پرونده استخدام رسمی در دولت بسته شد، کارمندان در مشاغل خاص رسمي مي شوند

0

پاراف پرونده استخدام رسمی در دولت بسته شد، کارمندان در مشاغل خاص رسمي مي شوند به نقل از فارس : علي صفدري، سرپرست نوسازي معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت با بيان اينکه استخدام هاي جديد در قالب کارمند رسمي نخواهد بود، از پيماني بودن استخدام شدگان خبر داد.
وی  در مورد کوچک سازي بدنه دولت و شائبه مغايرت اين موضوع با استخدام هاي جدي اظهار داشت: نيروهايي که استخدام مي شوند، کيفي بوده و در پست هاي تخصصي قرار مي گيرند و اکثر مجوزهاي مربوط به مشاغل، ضروري حساب مي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه استخدام هاي جديد در قالب کارمند رسمي نخواهد بود، گفت: اين استخدام ها در قالب پيماني بوده تا بتوان با اعمال مديريت در دستگاه ها بعدا امکان تبديل وضعيت وجود داشته باشد.
صفدری افزود: در زمان استخدام هاي جديد همه کارمندان پيماني بوده و زمان مشخص براي فعاليت آنها وجود ندارد، البته براساس نياز تا هر زمان که مجموعه متقاضي باشد، از نيروها استفاده خواهد کرد. همچنين استخدام رسمي و پيماني از نظر قوانين و مقررات هيچ تفاوتي با هم ندارند جز اين که طول خدمت آنها متفاوت است و البته هر سال قرارداد پيماني ها تمديد مي شود.
سرپرست نوسازي معاونت سرمايه انساني سازمان مديريت در پاسخ به اين سوال که کارمندان پيماني سابق که طبق قوانين بايد به رسمي تبديل وضعيت شوند، بيان داشت: بايد و قراري در کار نبوده و هرجا ضرورت داشته باشد، کارمندان در مشاغل خاص رسمي مي شوند.
وي تاکيد کرد: ديگر براي استخدامي ها و ورودي هاي جديد قرارداد رسمي وجود ندارد و همه پيماني هستند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید