پرسش و پاسخ مالی و محاسباتی در وزارت بهداشت

2
Doctor measuring blood pressure - studio shot on white background

پاراف پرسش و پاسخ مالی و محاسباتی در وزارت بهداشت :

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه فوق العاده ماموريت خارج از كشور:

1. كپي صفحات گذرنامه(مشخصات، ويزا، مهر ورود و خروج) الزامي مي‌باشد.
2. مجوز رياست جمهوري هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت ممهور به مهر روابط بين الملل
3. نامه روابط بين الملل مبني بر انجام سفر
4. فرم 52 و 53 پرداخت هزينه هاي ماموريت خارج ازكشور

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه هتل ماموريت خارج از كشور:

1. كپي صفحات گذرنامه(مشخصات، ويزا، مهر ورود و خروج) الزامي مي‌باشد.
2. مجوز رياست جمهوري هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت ممهور به مهر روابط بين الملل
3. نامه روابط بين الملل مبني بر انجام سفر
4. فرم 52 و 53 پرداخت هزينه هاي ماموريت خارج ازكشور
5. اصل صورتحساب هتل

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه ويزا ماموريت خارج از كشور:

1. كپي صفحات گذرنامه(مشخصات، ويزا، مهر ورود و خروج) الزامي مي‌باشد.
2. مجوز رياست جمهوري هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت ممهور به مهر روابط بين الملل
3. نامه روابط بين الملل مبني بر انجام سفر
4. فرم 52 و 53 پرداخت هزينه هاي ماموريت خارج ازكشور
5. اصل صورتحساب ويزا

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه عوارض خروج از كشور ماموريت خارج از كشور:

1. كپي صفحات گذرنامه(مشخصات، ويزا، مهر ورود و خروج) الزامي مي‌باشد.
2. مجوز رياست جمهوري هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت ممهور به مهر روابط بين الملل
3. نامه روابط بين الملل مبني بر انجام سفر
4. فرم 52 و 53 پرداخت هزينه هاي ماموريت خارج ازكشور
5. كپي فيش پرداخت هزينه عوارض خروج از كشور

مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه ثبت نام ماموريت خارج از كشور:

1. كپي صفحات گذرنامه(مشخصات، ويزا، مهر ورود و خروج) الزامي مي‌باشد.
2. مجوز رياست جمهوري هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت ممهور به مهر روابط بين الملل
3. نامه روابط بين الملل مبني بر انجام سفر
4. فرم 52 و 53 پرداخت هزينه هاي ماموريت خارج ازكشور
5. اصل صورتحساب ثبت نام

دانشجويان كارشناسي ارشد كه درخواست خريد تمام تعهدات خود را دارند چه اقداماتی باید انجام دهند؟ تمام تعهدات خود را انجام نداده اند:

مدارک مورد نیاز:1. نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان ) مشخص باشد
2. كپي سند تعهد محضري
3. نامه عدم نياز دانشگاه
4. نامه موافقت با خريد تعهدات از اداره امور هيأت هاي علمي
اقدامات لازم:
سه مورد مورد اول را دانشجويان بايد از طريق دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و از طريق واحد حقوقي دانشگاه ابتدا با مركز امور هيأت هاي علمي مكاتبه و موافقت آن را دريافت نمايند سپس به واحد حقوقي وزارتخانه مكاتبه كنند. پس از واريز مبلغ محاسبه شده توسط ذيحسابي امور مالي نامه تسويه حساب را دريافت مي كنند و به اداره حقوقي وزارتخانه جهت آزاد كردن دانشنامه خود مراجعه مي كنند.

دانشجويان كارشناسي ارشد كه درخواست خريدبخشی از تعهدات خود را دارند چه اقداماتی باید انجام دهند؟ بخشي از تعهدات خود را انجام نداده اند:

مدارک مورد نیاز: 1. نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان ) مشخص باشد
2. كپي سند تعهد محضري
3. نامه عدم نياز دانشگاه
4. نامه موافقت با خريد تعهدات از اداره امور هيأت هاي علمي
5.نامه اي از دانشگاه محل خدمت كه در آن مدت تعهدات انجام شده و باقيمانده مشخص باشد
اقدامات لازم:
پنج مورد فوق را دانشجويان بايد از طريق دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و از طريق واحد حقوقي دانشگاه ابتدا با مركز امور هيأت هاي علمي مكاتبه و موافقت آن را دريافت نمايند سپس به واحد حقوقي وزارتخانه مكاتبه كنند. پس از واريز مبلغ محاسبه شده توسط ذيحسابي امور مالي نامه تسويه حساب را دريافت مي كنند و به اداره حقوقي وزارتخانه جهت آزاد كردن دانشنامه خود مراجعه مي كنند.

فارغ التحصيلان پزشكي عمومي كه درخواست خريد تمام تعهدات خود را دارند چه اقداماتی باید انجام دهند؟:

مدارک مورد نیاز: 1. نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان ) مشخص باشد
2. كپي سند تعهد محضري
اقدامات لازم:
دو مورد فوق را دانشجويان بايد از طريق دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و از طريق واحد حقوقي دانشگاه با واحد حقوقي وزارتخانه مكاتبه كنند واحد حقوقي وزارتخانه نامه را به اداره كل ذيحسابي ارسال و در نهايت اعلام بدهي در اين اداره كل انجام مي شود و دانشجويان پس از واريز مبلغ محاسبه شده نامه تسويه حساب از اداره كل امور مالي دريافت مي كنند و به اداره حقوقي وزارتخانه مراجعه مي كنند.

فارغ التحصيلان پزشكي عمومي كه درخواست خريد بخشي از تعهدات خود را دارند چه اقداماتی باید انجام دهند؟

مدارک مورد نیاز: 1. نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان ) مشخص باشد
2.كپي سند تعهد محضري
3.نامه اي كه مدت تعهدات انجام شده در آن مشخص باشد
اقدامات لازم:
سه مورد فوق را دانشجويان بايد از طريق دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و از طريق واحد حقوقي دانشگاه با واحد حقوقي وزارتخانه مكاتبه كنند واحد حقوقي وزارتخانه نامه را به اداره كل ذيحسابي ارسال و در نهايت اعلام بدهي در اين اداره كل انجام مي شود. دانشجويان پس از واريز مبلغ محاسبه شده نامه تسويه حساب از اداره كل امور مالي دريافت مي كنند و به اداره حقوقي وزارتخانه مراجعه مي كنند.

فرايند انصراف از تحصيل دستياران چه مراحلی دارد؟

دانشجویان درخواست انصراف از تحصيل خود را به دانشگاه اعلام مي كنند. دانشگاه محل تحصيل نامه درخواست به همراه نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان) –كپي سند تعهد محضري و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي نامبرده در طول مدت تحصيل را به واحد حقوقي وزارتخانه ارسال و پس از محاسبه نامه تسويه حساب را از اين اداره كل دريافت و به واحد حقوق مراجعه نمايند.

فرايند خريد تعهدات دستياران چه مراحلی دارد؟

مدارک مورد نیاز: 1. نامه اي كه در آن طول مدت تحصيل ( شروع و پايان ) مشخص باشد
2. كپي سند تعهد محضري
3. ميزان حقوق و مزاياي دريافتي
اقدامات لازم: سه مورد فوق را دانشجويان بايد از طريق دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و از طريق واحد حقوقي دانشگاه با واحد حقوقي وزارتخانه مكاتبه كنند واحد حقوقي وزارتخانه نامه را به اداره كل ذيحسابي ارسال و در نهايت اعلام بدهي در اين اداره كل انجام مي شود و دانشجويان پس از واريز مبلغ محاسبه شده نامه تسويه حساب از اداره كل امور مالي دريافت مي كنند و به اداره حقوقي وزارتخانه مراجعه مي كنند.

2 نظرات

  1. سلام کارمند انتقلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران به تبریز هستم .تفاوت تطبیق حکم کارگزینی مقصد کمتر از مبدا میباشد آیا قابل پیگیری هست؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here