مجموعه سوالات متداول بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی خدمات کشوری

2

پاراف مجموعه سوالات متداول بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی خدمات کشوری :
* شماره دفتر کل چیست و چگونه اختصاص می یابد؟
شماره دفتر کل شماره ای است که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می یابد و در تمامی احکام صادره از طرف صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان شماره دفتر کل درج گردیده است.

* بازنشستگانی که شماره دفتر کل ندارند چگونه می توانند آن را دریافت نمایند؟
شماره دفتر کل فقط مربوط به مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بوده و خدمات قابل ارائه در سایت نیز که بر مبنای شماره دفتر کل ارائه می شود فقط مربوط به این افراد می باشد لذا بازنشستگان سایر صندوق ها مانند بازنشستگان لشکری یا بازنشستگان تامین اجتماعی جهت دریافت خدمات یا طرح سوال باید به صندوق های خود مراجعه نمایند.

* چگونه می توان عضو صندوق بازنشستگی کشوری شد؟
بر اساس قانون، تغییر صندوق پس از بازنشستگی امکان پذیر نمی باشد

* مزایای کارت شناسایی( منزلت) صندوق بازنشستگی کشوری چیست؟
این کارت به عنوان کارت شناسایی بازنشستگان در سراسرکشور است که بازنشستگان می توانند با ارائه آن ازخدمات زیر بهره مندگردند:
-عضویت درکتابخانه های دولتی ووابسته به دستگاه های دولتی بصورت رایگان
-استفاده ازامکانات ورزشی دراختیاروزارت ورزش وجوانان ودستگاه های اجرایی وابسته به دولت بصورت نیم بها
-دیدارازمسابقات ورزشی که درداخل کشورانجام می شودبه همراه افراد تحت تکفل بصورت نیم بها
-بازدید ازآثارباستانی وکاخ موزه ها حسب مورد بصورت رایگان یا با تخفیف ویژه

* چگونه می توان کارت منزلت صندوق بازنشستگی کشوری را دریافت کرد؟
برای دریافت این کارت تکمیل فرم اطلاعات خود وافراد تحت تکفل واسکن عکس درسایت صندوق بازنشستگی کشوری به وارسال به دستگاه اجرایی متبوع بازنشسته جهت تایید چاپ در سامانه اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری ضروری است وپس ازتایید مدیریت های صندوق دراستانها وچاپ کارت مذکور به آدرس پستی بازنشسته ارسال خواهدشد.

* درصورت مفقودشدن کارت منزلت چه باید کرد؟
درصورت مفقودشدن کارت، بازنشسته با مراجعه به دستگاه اجرایی متبوع وتکمیل فرم مفقودی کارت، درخواست خود مبنی برصدورمجدد کارت را اعلام می نماید.پس ازارسال فرم مفقودی توسط دستگاه اجرایی به صندوق بازنشستگی کشوری وتایید اطلاعات توسط این صندوق نسبت به صدورمجدد کارت اقدامات لازم انجام می پذیرد وبه آدرس پستی منزل وی ارسال خواهدشد.

* تکلیف کارت منزلتی که به هرعلت به صندوق بازنشستگی کشوری برگشت شده باشد چیست؟
دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری درتهران یا نمایندگی های مراکزاستان ضمن تماس تلفنی با ذینفع واخذ نشانی وکد پستی صحیح ،کارت مجددا به بازنشسته ارسال خواهدشد

* مبلغ کسرشده ازحقوق بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق کشوری وافراد تحت تکفل آنها چه میزان است؟
حق بیمه تکمیلی درمان سرانه به ازای هرنفر بیمه شده مبلغ 12هزارتومان لغایت تاریخ 31/5/93 و پس از آن مبلغ 15 هزار تومان برای هرنفر است.لازم به ذکراست اگرتعداد افراد تحت تکفل به همراه خود بازنشسته بیش از4 نفر باشد حداکثرمبلغ 48 هزارتومان ازحقوق کسرخواهد شد.

* نحوه دریافت هزینه بیمه تکمیلی مثل عصا وعینک ازطریق صندوق بازنشستگی کشوری چگونه است؟
تکمیل فرم عصا وعینک وسمعک درسایت صندوق بازنشستگی کشوری و تحویل فرم چاپ شده به انضمام مدارک لازم حسب مورد : فاکتور معتبر، نسخه پزشک متخصص وفرم ادیومتری وشنوایی سنجی برای سمعک از طریق پست یا مراجعه مستقیم به مدیریتهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری .
پس از بررسی مدارک ، هزینه ها تا سقف مقرر به حساب حقوق بازنشستگی بازنشستگان واریز می شود.

* چرا قراردادصندوق بازنشستگی کشوری با بیمه تکمیلی آتیه سازان منعقدشده است؟
انتخاب بیمه گر هر ساله طبق قوانین موضوعه ازطریق برگزاری مناقصه عمومی صورت می گیرد وشرکت آتیه سازان حافظ به عنوان بیمه گر درچارچوب مقررات فوق تعیین شده است.

* سلامت کارت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگی کشوری چیست؟
این کارت جهت اطلاع ازوضعیت بیمه ای بیمه شده صادرشده وچنانچه نیازبه حذف واضافه افراد تحت تکفل باشد بیمه شده طبق ضوابط می تواند اقدام لازم را ازطریق شرکت بیمه گرانجام دهد.تمامی بازنشستگان کشوری وافراد تحت تکفل آنان می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری جهت دریافت سلامت کارت خوداقدام کنند.

* پرداخت سهام عدالت ،بن ارزاق وپاداش پایان خدمت چگونه صورت می گیرد؟
سهام عدالت ، بن ارزاق، پاداش پایان خدمت ونظایرآن ازطریق دستگاه متبوعی که بازنشستگان قبل از بازنشستگی درآنجا اشتغال داشتند انجام می شود وانجام موارد مذکورجزو وظایف صندوق بازنشستگی کشوری نیست.

* چگونه می توان ازتورهای زیارتی، سیاحتی ویژه بازنشستگان کشوری استفاده نمود؟
کلیه بازنشستگان ووظیفه بگیران صندوق بازنشستگی درسراسرکشورمی توانندبا مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری و ورود به سامانه تورهای زیارتی وسیاحتی بازنشستگان و ثبت نام در(طرح خاتم) و پرداخت الکترونیکی هزینه سفر به اتفاق یک نفرهمراه شامل همسریا فرزند یا پدر یا مادریا خواهریا برادر به سفرهای زیارتی ، سیاحتی (داخل کشور) اعزام وازکمک هزینه سفربهره مند گردند.

* جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد تورهای زیارتی ،سیاحتی ویژه بازنشستگان ازچه طریقی میتوان اقدام نمود؟
بازنشستگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت صندوق بازنشستگی کشوری منوی تورهای زیارتی سیاحتی مراجعه نمایند ویا با شرکت های مجری تور شامل شرکت پرشین گلف به شماره تلفن 021-88984255-8 و یا شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی به شماره تلفن 82479 به شماره تماس حاصل نمایند

* وام ضروری صندوق بازنشستگی کشوری چگونه پرداخت می شود؟
ثبت نام دریافت وام ضروری صندوق بازنشستگی کشوری هرساله با توجه به شرایط اعلام شده (میزان حقوق و…) درسایت صندوق بازنشستگی کشوری صورت می گیرد که بین واجدین شرایط قرعه کشی انجام ومبلغ وام بدون نیاز به ضامن درحساب بانکی برندگان واریزشده ومراتب ازطریق پیامک به اطلاع ذینفعان می رسد.

* بیمه طلایی فرهنگیان چیست وآیا بازنشستگان کشوری مشمول آن هستند یا خیر؟
بیمه طلایی قراردادی است که بین وزارت آموزش وپرورش وشرکت بیمه گرمنعقد گردیده وفقط مشمول کارکنان شاغل وزارتخانه مذکورمی شود. لازم به ذکراست ، بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی ) و افراد تحت تکفل آنها به ازای حق بیمه ماهانه 12هزارتومان لغایت تاریخ 31/5/93 و پس از آن مبلغ 15 هزار تومان برای هرنفر مشمول بیمه تکمیلی درمان(طلایی بستری) نزدشرکت طرف قرارداد صندوق بازنشستگی می باشند.

* آیا بازنشستگان آموزش وپرورش درسال 93 قراردادبیمه عمربا صندوق بازنشستگی کشوری دارند چگونه پیگیری نماییم؟
وزارت آموزش وپرورش ازتاریخ 1/1/1388 تاکنون قرارداد بیمه عمر وحادثه کارکنان شاغل وبازنشسته خود را با شرکتهای بیمه ای دیگر منعقد نموده است لذا پیگیری موضوع عدم کسرحق بیمه عمروحادثه ازحقوق فرهنگیان بازنشسته ازطریق وزارتخانه مذکور قابل پیگیری می باشد.

* نحوه تمدید دفترچه خدمات درمانی بازنشستگان ومستمری بگیران راتوضیح دهید؟
به منظور تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی ، بازنشستگان باید با داشتن دفترچه بیمه ووظیفه بگیران با همراه داشتن دفترچه بیمه، شناسنامه وفیش حقوقی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

* چرا پرداخت کمک هزینه اولاد وعائله مندی بازنشستگان کشوری در برخی موارد به موقع صورت نمی گیرد؟
طبق بند11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشورصندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی واولاد برای بازنشستگان اقدام نماید اما تاخیردر پرداخت مذکور ، ناشی ازعدم ارسال به موقع لیست اسامی و مشخصات واجدین شرایط دریافت این اقلام توسط ذیحسابی دستگاههای اجرایی به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

* به فرزندان ممتاز بازنشسته های کشوری ازطرف صندوق بازنشستگی کشوری پاداشی تعلق می گیرد؟کمک هزینه ازدواج فرزندان چطور؟
اینگونه کمک های غیرنقدی وحتی کمک هزینه ازدواج فرزندان درصورت امکان ازبودجه جاری دستگاههای اجرایی تامین اعتباروپرداخت می گردد

* مطالبات قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه پرداخت می شود ؟
این مطالبات درچندین مرحله پرداخت شده وتا پایان سال جاری نیزتسویه می گردد
پاداش پایان خدمت بازنشستگان

* پاداش پایان خدمت چگونه پرداخت می شود؟
به استناد مصوبه مورخ 6/9/1387 هیئت محترم وزیران که طی نامه شماره 384/169303 مورخ 20/9/1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را از منابع داخلی خود پرداخت نمایند.

* وظیفه بگیران جهت دریافت پاداش بازنشستگی قبل از 79 چگونه احراز هویت می شوند؟
به دو صورت انجام می شود حضور در نمایندگی های صندوق وتکمیل نمودن فرم مخصوص و احراز هویت در سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری .

* آیا پاداش قبل ازسال 79 به ورثه بازنشستگانی که فوت کرده و مستمری بگیر ندارند ولی وارث دارند تعلق می گیرد؟
خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی انجام گردیده و به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی در صورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی از سایر وراث (موضوع قانون مدنی )نداده است.

* چرا پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 بعضی از مستمری بگیران در شهرستانها هنوز پرداخت نشده است؟
پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 در شهریور ماه سال 1389 پرداخت گردیده و هر ورثه ای که در مرحله پرداخت پاداش جزء وظیفه بگیران بوده باشد پاداش وی نیز تاکنون پرداخت شده است در غیر این صورت برای اطلاع می توانند به نمایندگی این صندوق در استان ذیربط مراجعه و پیگیری نمایند.

* چرا به بازنشستگانی که ورثه حقوق بگیر ندارند ، پاداش قبل ازسال 79 پرداخت نمی گردد؟
با عنایت به اینکه حق برخورداری از ما به التفاوت پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان قبل از سال 1379 در اجرای تصویب نامه شماره 43737/97542 ه مورخ 9/10/1388 هیات وزیران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 ایجاد گردید و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کمیسیون فنی و حقوقی و پاسخ واصله از امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اساسا بازنشستگان و موظفینی که بعد از مصوبه یاد شده (بعد از تاریخ 9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش یاد شده خواهند بود و پاداش آنان نیز صرفا در حق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری ایشان (اعم از اینکه وظیفه بگیر بوده یا نبوده اند) قابل پرداخت می باشد

* عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی چیست؟
الف- گروه شغلی (گروههای 20 گانه ای که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدم در زمان اشتغال کسب کرده است.)
ب- مشاغل سرپرستی
ج- اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده
د- سنوات خدمت مازاد بر 30 سال تا سقف 10 سال (5/2% بر مبنای امتیاز تخصصی بند الف و مجموعا کسانی هم که کمتر از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال (5/2% از امتیاز – (25 % تخصیصی بند الف تا سقف 15 سال کاسته خواهد شد.مشروط بر اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
آیا سنوات خدمت ارفاقی کسانی که فبلا طبق قوانین سابق از آن بهره مند بوده اند در تعیین حقوق بازنشستگی موثر واقع می شود؟
بلی

* منظور از مشاغل مدیریتی چه مشاغلی است؟
مشاغلی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تحت این عنوان شناخته شدند و از مزایای آن در زمان اشتغال بهره مند بوده اند.به طوری که این افراد در تبصره یک ماده 109 قانون به 5 دسته تقسیم شده اند:
الف) مشاغل سرپرستی و همتراز 5%
ب) معاونین مدیر کل و همترازان آنان 10%
ج) مدیران کل و همتراز آنان 15%
د) مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی 20%
ه)مقامات(25%) – این افراد کسانی هستند که در قانون نظام هماهنگ پرداخت عناوین آنان ذکر شده است.

* درصدهای مشاغل مدیریتی چگونه محاسبه می شود؟
درصدهای مزبور برای هر یک از افراد که در طول دوران خدمت حداقل 2 سال دارای هر یک از مشاغل مورد تصدی فوق الذکر باشند به نسبتی که در این مدت ( 2 سال) مشاغل مدیریتی داشته اند به طور جداگانه و بر اساس امتیاز گروه شغلی شان محاسبه خواهد شد.بدیهی است کسانی که کمتر از 2 سال تصدی مشاغل مورد اشاره را به عهده داشته اند از امتیاز مورد نظر بهره مند خواهند شد.
آیا محاسبات به طور فرایندی انجام خواهد گرفت؟ یعنی اینکه اگر حقوقی بر اساس امتیاز عامل مشاغل مدیریتی به دست آمد فرایند این محاسبه به عنوان مثال در محاسبه امتیاز دیگر مانند سنوات مازاد بر 30 سال محاسبه خواهد شد؟
خیر،تمام محاسبات به صورت اقلام گوناگون به صورت جز به جز بوده و النهایه مجموع محاسبات مذکور حقوق بازنشستگی تلقی خواهد شد.

* حداقل و حداکثر امتیازات در هر یک از گروههای مذکور چه میزان است؟
مستند به ماده 109 قانون حداقل امتیاز در گروههای 1 و 2 به طور مشترک (4000) و امتیاز حداکثر در گروه 20 (13000) می باشد.

* فاصله طبقاتی امتیاز در هر گروه چه میزان است؟
فاصله امتیاز طبقاتی از گروه 2 به بعد در هر یک از گروهها 500 می باشد.

* میزان ضریب اعلام شده در زمان اجرای قانون چه میزان است؟
مطابق ماده 125 ضریب در زمان اجرای قانون 500 می باشد.

* نحوه تاثیر امتیاز اشتغال به خدمات اداری در مناطق جنگ زده چگونه است؟
مطابق قسمت دوم بند 2 ماده 68 قانون به ازاء هر سال خدمت در مناطق مذکور 125 امتیاز تعلق خواهد گرفت به طوری که بابت یکسال با در نظر گرفتن ضریب 500 در زمان اجرای قانون مبلغ 62500 ریال به مجموع حقوق افزوده می شود.

* آیا افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از 30 سال بوده و یا افرادی که کمتر از 30 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی دارند (موضوع تبصره 2 ماده 109) و همچنین افرادی که اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68) مدت روز و ماه هم به نسبت قابل محاسبه است؟
بلی ، مدت روز و ماه هم قابل محاسبه بوده وموثر است.

* آیا بازنشستگان ایثارگر ( آزاده،جانباز و رزمنده) از امتیاز خاصی برخوردار خواهند شد؟
از آنجایی که این عزیزان در زمان اشتغال و در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت از بابت وضعیت ایثارگری مقطع تحصیلی بالاتر و گروههای تشویقی مورد نظر اعطاء شده است بالطبع همین گروههای مکتسبه، آنان را از امتیازات شغلی بالاتر که در جدول ماده 109 قانون پیش بینی شده قرار خواهد داد.

* اطلاعات تاثیر گذار در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه دریافت می شود؟
اطلاعات مربوط به 2 سال سابقه مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده کلیه بازنشستگان توسط دستگاههای اجرایی استخراج و از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی جهت صدور احکام حقوقی به صندوق اعلام می گردد.

* آیا امکان ارائه اطلاعات سوابق مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده مستقیما توسط فرد بازنشسته به صندوق بازنشستگی وجود دارد؟
خیر امکان دریافت فردی اطلاعات وجود ندارد زیرا اطلاعات باید به تایید دستگاههای اجرایی رسیده و از طریق دستگاه متبوع فرد به صندوق بازنشستگی ارائه شود.

* چنانچه اطلاعات مربوط به سوابق مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده و پستهای سازمانی فردی ناقص با اشتباه باشد چگونه باید اصلاح شود؟
اطلاعات صحیح به همراه مدارک مربوطه باید به دستگاههای اجرایی ارائه و توسط دستگاه اجرایی به مدیریتهای استانی صندوق جهت صدور احکام ارائه شود.

* آیا امکان دارد که حقوق بازنشستگان مشمول این قانون از حقوق بازنشستگی افراد مشابه که در طول سال 1386 بازنشسته شده اند،بیشتر شود؟
بله ، اما با توجه به بند 11 تصویب نامه شماره 35095/ت 39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران ، چنانچه حقوق بازنشستگی کسانی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته شده اند از حقوق بازنشستگی افراد مشابه مشمول مواد 109 و 110 قانون خدمات کشوری شود، در این صورت حقوق بازنشستگی آنان از ابتدای سال 1387 به همان میزان مشمولین مواد 109 و 110 افزایش داده خواهد شد.

* اعمال حکم همترازی حقوق بازنشستگان کشوری سال 88 و 89 چه زمانی اجرایی می شود؟
اعتبارات مربوط در قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی اجتماعی کشور پیش بینی شده و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در سال 1390 به مرحله اجرا در می آید.

* چرا پست مدیریتی بازنشستگان سال 88 و 89 در احکام منظور نشده است؟
خیر اینطورنیست وپست مدیریتی منظورشده است.

* چگونگی محاسبه همترازی سال 88 و 89 و موقع پرداخت آن را توضیح دهید؟
در خصوص بازنشستگان سال 1388 امتیاز گروه شغلی نظام هماهنگ مقرر در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ بازنشستگی ضرب در ضریب عمومی سال بازنشستگی(ضریب 600ریال) گردیده و افزایش 6 درصدی سال 1389 و 10 درصدی سال 1390به آن اضافه شده است. درخصوص بازنشستگان سال 1389 از تاریخ بازنشستگی اولیه امتیاز گروه شغلی نظام هماهنگ مقرر در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرب در ضریب عمومی سال بازنشستگی (ضریب 636 ریال) گردیده و افزایش 10 درصدی سال 90هم صادر شده است ضمن اینکه ما به التفاوت آن از تیر ماه لغایت شهریور ماه سال جاری به حساب بازنشستگان واریز گردیده است.

* کسور جانبازان در صندوق بازنشستگی کشوری چگونه محاسبه می شود؟
بدهی خدمت ارفاقی جانبازانی که در اجرای تبصره 6 الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … مصوب 21/3/1383بازنشسته می شوند و از دو قسمت تشکیل می شود.
الف: کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی که بر اساس آخرین حقوق و مزایای برداشت کسور بازنشستگی در زمان اشتغال محاسبه می شود.
ب:حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی که بر اساس اولین حقوق بازنشستگی تعیین شده و برای جانباز محاسبه می شود ضمن اینکه پرداخت هر دو مورد بر عهده دستگاه متبوع جانباز می باشد.

* آخرین خبر در خصوص قانون بازنشستگی و پیش از موعد و نیز شرایط بازخریدی را توضیح دهید؟
الف:بازنشستگی عادی برای مشاغل غیر تخصصی با داشتن 30 سال سابقه خدمت و برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر با داشتن 35 سال سابقه خدمت .
ب:بازنشستگی پیش از موعد که خانمها با دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول و حداکثر 5 سال ارفاق (به شرط پذیرش بازنشستگی از طرف دستگاه اجرایی مربوط و پرداخت مبلغ کسور بازنشستگی از طرف دستگاه )می توانند بازنشسته شوند.
شرایط بازخریدی به دستگاه اجرایی مربوط می شود،صرفا افراد بازخرید شده در صورت تمایل اشتراک با این صندوق با انعقاد قرارداد خویش فرمائی باید حق بیمه با کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را بر مبنای آخرین حقوق زمان اشتغال و ضرایب افزایش حقوق برای باقیمانده سنوات را به صندوق بازنشستگی کشوری تا 30 سال سابقه پرداخت نمایند تا امکان بازنشستگی برایشان فراهم گردد(طبق بخشنامه شماره 101)

* در صورت دریافت حقوق مستمری یکی از والدین توسط فرزند اناث آیا او مجاز به دریافت حقوق آن دیگری هم می باشد؟
بله فرزند اناث بدون شغل و شوهر می تواند حقوق وظیفه هر دو والدین را دریافت نماید

* اينجانب مشترک صندوق بازنشستگي کشوري مي باشم نحوه دريافت تصوير احکام حقوقي چگونه است ؟
آخرین حکم ترمیم حقوق سالیانه از طريق منوي (دريافت حکم ترمیم سالیانه) در سايت صندوق بازنشستگی کشوری با وارد کردن شماره دفترکل و شماره ملی بازنشسته اصلي قابل مشاهده ، چاپ و یا ذخیره آن بصورت عکس می باشد . دريافت ساير احکام حقوقی از جمله آخرين حکم صادره، حکم اصلاحی، حکم برقراری و غيره از منوی ( دريافت احکام حقوقی از طريق ارسال به پست الکترونيک ) مقدور می باشد. در این حالت حکم درخواست شده به صندوق الکترونيکي بازنشسته ارسال مي شود .

* نحوه دريافت فيش حقوقي از سایت اینترنتی سازمان چگونه است ؟
فيش حقوقي و همچنین صورت ریز فیش حقوقی دو ماه اخیر ، فقط براي بازنشستگاني که بطور مستقيم از سازمان بازنشستگي حقوق دريافت مي نمايند ( در حال حاضر فقط بازنشستگان استانهای تهران ، البرز و گلستان ) از طريق منوي ( دريافت فيش حقوقي ) و با وارد کردن شماره دفتر کل و شماره ملي و شماره حساب ذينفع قابل مشاهده ، چاپ و یا ذخیره می باشد .
اينجانب وظيفه بگير مي باشم با وارد کردن شماره ملي بازنشسته متوفي فيش حقوقي نمايش داده نمي شود
وظيفه بگيران بايد شماره دفتر کل بازنشسته و شماره ملي و شماره حساب خود را وارد نمايند

* آيا امکان دريافت فيش حقوقي ماههاي قبل وجود دارد؟
در حال حاضر امکان مشاهده فيش حقوقي ماه جاري و ماه قبل وجود دارد و ضمنا پيشنهاد مي شود بازنشستگان در هر ماه پس از مشاهده فيش حقوقي آنرا ذخيره نمايند .

* منظورازسایرکسوردرفیش حقوقی بازنشستگان چیست؟
عنوان سایرکسور درفیش حقوقی ماهانه بازنشستگان که اهم آن شامل وام های دریافتی، بدهی به موسسات ویا شرکتهای تعاونی ویا اجرای احکام قضایی بوده ،توسط دستگاههای اجرایی درفیش حقوقی منظورشده است.

* چراپرداخت کمک هزینه اولاد وعائله مندی بازنشستگان کشوری به موقع صورت نمی گیرد؟
ازآنجائیکه این صندوق اعتبارلازم جهت پرداخت حقوق و… را ازمحل درآمدکسور بازنشستگی واعتباردریافتی ازمحل بودجه عمومی کشور تامین می نماید و در این خصوص با کسری منابع مالی نیز مواجه می باشد بنابراین دروهله اول پرداخت حقوق بازنشستگی را انجام داده وپرداخت حق عائله واولاد بازنشستگان وموظفین را به زمان دریافت درآمد کسور بازنشستگی موکول می نماید که درهرماه تا دهم ماه بعد تحقق می یابد

2 دیدگاه ها

  1. با سلام می خواستم بدانم نحوه محاسبه پاداش برای پرستارانی که از قانون مشاغل سخت استفاده کرده اند و سنوات ارفاقی شاملشان شد ه است با توجه به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و حق بازنشستگی چگونه است و طبق چه قانونی انجام می شود

    • با بیست سال کار در مشاغل سخت و زیان آور می توانید بازنشسته شوید ولی سنوات و حقوق بازنشستگی شما به اندازه همان بیست سال است نه سی سال.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید