توجه به بند 5 بخشنامه 2849/209/د مورخ 6/8/92 معاونت توسعه مدیریت و منابع، اجرای قانون جهت مشاغل پرستار، بهیار، کمک بهیار و فوریتهای پزشکی لازم الاجراء می باشد.

* آیا کارکنان قراردادی مشمول کاهش ساعت کار میگردند؟

با توجه به تبصره 3 ماده 7 قانون نیمه وقت مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان الحاقی مصوب 22/2/1389 نیروهای قراردادی و شرکتی صرفا در صورت دارا بودن فرزند معلول می توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند. لذا در سایر موارد طبق ضوابط و قوانین موجود کارکنان قراردادی (تبصره 3 و 4) مشمول تقلیل ساعت کاری موضوع تبصره 2 ماده 87 آئین نامه اداری و استخدامی به صورت پاره وقت و تمام وقت نمی گردند.

* کارکنان رسمی و پیمانی در بدو استخدام می توانند از ماموریت آموزشی استفاده نمایند؟

خیر، اعطای ماموریت آموزشی مستلزم رعایت ماده 10 دستورالعمل ماموریت آموزشی بوده لذا با استناد به بند الف ماده 10 لزوم حداقل 5 سال سابقه خدمت از زمان پیمانی شدن فرد لازم بوده و سوابق قبلی اعم از شرکتی، طرحی و قراردادی جزء سوابق پیمانی افراد محسوب نمی گردد.

* آیا می توان فوق العاده سختی کار جهت مشاغل جدید برقرار نمود؟ آیا امکان افزایش مبالغ آن وجود دارد؟ پرداخت آن جهت کارکنان قراردادی (تبصره 3 و 4) به چه صورت است؟

خیر، در حال حاضر امکان برقراری سختی کار برای پست سازمانی جدید وجود ندارد. فوق العاده سختی شرایط محیط کار برای كارمندان رسمی و پیمانی در صورت تصدی پست سازمانی مشمول و اشتغال همزمان در محیط غیر متعارف و برای کارکنان تبصره 3 ماده 2 در صورت اشتغال در محیط غير متعارف (مشابه کارکنان پیمانی) برقرار می گردد. از آنجا که مشاغل پرسنل تبصره 4 ماده 2 با استناد به ماده 32 آئین نامه جزء مشاغل کارگری و تابع قانون کار می باشند و در قانون کار سختی کار پیش بینی نگردیده این دسته از کارکنان مشمول دریافت فوق العاده سختی کار نمی باشند.

* آیا ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی امکان پذیر میباشد؟

با استناد به ماده 13 دستورالعمل مرخصی، کارکنان قرارداد کار معین می‌توانند سالانه ذخیره مرخصی استحقاقی خود را همانند پرسنل رسمی و پیمانی ذخیره نمایند.

* نحوه محاسبه سنوات كارمندان قراردادي كه به پيماني تبديل وضع مي يابند چگونه خواهد بود ؟

با توجه به ماده 5 آئين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه ها مدت خدمت کارمندان در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید به عنوان سوابق خدمت دولتی محسوب می گردد. همچنين با عنايت به نظريه امور نظام هاي پرداخت و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره 47701/10/200 مورخ 13/7/88 ، دانشگاه ها مي تواند در صورت عدم پرداخت حق سنوات در طول مدت قرارداد كاركنان قرارداد كار معين ( قرارداد تبصره 3 ماده 2)، سوابق خدمتي كاركنان مذكور را در سابقه خدمت دولتي محسوب و امتيازات مربوطه را جهت آنان اعمال نمايد.

* بازخريد خدمت كارمندان رسمي يا پيماني كه با توجه به آراء هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم گرديده اند چگونه انجام مي شود ؟

با توجه به لازم الاجرا بودن آراء صادره از هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان و با عنايت به توجه به ماده 117 آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها و مفاد بخشنامه شماره 17388/92/233 مورخ 17/10/92 سرپرست محترم امور حقوق اداري، تقنيني و دبيرخانه شورا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در خصوص نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، آراي صادره جهت بازخريدي كارمندان رسمي يا پيماني صورت مي پذيرد .

* با توجه به مشكلات مالي بوجود آمده در اجراي مصوبه 1/7/93 هيئت دولت مبني بر افزايش نرخ انتقال حق بيمه كارمنداني كه قصد تغيير صندوق بازنشستگي خود را دارا بوده چنانچه اقداماتي از سوي آن مديريت به عمل آمده به دانشگاه ها اعلام گردد ؟

در خصوص موضوع تغيير صندوق و نقل و انتقالات حق بيمه كارمندان و با توجه به مشكلات و مكاتبات فراوان موجود در اجراي مفاد بند ز- تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و با عنايت به نظريه “هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي اين دفتر مطابق با نامه شماره 333/209/د مورخ 8/4/1393 مكاتبات لازم را با رييس محترم امور مديريت مشاغل و حقوق و مزايا، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور انجام كه دفتر مذكور مطابق با جوابيه شماره 5518/93/223 مورخ 22/4/1393 اعلام نموده كه موضوع فوق الذكر در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار دارد كه به محض حصول نتيجه مراتب به اطلاع دستگاه هاي اجرايي خواهد رسيد .

* نحوه پرداخت كسورات بازنشستگي كاركنان مشمول طرح خدمت پزشكان وپيراپزشكاني كه قبل از سال 1379 خدمت خود را سپري نموده اند چگونه انجام مي شود ؟

با توجه به توافقات به عمل آمده با صندوق تامين اجتماعي و با عنايت به مفاد بخشنامه هاي شماره 4166/209/د مورخ 23/12/91 و 482/209/د مورخ 6/2/93 این مدیریت و سایر قوانین و مقررات ملاک عمل پرداخت كسورات بازنشستگي كارمنداني كه دوره طرح خود را قبل از سال 1379 سپري نموده اند لازم و ضروري خواهد بود .

* تاريخ اعمال سنوات خدمت كارمندان قراردادي كه به پيماني تغيير وضعيت داده اند در سوابق خدمت دولتي آنان از چه زماني مي باشد ؟

دانشگاه ها مي توانند سوابق خدمتي كارمندان قراردادي كه شرايط مقرر در ماده 5 آئين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها را دارا بوده، از تاريخ اجرائي شدن اين آئين نامه (1/1/90) و در صورت تأمين اعتبارات مالي مربوطه و پس از طرح و تائيد در كميته تخصصي دانشگاه، در سوابق خدمت دولتي آنان اعمال نمايند.

* نحوه برخورداري كارشناساني كه با هيئت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات همكاري دارند از فوق العاده جذب كارشناسان تخلفات اداري چگونه خواهد بود ؟

با عنايت به ماده 117 آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها و در اجراي مفاد ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده جذب اضافي موضوع ماده 44 اصلاحي آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش بيني نگرديده است. شايان ذكر است در اجراي بخشنامه شماره 161390/93/230 مورخ 20/9/92 معاون محترم حقوقي، امور مجلس و استان ها معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، موضوع برقراري فوق العاده سختي شرايط محيط كار جهت كارگزاران امر رسيدگي به تخلفات اداري، از سوي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ستاد وزارتخانه جهت طرح در هيات امناء در دست پيگيري مي باشد كه پس از طرح و تائيد موضوع مراتب مربوطه به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد .

* دانشگاه در مقابل درخواست بازخريد خدمت كارمندان چگونه بايد عمل نمايد ؟

باستناد ماده 117 آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها و با توجه به ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري، بازخريدي به دليل كسب نتايج از ارزيابي عملكرد كارمندان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران برسد. همچنين مطابق با ماده 37 و تبصره 1 ماده 39 آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها بازخريدي كارمندان و فسخ قرارداد كارمندان پيماني يا قراردادي منوط به تدوين دستورالعملي است كه از سوي هيات امناء تصويب و ابلاغ گردد. لذا امكان موافقت با درخواست بازخريد خدمت كارمندان از سوي دانشگاه فراهم نخواهد بود .

* اعمال مدرك تحصيلي و تغيير عنوان شغلي كارمندان قراردادي در طول سال 1393 چگونه است ؟

مطابق با بند 1 بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیر ممکن گردیده است. شایان ذکر است منعی جهت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان مربوطه بدون تغییر شغل وجود نخواهد داشت .

* آیا بازنشستگی پیش از موعد در حال حاضر انجام می شود؟

با توجه به ماده 2 تصویب نامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/93 شورای عالی اداری، صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد در سال 1393ممنوع می باشد. ضمناً به استناد بند “ب” ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها تابع مصوبات هيات امنا مي باشند، بنابراین طبق ماده «105» آئين نامه اداري واستخدامي كارمندان غير هيات علمي دانشگاهها، اجراي قانون مذكور تابع دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيات امناء به تصويب مي رسد، لذا تا زمان تدوين و تصويب دستورالعمل مذكور اقدامي ميسر نمي باشد.

* فوق العاده مدیریت مشمول چه کسانی می باشد؟

پرداخت فوق العاده مدیریت مشروط بر این که کارمند هم تصدی پست مدیریتی را داشته باشد و هم در آن پست اشتغال داشته باشد، قابل پرداخت می باشد.

* آیا امکان برقراری فوق العاده شغل میسر می باشد؟

برقراری فوق العاده شغل تا تصویب موضوع در هیات امنا و ابلاغ از سوی این وزارت امکان پذیر نمی باشد.

* با استناد ماده8 دستورالعمل اجرایی ماموریت آموزشی مصوب هیات امناء، تائید هسته گزینش يكي از شروط الزامي در اعطای ماموریت مذكور به کارکنان مي­باشد و ایثارگران با توجه به ماده17 دستورالعمل فوق­الذکر، تابع قوانين خاص خود بوده و دانشگاهها با عنایت به ماده3 آئين­نامه اجرائي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و اصلاحات بعدی آن ، مکلف به اعطاي ماموريت آموزشي به مستخدمان ایثارگر(جانباز،فرزندان معزز شهدا و جانبازان بالاي25% و بالاتر و …..) مي­باشند، بنابراين خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام نمایندآیا اخذ نظریه هسته مذکور جهت ایثارگران ضروري است یا خیر؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش و مفاد بخشنامه شماره 2/5370 مورخ 17/5/89 هیات عالی گزینش انجام مراحل گزینش برای کلیه کارکنان اعم از ایثارگر و غیرایثارگر قبل از صدور حکم ماموریت آموزشی الزامی می باشد.

* آيا دستگاه مكلف است با ماموريت آموزشي فرزندان معزز شهدا موافقت نمايد ؟

با توجه به ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده (12) قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامه شماره 23510/ت 18060هـ مورخ 10/8/78 و درراستاي اجراي بند الف ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع برخورداري فرزندان شهداء از كليه امتيازات ومزاياي مقرر درقوانين ومقررات مختلف براي شخص جانباز 50%وبالاتر ) آن مرکز مكلف به اجراي آئين نامه مذكور براي فرزندان شهدا نيز مي باشد

* اخذ تعهد محضري معادل دو برابر مدت تحصيل از مستخدمين جانباز و فرزند شهيد به منظور ادامه تحصيل و استفاده از ماموريت آموزشي الزامي مي باشد ؟

به استناد ماده 17 دستورالعمل ماموریت آموزشی و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر و طبق اصلاحيه ماده (6) آئين نامه اجرائي ماده (12) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان به شماره 44395 /ت 23829 هـ 4/10/1379 موضوع اخذ تعهد خدمتی برای ادامه تحصیل جانبازان (ایثارگران) حذف گردیده است. لذا جانبازان، فرزندان شهید مشمول اخذ تعهد محضری جهت ماموریت آموزشی نمی باشند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید