ابلاغ دستورالعمل صندوق تامين آتيه كاركنان صنعت نفت

0

پاراف ابلاغ دستورالعمل صندوق تامين آتيه كاركنان صنعت نفت :  دستورالعمل مقررات صندوق تامين آتيه كاركنان صنعت نفت با هدف حمايت از اعضاي شاغل صندوق در برابر حوادث و سوانح منجر به نقص عضو (از كارافتادگي جزئي يا كاهش كارآيي) و همچنين از كارافتادگي دائمي، تدوين و ابلاغ شد.
مساعدت به بازماندگان كاركنان متوفي در اثر هرگونه حادثه ناشي از كار و بيماري هاي حرفه اي و غير حرفه اي از ديگر اهداف تدوين اين دستورالعمل است.
بنابراين گزارش، تمامي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي كه در مقابل سمت سازماني در صنعت نفت استخدام شده و يا مي شوند، در صورت تمايل و پرداخت حق مشاركت به عضويت صندوق درخواهند آمد.
اين گزارش مي افزايد: سطح شمول تعهدات صندوق تامين آتيه كاركنان در دو بخش حوادث و سوانح و بيماري هاي حرفه اي و غير حرفه اي تعريف شده است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید