سوالات عمومی دستگاههای اجرايی در مورد بازنشستگی کارمندان

0

پاراف سوالات عمومی دستگاههای اجرايی در مورد بازنشستگی کارمندان : سوالات عمومی دستگاههای اجرايی در مورد بازنشستگی کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی

آيا فوق العاده مديريت اعضاي هيئت علمي دانشگاهها مشمول كسر كسور بازنشستگي مي باشد ياخير؟
پاسخ : باتوجه به تصويب نامه شماره 21188/ت 26917/هـ مورخ 19/05/1381 هيئت وزيران ، از01/01/81فوق العاده مديريت اعضاي هيئت علمي دانشگاهها مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد.
آيا تفاوت همترازي پرداختي به كاركنان دولت موضوع ماده 8قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول كسر كسور بازنشستگي است ياخير؟
پاسخ : بـــاتوجه به پرداخت مابه التفاوت مزبور به عنوان بخشي از حقوق و فــــوق العاده شغل ، تفاوت مزبور مشمول كسر كسور بازنشستگي مي باشد.
آيا فوق العاده هاي سختي كار ونوبت كاري وفوق العاده هاي مخصوص سازمان زندانهاواداره كل فني وحرفه اي مشمول كسر كسور بازنشستگي مي باشد؟
پاسخ: حسب مفاد ماده 71 قانون استخدام كشوري هرگونه فوق العاده اي كه حسب ضوابط مصوب پرداخت مي گردد به استثناي فوق العاده تضمين، اضافه كار،كسرصندوق، روزانه وكارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنـــگ پرداخت كاركنان دولت مشمول كسر كسور بازنشستگي مي‏باشد .
كسور ايام اسارت آزادگان چگونه بايستي پرداخت گردد؟
پاسخ : حسب دستورالعمل اجرايي شماره 173112-20 مورخ 18/08/1377 سازمان كه به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديده است.
آيا فوق العاده نوبت كاري مشمول كسر كسور بازنشستگي است ؟
پاسخ : باتوجه به اينكه فوق العاده مزبور جزو مستثنيات اشاره شده درماده 71 و100 قانون استخدام كشوري نمي باشد لذا مشمول كسر كسور بازنشستگي مي باشد.
نحــــوه پرداخت كسور بازنشستگي مستخدميني كه حسب ماده 5 آئين نامه ماموريت موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري ، مامورخدمت در يكي ازسازمانهاي بين المللي كه دولت ايران عضويت آنها راپذيرفته مي‏گردند وحقوق ومزاياي آنها توسط سازمان مزبور پرداخت مي گردد چگونه است ؟
پاسخ : جمع دريافتي مستخدم به عنوان حقوق وفوق العاده شغل تلقي وهرماهه باتبديل آن به نرخ رسمي ارز بايستي كسور سهم مستخدم وكارفرما به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت گردد.
كسور بازنشستگي ايام غيبت موجه به چه ميزان پرداخت مي گردد؟
پاسخ : نظر به اينكه حالت غيبت موجه به منزله اين است كه مستخدم خارج ازحدود اراده واختيــــار خود درمحل اشتغال حاضر نگرديده است وطبق مقررات مستحق دريافت حقوق مي باشد واين رقم نمي تواند ازحداقل حقوق مصوب كمتر باشد ،لذا كسور بازنشستگي بايستي برمبناي حداقل حقوق محاسبه وپرداخت گردد.مگر درمواردي كه دريافتي فرد بيشتر ازحداقل باشد كه دراين صورت كسور بازنشستگي وي برمبناي همان مبلغ محاسبه ودريافت خواهد شد.
نحوه پرداخت كسور بازنشستگي مدت خدمت درجبهه جانبازان ومدت معالجه آن كه حسب ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصـــوب 31/3/1374 ازهرنظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب مي گردد چگونه است ؟
پاسخ: باتوجه به تبصره ماده 6 قانون مزبور، پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخـــدم وكارفرمابراي مدت مزبور به عهده دستگاه اجرايي محل اشتغال مي باشد لذا كسور بازنشستگي ايام فوق برمبناي حقوق و مزاياي زمان درخواست ‌محاسبه ودريافـــت مي گردد. درصورت عدم پرداخت به موقع اين كسور دستگاه مربوط براي مدت زمان تاخير ملزم به پرداخت جريمه تاخير تاديه موضوع ماده 11 اساسنامه سازمان مي‏باشد.
نحوه وصول كسور بازنشستگي اعضاي هيئت علمي متقاضي استفـــاده از ماده 35 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه چگونه است؟
پاسخ : باتوجه به ماده 35 آئين نامه مزبور كه مقرر مي دارد: استادان ودانشياران وپزشكان بيمارستاني كه قبل ازرسيدن به سن 65سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايند ، يادانشگاه ايشان رابه علت حذف ماده تدريس ياانحلال يك رشته بازنشسته نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا5سال ازدوران تحصيلات عالي آنان جزء خدمت رسمي محسوب مي شودً بنابراين درصورت درخواست عضو هيئت علمي واجد شرايط قانون ، كســـور بــــازنشستگـــي مدت مورد نظر برمبناي آخرين حقوق وفوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي وبماخذ سهم مستخدم وكارفرما محاسبه وازمستخدم وصول مي گردد.
وضعيت پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم ومقرري ماه اول كاركنان سازمان اموراراضي كه تاقبل از 07/11/1375(تاريخ تصويب اساسنامه سازمان اموراراضي توسط هيئت وزيران كه حسب ماده 52 آن ، كاركنان سازمان مزبور مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام كشوري قرار گرفته اند)باسازمان مزبور قطع رابطه نموده اند چگونه است ؟
پاسخ : باتوجه به صورتجلسه مورخ 06/12/1380فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري وسازمان اموراراضي وضعيت كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان به شرح زير ميباشد:
1-كسور سهم كارمند مربوط به قبل ازتاريخ 06/05/1370(تاريخ تاسيس صندوق تامين معذوريت ازكارافتادگي وازكارافتادگي وظيفه كاركنان ) به عهده كارمند بوده وسهم كارفرما ازمحل وجوه انتقالي بابت انتقال تعهدات كارفرما(وجوه رديف 2 بند ب صورتجلسه 11/11/79)‌قابل تامين است .
2- كسور مستخدم وكارفرماازتاريخ 06/05/1370 تا 07/11/1375 حسب ضوابط به سازمان منتقل گرديده است .
آيا مستخدميني كه باپرداخت 30سال كسور ياحق بيمه به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي ووظيفه مصوب 13/12/1368ازپرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم معــــــــاف مي باشند ازپرداخت مقرري ماه اول موضوع ماده 100 قانون استخدام كشوري نيز معاف مي باشند؟
پاسخ: خير باتوجه به ماده 100 قانون استخدام كشوري بايستي مقرري ماه اول اين كاركنان به صندوق بازنشستگي كشوري واريز گردد وتبصره فوق الذكر صرفاً ناظربرمعافيت ازپرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم مي باشد ونه مقرري ماه اول.
آيا سابقه پرداخت حق بيمه دربخش خصوصي دراحتساب 30 سال سابقه پرداخت كسور ياحق بيمــه جهت معافيت ازپرداخت كسور سهم مستخدم (مازادبر30سال خدمت ) مؤثر است ياخير؟
پاسخ: خير- پرداخت كسور ياحق بيمه سي سال خدمت بايستي ازبابت اشتغال دردستگاهها ومؤسسات دولتي باشد وسابقه پرداخت حق بيمه دربخش خصوصي جهت معافيت ازپرداخت كسور سهم مستخدم (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368) موضوعيت ندارد.
درمورد كسي كه آماده به خدمت شده نحوه كسروپرداخت كسور چگونه است ؟
پاسخ : براساس صدرماده 71 وتبصره 2 آن و تبصره يك ماده 117 قانون استخدام كشوري ، دستگاه مستخدم موظف به كسر و پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق وتفاوت تطبيق حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگي كشوري مي باشد ومدت مزبور جزو سابقه رسمي مستخدم محسوب مي گردد.
نحوه محاسبه كسور موضوع ماده 35 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها كه مقرر مي دارد استادان وپزشكان ودانشياران بيمارستانها كه قبل از رسيـــدن به سن 65 سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايند هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا 5 سال ازدوران تحصيلات عالي آن جزو خدمت رسمي محسوب مي شود چگونه است ؟
پاسخ: كسور بازنشستگي دوران تحصيلات عالي (موضوع ماده 35آئين نامه مذكور)برمبناي آخرين نرخ كسور بازنشستگي(فعلاً 5/22% )ازمجموع آخرين حقوق ومزاياي مشمول برداشت كسور محاسبه ودريافت خواهد شد.
نحوه احتساب جريمه تاخير پرداخت كسور بازنشستگي كه پس ازگذشت مهلت مقررموضوع آئين نامه اجرايي ماده 102(يك ماه ) به حساب سازمان واريز گردد چگونه است ؟
پاسخ : به نسبت مدت تاخير جهت مبلغ واريزي جريمه تاخير پرداخت به ميزان نيم درهزار درروز محاسبه وضمن ثبت درحسابهاي سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام گردد
آيا كسركسور بازنشستگي سهم كارفرمايي ازمقرري ماه اول ازناحيه صندوق بازنشستگي كشوري قانوني مي باشد؟
پاسخ : اصولاً دراولين ماه پرداخت هرگونه افزايش، بدواَ‌ دراجراي ماده 71 قانون استخدام كشوري ازكل حقوق ومزاياي متعلقه كه مشمول برداشت كسور ميباشد 9% كسور سهم مستخدم برداشت وسپس به استناد ماده 73 همان قانون وماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي ووظيفه مصوب 13/12/1368 معادل يك ونيم برابر سهم مستخدم به عنوان كسور سهم كارفرما ازسوي مؤسسه متبوع مستخدم پرداخت مي شود .دراين صورت ازآنجائيكه ازمبلغ افزايش يافته ماه اول كسور سهم مستخدم به ميزان 9% برداشت شده است ، درنتيجه مقرري موضوع مواد 72 و 100 قانون استخدام كشوري عبارت خواهد بود ازمبلغ باقيمانده افزايش مزبور(پس ازكسر 9%) كه ازمستخدم اخذ خواهد شد.
آيا مقرري ماه اول جزء كسور بازنشستگي وقابل انتقال به صندوقهاي ديگراست ؟
پاسخ : مقرري ماه اول حسب مواد 72 و100قانون استخدام كشوري جزء‌درآمدهاي صندوق بازنشستگي كشوري تلقي وازحيث ذاتي (به لحاظ مبناي برداشت ،استمرار پرداخت ،ماخذ محاسبه)‌متفاوت ازكسور بازنشستگي كه بطور منظم ومستمر وماهانه براساس نرخ مشخص ومبناي معين كسر مي گردد مي باشد ، بنابراين منتقل نمودن مقرري ماه اول دراجراي ضوابط اجرايي ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه محمل قانوني ندارد.
اخذ جريمه نيم درهزار مربوط به تاخير درپرداخت كسور درفروض مختلف آن چگونه است ؟
پاسخ :
1- درزماني كه موضوع تاخير ناشي ازتصويب نامه ها وآئين نامه هاي اجرايي و … باشد اززمان لازم الاجرا شدن ،سازمان مستحق مطالبه كسور مي باشد، كه درصورت عدم پرداخت به موقع در موعد مقرروفق ماده 11 اساسنامه محق به دريافت جريمه مقرر خواهد بود.
2- درخصوص ايامي كه مجوز قانوني براي پرداخت كسور ازسوي دستگاههاوجود نداشته ،حتي اگر تسري به گذشته يابد قانوناً تكليفي برعهده سازمان ازبابت مطالبه جريمه نيم درهزار وجود نخواهد داشت.
3- درخصوص آرائ قطعيت يافته لازم الاجرا صادره ازسوي مراجع قضايي ياشبه قضايي واداري ،اخذ جريمه كسور اززماني كه فردمستحق دريافت مزاياي مؤثر برحقوق بازنشستگي ميگردد،وجود ندارد .لذا سازمان پس ازاصلاح حكم بازنشستگي ذينفع ازناحيه دستگاه متبوعه مستخدم، درزمان تائيد مي بايست مطالبه مابه التفاوت كسور اعم ازسهم كارمند وكارفرماراازدستگاه مطالبه نمايد ولي اگر دستگاه درفرجه يكماهه مابه التفاوت كسور راكه اززمان حدوث اختلاف تااصلاح حكم به موجب آراء‌بپذيرد صرفاً‌بابت اين تاخير ملزم به پرداخت جريمه موضوع ماده 11 اساسنامه سازمان مي گردد ،ازطرفي درصورتيكه فرد در زمان اشتغال بادستگاه مبتوعه خود دچار اختلافي گردد كه منتهي به صدور آراي قطعي از مراجع ذيصلاح شود لكن دستگاه عليرغم اصلاح حكم كماكان كسور قبل ازصدور راي رابه سازمان پرداخت نمايد اين مورد مشمول جريمه ماده 11 اساسنامه مي گردد.
4- درخصوص اشتباه واريزي كسور ياتسامح واهمال دستگاه در محاسبه قانوني و دقيق مزايايي كه ميبايست كسور ازآنها كسروبه صندوق واريز شود ويادرمواردي كه به خاطر مشغله كاري دستگاه بعدازفرجه قانوني مبادرت به واريز كسور نمايند دراينگونه موارد بواسطه فعل ياترك فعل ،دستگاه اجرايي چه عمدي وچه سهوي ، ملزم به پرداخت جريمه ماده 11 اساسنامه سازمان ازتاريخ مقرر واريز اوليه خواهد بود .درضمن درصورتيكه دستگاه درموعد مقرر به تكاليف خود عمل كرده امامبادي واسطه اي بدليل تشريفات اجرايي درانتقال وجوه تعلل ورزند ،جريمه اي به دستگاه تعلق نخواهد گرفت .
كداميك ازمستخدمين جمعيت شير وخورشيد سابق دراجراي لايحه قانوني مصوب 18/02/1358 تبديل وضع شده اند؟ انتقال كسور ياحق بيمه آنان به صندوق بازنشستگي كشوري وهمچنين پذيرش سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگي ووظيفه چگونه است ؟
پاسخ :
1- آندستـــــه ازكاركنان جمعيت شير وخورشيد سابق كه درتاريخ 18/2/1358 شاغل بوده اند ، ودراجراي لايحه مذكور تبديل وضع شده اند نحوه انتقال حق بيمه واحتساب سنوات خدمت آنان بشرح زير مي باشد. – كاركنان جمعيت كه قبل از18/02/1358 درشمول صندوق اختصاصي (‌حمايت )‌بوده واز تاريخ 01/06/1351 كسور پرداخت نموده اند وپس ازتبديل وضع بدواً صندوق مذكور به سازمان تامين اجتماعي تحويل وسپس ازطريق سازمان تامين اجتماعي به سازمان بازنشستگي كشوري واگذار گرديده، خدمت آنان درجمعيت ازنظر بازنشستگي ووظيفه ازهرلحاظ قابل قبول است .
2- آندسته ازكاركنان كه قبل از 18/02/1358 قطع رابطه استخدامي باجمعيت داشته وپس از تاريخ مذكور درساير مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري استخدام شده اند ، سنوات خدمت آنان درجمعيت دراجراي قانون نحوه تاثير خدمت غير دولتي …. مصوب 19/02/1372 هنگام بازنشستگي با رعايت مقررات مربوطه قابل قبول مي باشد.
آيا مابه التفاوت حداقل حقوق (مبلغ پرداختي به کارکناني که جمع حقوق وفوق العاده شغل آنها کمتر از حداقل حقوق مي باشد)مشمول کسر مقرري ماه اول مي باشد يا خير؟
پاسخ: بلي نظر به اينکه مبلغ حداقل حقوق سالانه در اجراي لايحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران کلا عنوان”حقوق” را دارد لذا مابه التفاوت ناشي از حداقل حقوق مورد بحث و حقوق وفوق العاده شغل اصلي مستخدم جز انفکاک ناپذير حقوق بوده که دراجراي ماده 100 قانون استخدام کشوري اولين ماه افزايش آن مشمول برداشت مقرري مي باشد(موضوع تاييديه شماره 51890/1602 مورخ 11/04/82 دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)

آيا سابقه خدمت دركارگاهها وصنوف ، به عنوان سابقه خدمت غير دولتي كاركنان دولت مورد احتساب قرار مي گيرد؟
پاسخ : باتوجه به قانون نحوه تاثير سوابق خدمت غير دولتي واحتساب حقوق بازنشستگي ووظيفه ومستمري كاركنان دولت مصوب 19/02/1372 ، ‌صرفاً مدت اشتغال درشركتها و مؤسســــات غير دولتي ثبت شده به عنوان سابقه خدمت غير دولتي كاركنان هنگام بازنشستگي قابل احتساب مي باشد و مدت اشتغال دركارگاهها وصنوفي كه به عنوان مؤسسه حقوقي رسماً‌ثبت نشده است مجوزي ندارد .
آيا سابقه اشتغال درخارج ازكشور بعنوان سابقه خدمت غير دولتي قابل محاسبه است ؟
پاسخ : سابقه اشتغال درخارج ازكشور درشمول قانون نحوه تاثير سوابق خدمت غير دولتــــــي دراحتساب حقوق بازنشستگي …مصوب 19/02/1372 قرار نمي گيرد وقابل محاسبه نمي باشد.
آيا مدت كارآموزي دردستگاههاي اجرايي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل پذيرش مي باشد؟
پاسخ : درمقررات قانون استخدام كشوري ،مستندي جهت احتساب سابقه خدمت كارآموزي مستخدمين رسمي دردستگاهها ومؤسسات دولتي وجود ندارد ، بنابراين مدت خدمت كارآموزي به عنوان سوابق خدمت دولتي قابل پذيرش نخواهد بود .ليكن درمورد برخي از دستگاهها ومؤسسات (ذوب آهن وراه آهن )‌، حسب مقررات خاص آنهادوره كارآموزي جزء سنوات خدمت محسوب مي گردد.مدت كارآموزي قضات هم باتوجه به قانون استخدام قضات وشرايط كارآموزي مصوب 19/02/1343 درصورت پذيرفته شدن به خدمت قضايي جزء مدت خدمت قابل احتساب مي باشد .
نحوه احتساب خدمت اعضاي ويژه بسيج (پاسدار افتخاري) به عنوان سابقه خدمت دولتي چگونه است؟
پاسخ : باتوجه به بند ج ماده 41 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 11/7/61 وبند ً ج ً ماده 13 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/07/1370 مجلس شوراي اسلامي مدت زماني كه اعضاي ويژه بسيج به طور تمام وقت دراختيار سپاه قرار گرفته وحقوق ازسپاه دريافت كرده باشند به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد.
آيا ايام تعليق ازخدمت جزو سابقه خدمت قابل احتساب است ياخير؟
پاسخ: درصورت صدور حكم برائت ،ايام تعليق جزو خدمت محسوب مي شود.
آيااشتغال به كار ساعتي دردستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟
پاسخ : درصورتي كه ساعات اشتغال به كارفرد درهرروز برابر ساعات اداري وتمام وقت بوده وحقوق دريافت كرده باشد بعنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد.
كداميك ازمستخدمين جمعيت شير وخورشيد سابق دراجراي لايحه قانوني مصوب 18/02/1358 تبديل وضع شده اند وانتقال كسور ياحق بيمه آنان به صندوق بازنشستگي كشوري وهمچنين پذيرش سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگي ووظيفه چگونه است ؟
پاسخ : كليه كاركنان جمعيت شير وخورشيد سابق اعم ازرسمي وغير رسمي كه درتاريخ 18/02/1358 شاغل بوده اند دراجراي لايحه مذكور تبديل وضع شده اند ونحوه كسور ياحق بيمه آنان واحتساب سنوات خدمت آنان بشرح زير ميباشند:

1-كاركنان رسمي جمعيت قبل از 18/02/1358 كه ازتاريخ 01/01/1354 به صندوق اختصاصي (‌حمايت )‌كســـور پرداخت مي كردند پس ازتبديل وضع بدواً صندوق مذكور به سازمان تامين اجتماعي تحويل وسپس ازطريق سازمان تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار گرديد بنابراين خدمت رسمي اين كاركنان جمعيت ازنظر بازنشستگي ووظيفه ازهرلحاظ قابل قبول مي باشد ونيازي به تكميل فرم 47/10نمي باشد.

1-1- آن دسته ازكاركنان رسمــــي جمعيت كه ازتاريخ 01/01/1354 كسوربه صندوق اختصاصي (حمايت ) پرداخت مي كردند وقبل از18/02/1358 قطع رابطه استخدامي باجمعيت داشته اند وبه تبع آن حكم تبديل وضع براي آنان صادرنگرديده است چون صندوق اختصاصي (حمايت )‌باكليه تعهدات آن بصندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده است .چنانچه كسور خود رادريافت نكرده باشند ايام خدمت رسمي آنان ازنظر بازنشستگي ووظيفه ازهرلحاظ قابل قبول مي باشد.

2-آن دسته ازكاركنان غير رسمي جمعيت كه قبل از 18/2/1358 حق بيمـــه آنان به صندوق تامين اجتماعي واريز مي گرديد ودرتاريخ مذكور تبديل وضع شده اند حسب توافق مورخ 25/12/1367 في‏مابين دوصندوق حق بيمه دوران بيمه پردازي آنها ازصندوق مذكور به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل گرديده است وباتكميل فرم 47/10توسط امورمالي وذيحسابي ايام مذكور ازنظر بازنشستگي ووظيفه ازهرلحاظ قابل قبول مي باشد.

1-2- آن دسته ازكاركنان غير رسمي جمعيت كه قبل از18/02/1358 قطع رابطه استخدامي باجمعيت داشته اند وپس ازتاريخ مذكوردرساير مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري استخدام شده اند سنوات خدمت آنان درجمعيت دراجراي قانون نحوه تاثير خدمت غير دولتي … مصوب 72 هنگام بازنشستگي بارعايت مقررات مربوطه قابل قبول مي باشد.

آياسابقــــه خدمت درشركت واحد اتوبوسراني به عنوان سابقه دولتي قابل احتساب است ؟
پاسخ : خدمت درمؤسسات تابعه ووابسته به شهرداريها علي الاطلاق خدمت دولتي محسوب نمي شود ،زيرادرماده 151 قانون استخدام كشوري تنهاازشهرداري نامبرده شده است . بنابراين استثناء است وتفسير استثناء‌فقط درمحدوده استثناء جايزاست ودرنتيجه به دليل عدم تصريح درمورد مؤسسات تابعه ،سابقه خدمت درشركت واحد اتوبوسراني وساير مؤسسات تابعه شهرداري به عنوان سابقه دولتي قابل احتساب نيست.
آيا جهت احتساب سوابق غيررسمي كاركنان تنظيم فرم 47/10 كفايت مي‏نمايد؟
پاسخ : فرم 47/10به تنهايي نمي تواند مبين پذيرش سوابق خدمت غير رسمي مستخدم باشد، بلكه احتساب سوابق خدمت غير رسمي كاركنان به استناد ماده 151 قانون استخدام كشوري باارائه احكام ومدارك خدمتي كه مبين رابطه استخدامي تمام وقت ومستمر بادستگاه دولتي باشد امكانپذير خواهد بود.
آيا سابقه خدمت جلسه اي دردستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل پذيرش است؟
پاسخ: باتوجه به اظهارنظر دفتر حقوقي وپارلماني سازمان اموراداري واستخدامي سابق درصورتيكه مجموع ساعات حضور درجلسات درهرروز برابر ساعات كارروزانه ساير مستخدمين دولت باشد احتساب سابقه مورد بحث بلامانع خواهد بود .
آيـــا پس از برقراري حقوق بازنشستگي ، مي توان درخواست نمود ايام مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگي احتساب گرددياخير؟
پاسخ : باتوجه به تبصره ماده 2 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و ماده 9 آئين نامه اجرايي درخواست احتساب ايام مرخصي هاي استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگي صرفاً‌به هنگام بازنشستگي مجاز بوده(مشروط به پرداخت كسور سهم كارفرما ومستخدم )‌ودرخواست بعد ازتائيد حكم برقراري حقوق بازنشستگي مورد قبول نمي باشد.
سابقه خدمت اعضاي هيئت علمي نيمه وقت درتعيين ميزان حقوق بازنشستگي چگونه محاسبه مي گردد؟
پاسخ :
1-سابقه خدمت اعضاي هيئت علمي نيمه وقت ، مستفادازپيوست 2 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه مصوب سال 1348 (مقررات مربوط به اعضاي رسمي غير تمام وقت هيئت علمي )‌،هردوسال خدمت معادل يك سال محسوب مي گردد.
2- بانوان عضو هيئت علمي باتوجه به مصوبه جلسه مورخ 16/10/1364 هيئت سه نفري جانشين هيئت امناءمي توانند ازقانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/09/62 بارعايت قانون نحوه اجراي قانون اشاره شده مصوب 18/1/64استفاده نمايند.
3- آقايان اســـاتيد حداكثر تاتاريخ تصويب قانون خدمت نيمه وقت بانوان(10/9/1362) مي توانستند به صورت نيمه وقت اشتغال داشته باشند.
حداكثر مدت خدمت نيمه وقت بانوان ونحوه محاسبه آن دراحتساب حقوق بازنشستگي چگونه است ؟
پاسخ :
1-باتوجه به قانون خدمت غير تمام وقت بانوان مصوب 11/05/1356، استفاده ازخدمت غير تمام وقت بانوان صرفاً‌براي دوفرزندوهرفرزند تاسن 3 سالگي تمام مجاز بوده وباپرداخت كسور بازنشستگي مدت مزبور به نسبت حقوق تمام وقت جزو سوابق خدمت جهت احتساب حقوق بازنشستگي قرار مي گيرد.
2- ازتاريخ تصويب قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 18/1/1364:

1-2- براي مدتي كه مستخدم زن مي تواند ازخدمت نيمه وقت استفاده نمايد سقف وحداكثري در نظر گرفته نشده واين ايام بدون محدوديت ازلحاظ شرايط بازنشستگي (سابقه خدمت لازم براي بازنشستگي ) بطور كامل محاسبه مي گردد.
2-2-جهت تعيين حقوق بازنشستگي تامدت 3 سال ازخدمت نيمه وقت درصورت پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام دريافتي مشمول كسر كسور بازنشستگي درحكم خدمت تمام وقــــت محسوب وازبقيه خدمت نيمه وقت 2/1 آن دراحتساب حقوق بازنشستگي منظور مي گردد.

احتساب خدمت دوران دستياري جهت بازنشستگي چگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ: درقانون استخدام كشوري مصوب 31/03/1345 مجوزي جهت احتساب خدمات دستياري به عنوان سابقه خدمت بازنشستگي وجود ندارد.
احتساب ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده كاركنان جزء‌ خدمت رسمي آنها جهت تعيين حقوق بازنشستگي چگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ: باتوجه به بخشنامه شماره 5005/د مورخ 16/11/1367 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ( اموراداري واستخدامي سابق ) راجع به حسن اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني بادرخواست مستخدم وپرداخت كسور سهم خود برمبناي آخرين حقوق ومزاياي مشمول كسر كسور وسهم كارفرمايي توسط دستگاه قابل احتساب مي باشد.
كنترل اولين واريز كسور به حساب صندوق بازنشستگي درمورد كاركناني كه تبديل وضع استخدامي يافته وتاريخ تبديل وضع آنها باتاريخ صدور حكم فاصله دارد چگونه (باچه مداركي) صورت مي گيرد؟
پاسخ : اولين ليست حقوقي كه درآن ازمستخدم كسور بازنشستگي كسر شده است و درصورت فقدان ليست ،گواهي ذيحساب ياامورمالي دستگاه محل اشتغال .
آيا مي توان سنوات ارفاقي موضوع تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان … مصوب 01/09/1367 را جهت شاغليني كه حين خدمت فوت نموده و داراي سابقه اشتغال درمشاغل سخت وزيان آور بوده اند منظور نمود.؟
پاسخ : خير – قانون مزبور صرفاً ناظر بر بازنشستگي افراد است ومجوزي جهت تسري آن به افراد موصوف دردست نمي باشد.
آيا سابقه خدمت منقطع مستخدمي كه درزمان اشتغال تاتاريخ بازنشستگي سابقه خدمت خود راارائه نداده ،پس ازبازنشستگي يافوت مستخدم حسب درخواست او ياوراث وظيفه بگير ازلحاظ بازنشستگي قابل احتساب است ياخير؟
پاسخ : اگر احكام زمان اشتغال از بدو خدمت اصلاح ومابه التفاوت كسورات ناشي ازاصلاح احكام به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز گردد حسب درخواست مستخدم ياوراث وظيفه بگير قابل احتساب خواهد بود.
سوابق بيمه پردازي ايام خدمت غير رسمي كاركنان دولت چگونه درسنوات خدمت مستخدم منظور مي گردد؟
پاسخ : باانتقال حق بيمه به صندوق بازنشستگي كشوري وپرداخت مابه التفاوت مربوط ،جهت اطلاع ازچگونگي انتقال وميزان مابه التفاوت به تابلوي راهنماي شماره 7 سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
نحوه محاسبه سنوات ارفاقي كاركنان سازمان آموزش وپرورش استثنايي موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشكيل سازمان مذكور چگونه است ؟
پاسخ : سنوات خدمتي كاركنان سازمان آموزش وپرورش استثنايي ومراكز تابعه بااعمال ضريب2/1 (يك ودودهم) مورد محاسبه قرار مي گيرد.
درصورتي كه شخصي كسور بازنشستگي خود راازصندوق بازنشستگي دريافت نموده باشد مي تواند مجدداً آن رابه حساب صندوق واريزودرخواست انتقال آن رابه صندوق ديگري بنمايد ؟
پاسخ : واريز مجدد كسور دريافتي ودرخواست انتقال آن به ساير صندوقها حسب دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقدور نمي باشد.
درصورتي كه دستگاه اجرايي وجهي رااشتباهاً به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايد ، نحوه استرداد آن چگونه است ؟
پاسخ : دستگاه اجرايي بايستي نسبت به تنظيم فرم استرداد اشتباه واريزي (فرم شماره 1/3) دستورالعمل شماره 9980 مورخ 23/02/1380 صندوق بازنشستگي كشوري اقدام و همراه بامدارك مثبته به صندوق بازنشستگي كشوري (مديريتهاي استاني) ارسال نمايد.
آياكسورسابقه خدمت افراديكه به استناد بند 10ماده 20قانون بازسازي نيروي انساني توسط خانواده آنها دريافت نشده است قابل انتقال به ساير صندوقها مي باشد ياخير؟
پاسخ: باتوجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره4 مورخ 27/1/1373 قابل انتقال است
حق بيمه دوران بيمه پردازي(‌خدمت غيررسمي )مستخدمين رسمي كه قبل از تاريخ 27/03/1365 باصندوق بازنشستگي كشوري قطع رابطه نمـــوده و به نظرسازمان تامين اجتماعي حق بيمه دوران بيمه پردازي آنها حسب توافق نامه مورخ 27/12/1367 به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل گرديـــــده ولي حسب نظر صندوق بازنشستگي كشوري حق بيمه دوران بيمه پردازي آنها منتقل نگرديده است (افرادي كه بـــه طور جمعي رسمي نشده اند) به چه ميزان وچگونه منتقـل مي گردد؟
پاسخ: چنانچه شخص ‌بابت مدت مزبور مبلغ 184.320ريال بحساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايد مبلغ مزبور باتوجه به مفاد توافق نامه مورخ 26/08/1378 فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري وسازمان تامين اجتماعي عيناً‌به سازمان تامين اجتماعي منتقل مي گردد تابدون پرداخت مابه التفاوت مدت بيمه پردازي جزء‌سابقه خدمت محسوب گردد.
پس ازانتقال كسور بازنشستگي به صندوق تامين اجتماعي آيا درخواست تعيين بدهي كســــــور ايام خدمت سربازي وپرداخت وانتقال آن به صندوق تامين اجتماعي امكان پذيراست ؟
پاسخ : خير – باتوجه به دادنامه شماره 271 مورخ 05/08/1381 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس ازبازخريد خدمت پرداخت كسور بازنشستگي ايام خدمت زير پرچم ودرخواست انتقال آن به صندوق تامين اجتماعي ميسر نمي باشد .
آيا استرداد وانتقال كسور مدت تحصيل مشمولين قانون متعهدين به خدمت به وزارت آموزش وپرورش قبل ازانجام تعهد خدمت امكانپذير مي باشد؟
پاسخ:
1- استرداد كسور : چنانچه فرد متقاضي دريافت استرداد كسور باشد استرداد آن بلامانع است .
2- انتقال كســور : باتوجه به اينكه حسب تبصره ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون متعهدين به خدمت ،‌درصورت عدم انجام كامل تعهد خدمت ، مدت مزبور جـــزء‌سابقه خدمت محسوب نمي‏شود لذا انتقال كسور مدت مزبور امكان پذير نمي باشد.
ضوابط نقل وانتقال حق بيمه مستخدميني كه پس از تصويب آئين نامه اجرايي ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه درشركتهاي دولتي استخدام مي شوند وحسب لايحه قانوني مصوب 10/09/1358 شوراي انقلاب اسلامي متقاضي مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري باشند چيست ؟ آيا نقل وانتقال حق بيمه آنها تابع قانون نقل وانتقال حق بيمه يابازنشستگي مصوب 27/03/1365 مي باشد؟
پاسخ : چنانچه اشتراك مستخدمي به صندوق بازنشستگي كشوري قبل از 04/04/1380تحقق پيدا كرده باشد مشمول مصوبه 27/3/1365 بوده وبعدازتاريخ مذكور مشمول ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
انتقال كسور بازنشستگي كاركنان دولت به صندوق تامين اجتماعي وياساير صندوقها تحت چه شرايطي وچگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ : جهت اطلاع ازچگونگي انتقال كسور بازنشستگي به ساير صندوقها و شرايط لازم جهت انتقال كسور به تابلوي راهنماي شماره 3كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
درصورت پرداخت كسور بابت خدمات مازاد برسي سال ،استرداد آن چگونه صورت مي‏گيرد؟
پاسخ : استرداد كسور خدمات مازاد برسي سال ،درصورتي كه بابت 30 سال خدمت كسور ياحق بيمه پرداخت شده باشد به شرح تابلوي راهنماي 4 سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مسترد مي گردد.
استرداد كسور بازنشستگي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري چگونه صورت مي‏گيرد.؟
پاسخ : درصورتي كه مستخدم رسمي،به صورت قطعي ازدستگاه دولتي خارج شود ،حق دريافت كسور پرداختي سهم خود راازصندوق بازنشستگي كشوري دارد،جهت اطلاع كامل ازشرايط ومدارك لازم به تابلوي راهنماي شماره 5 سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
انتقال حق بيمه خدمات غير دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري چگونه صورت مي گيرد.؟
پاسخ : چنانچه كاركنان دولت داراي سابقه پرداخت حق بيمه جهت خدمات غير دولتي باشند درهنگام بازنشستگي باانتقال آن وپرداخت مابه التفاوت مربوط ،مدت مزبور جزو سنوات خدمت قابل لحاظ درمحاسبه حقوق بازنشستگي منظور مي گردد.جهت اطلاع كامل ازشرايط وچگونگي انجام كار به تابلوي راهنماي شماره 6 سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
آيا انتقال كسور سهم كارفرمايي كاركنانيكه به استناد بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور بازخريد شده اند امكانپذيراست؟
پاسخ :
1- بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 راهكار تشويقي براي تعديل نيروهاي غير ماهربود، لذا صرف استناد به «قوانين ومقررات مربوطه »‌لزوماً تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري نيست ،چراكه درقانون نقل وانتقال مصوب سال 65 هم بدين موضوع اشاره شده است .ازسويي قوانين ومقرارت مربوطه جنبه عام داشته وبه قوانين مالي هم كه مبناي پرداخت مي باشند تسري پيدا مي كند.
2-ماده 3 آئين نامه اجرايي بند ب قانون مذكور تصريحاً مبناي پرداخت راچهارماه ونيم ذكر كرده ،بنابراين مبناي پرداخت قانون بودجه سال 1381مي باشد نه تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري كه صرفاً بموجب آن سهم كارمند قابل انتقال باشد .
3-قانون نقل وانتقال …مصوب سال 1365 برخلاف تبصره ماده 74 ، حكايت ازانتقال كليه كسور اعم ازسهم كارمند وكارفرماداشته ، لذاازآنجاكه قانون بودجه سال 81تصريحاً به بازخريدي 5/4 ماهه اشاره دارد نه 45 روز موضوع تبصره ماده 74، بنابراين ضمن انتقال كسور سهم كارمند وكارفرما،همچنين استرداد سهم كارمندي واجدين شرايط مندرج درتبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مستفاد از ماده 66 قانون استخدام كشوري وباعنايت به وحدت ملاك تبصره 1 ماده 120 همان قانون استرداد كسورسهم مستخدم بازخريد شده هم بلامانع است .
استرداد كسور بازنشستگي ايام اسارت آزادگان چگونه است ؟
پاسخ :
1 – درموردكساني‏كه ‏براساس ماده12 قانون‏ حمايت ازآزادگان ،ايام اسارت آنان از هر لحاظ‏بحساب‏آمده است،استرداد وانتقال‏كسورطبق ضوابط مقرر ازبابت سابقه خدمت واقعي مستخدم وسابقه خدمت ارفاقي( دوبــرابر اسارت )‌امكان پذير ميباشد.
2 – درخصوص كساني كه احتساب ايام اسارت دراجراي بخشنامه 2727 /د مورخ 20/05/1371 سازمان اموراداري واستخدامي كشور وقت صورت گرفته است انتقال كسور اعم ازسابقه خدمت واقعي مستخدم وسابقه ايام اسارت حسب ضوابط مقرر بلامانع بوده ليكن درمورد استـــــرداد فقط سابقه خدمت واقعي شخص مسترد مي گردد
انصراف كساني كه دراجراي ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه مبادرت به انتخاب صندوق ديگر نموده اند ازاشتراك فوق ودرخواست استمرار عضويت درصندوق بازنشستگي تابع چه شروط وقيودي مي باشد؟
پاسخ :
1- حداقل 20 سال سابقه اشتراك صندوق بازنشستگي كشوري راداشته باشند
2- وجوهي راكه به صندوق دوم پرداخته اند عيناً‌منتقل نمايند
3- حداكثر فاصله انتقال تاانصراف بيشتراز3 سال نباشد
4- مابه التفاوت كسور فاصله ياد شده به نرخ روز توسط صندوق بازنشستگي محاسبه وبه صندوق پرداخت گردد.
5- هردوصندوق دراين خصوص توافق داشته باشند
6- هيچ مابه التفاوتي به صندوق دوم پرداخت نگرديده باشد
7- تقاضاي انصراف توسط خود ذينفع صورت گرفته باشد.
آياتاريخ صدور ابلاغ بازنشستگي مي تواند مؤخربرتاريخ بازنشستگي باشد؟
پاسخ : بـاتوجه به ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري كه مقرر مي گردد ابلاغ بازنشستگي بايستي قبل ازتاريخ اجراي حكم صادر وبه مستخدم ابلاغ گردد لذا تاريخ صدور ابلاغ بازنشستگي نمي تواند مؤخر برتاريخ بازنشستگي باشد.
درصورتي كه پرداخت حقوق درسوابق صندوق بازنشستگي به دليل عدم مراجعـه ويـــاقطع حقوق راكد شده باشد برقراري مجددآن چگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ : برقراري مجدد بااحراز هويت شخص ويا وكيل قانوني وبررسي مدارك صورت مي گيرد وذينفع بايستي باهمراه داشتن مدارك لازم (اصل شناسنامه وياوكالت نامه معتبر)ودرخواست دستگاه اجرايي به واحد ذيربط صندوق بازنشستگي مراجعه نمايد .
درصورتي كه حكم استخدام قطعي پس ازتاريخ بازنشستگي صادر شده باشد نحوه اقدام سازمان بازنشستگي درخصوص برقراري حقوق بازنشستگي چگونه است؟
پاسخ : ازآنجاكه به استناد ماده 19 قانون استخدام كشوري ، تائيد تطبيق مستخدم بامقررات استخدامي كشوري پس ازپايان دوره آزمايشي وصدور حكم ازسوي وزارتخانه يامؤسسه استخدام كننده به عهـــده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد ، بنابراين لازم است ابتدا تائيديه مزبور اخذوسپس رسيدگي لازم بعمل آيد.
درصورتي كه جهت فردي بدون آنكه مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام كشوري باشد به صندوق بازنشستگي كسور پرداخت شده باشد ، وضعيت اين فرد ازحيث مقررات بازنشستگي چگونه است ؟( بافرض آنكه اين فرد اصالتاً‌مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده باشد)
پاسخ : باتوجه به توافق نامه مورخ 08/11/1380فيمابين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي درصورتي كه تاتاريخ مذكوركسور يــــــاحق بيمه فـــردي بيش از 15 سال مستمراً‌به هركدام ازصندوقهــا پرداخت شده باشد بدون توجه بـــه شموليت فرد به مقررات بازنشستگي كشوري وياتامين اجتماعي، صندوق دريافت كننده وجوه بازنشستگي متعهـــد به انجام اموربازنشستگي ووظيفه مستخدم ذيربط حسب مقررات خود مي باشد .
آيا مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (‌همترازان بااعضاي هيئت علمي) درهماهنگي حقوق سال 1381 موضوع بند” ل” تبصره 4 قانون بودجه كل كشور سال 1381 مشمول افزايش درنظر گرفته شده جهت اعضاي هيئت علمي (20%) مي گردند ياخير؟
پاسخ : ازآنجا كه اين افراد(همترازان بااعضاي هيئت علمي )‌تابع مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي نمي باشند لذا اعمال افزايش درنظر گرفته شده جهت اعضاي هيئت علمي درباره آنان فاقد مجوزاست .
چنانچه بازنشسته اي بعد ازبازنشستگي موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گرديده باشد آيا اين مدرك درهماهنگي حقوق بازنشستگي سال 81 موضوع بند ً لً تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مؤثر است ؟
پاسخ : قبول چنين موردي مجوز قانوني ندارد.
مشمولين تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور چه كساني مي‏باشند و آيااين افراد مشمول اصلاحيه هاي مقررات بازنشستگي ونظام هماهنگ حقوق بازنشستگان قراردارند وحقوق آنها چگونه پرداخت مي شود؟
پاسخ:
1- بموجب تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور به دولت اجازه داده شده به وراث قانوني هريك ازمستخدمين غير رسمي كه تااول تيرماه 1345 فوت شده اند طبق شرايط ذيل وبارعايت مفاد مواد 86-87-88-89 ومواد مربوط ديگر قانون استخدام كشوري ازاول فرودين ماه 1351ماهانه جمعاً‌مبلغ چهارهزار(4000)‌ريال به عنوان حقوق وظيفه پرداخت كند :

مستخدم حداقل يك سال متوالي ياسه سال متناوب تازمان فوت تحت يكي ازعناوين استخدامي قراردادي (پيماني) ياحكمي ويادونپايه دراستخدام دولت بوده باشد .
حقوق مستخدم ازمحل بودجه وزارتخانه يامؤسسه دولتي ياشركت دولتي ويامؤسسه انتفاعي وابسته به دولت پرداخت شده باشد .
درزمان فوت رابطه استخدامي مستخدم باسازمان دولتي متبوع او برقرار بوده باشد. د-حقوق وظيفه موضوع اين تبصره به موجب حكم وزارتخانه يامؤسسه دولتي ياشركت دولتي ويامؤسسه انتفاعي وابسته به دولت كه مستخدم متوفي هنگام فوت درآنجابه خدمت اشتغال داشته است برقرار وپس ازتائيد اداره كل بازنشستگي سازمان اموراداري واستخدامي كشور پرداخت خواهد شد

2-حقوق وظيفه اين افراد كه لغايت شهريور 1361 به موجب بند ؛هـ؛ همين تبصره ازمحل اعتبار بودجه وزارتخانه يامؤسسه وابسته به دولت قابل پرداخت بوده به موجب تبصره 68 قانون بودجه سال1361كل كشورازمحل اعتبارات صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.
3- بــــاتوجه به اينكه اين افراد مستخدم غير رسمي بوده اند حسب مفاد تبصره بودجه صرفاً‌مشمول اصلاحات مواد 86،87 ،88 و 89 قانون استخدام كشوري قرار مي گيرند وباتوجه به حقوق برقراري اوليه ، حقوق آنها ازسطح حداقل حقوق بيشتر نمي باشد.
4- باتوجه به موارد اشاره شده وراث درشمول اصلاحيه هاي مصوب 02/10/1363 و13/02/1379 قرار دارند
آيادريافت حقوق بازنشستگي وحقوق وظيفه توام مجاز مي باشد؟
پاسخ : به استناد قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي …. مصوب 13/02/1379 دريافت دوحقوق بازنشستگي ووظيفه به صورت همزمان جز درمورد همسران مستخدمين متوفي ممنوع است .
جهت بررسي وتائيد برقراري حقوق بازنشستگي كاركنان همتراز بااعضاي هيئت علمي نياز به چه مداركي است ؟
پاسخ : علاوه برمدارك لازم جهت برقراري حقوق بازنشستگي ،تائيديه شناسايي شغل مستخـــدم بعنوان شغل آموزشي ،تحقيقاتي و مطالعاتي توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورواز 1/1/78 توسط دستگاه متبوع مستخدم نيز بايستي ضميمه مدارك مورد نياز ارسال گردد.
آيا پس از تائيد حكم برقراري حقوق بازنشستگي ،تغييرمستند بازنشستگي امكان پذير است ؟
پاسخ: بطور عموم تغيير مستند بازنشستگي امكان پذير نيست مگر بموجب الزامات قانوني .
درصورتي كه مستخدم دولت مشمول مقررات بازنشستگي استخدام كشوري به صورت ماموردر 2 سال آخرخدمت مدتي را متصدي پست عضو هيئت مديره ويامديريت عامل شركتهاي دولتي بوده باشد حقوق بازنشستگي وي چگونه تعيين مي گردد ؟
پاسخ : به طور عموم حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/02/1379 مجلس شوراي اسلامي درمورد مستخدمين مشمول مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري كه طبق ضوابط قانون نظام هماهنگ پرداخت ،حقوق دريافت مي دارند ، معـــدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در2سال آخر خدمت بااعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي ياوظيفه قرار مي گيرد ليكن درمورد اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركتهاي دولتي كه حقوق ومزاياي خود راخارج ازقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وبراساس مجوزهاي خاص شوراي حقوق ودستمزد دريافـــــت مي دارند دراجراي ماده 143 قانون استخدام كشوري حقوق ومزاياي قابل اعمــــــال درتعيين حقوق بازنشستگي آنان توسط شوراي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.
درصورتي كه مستخدمي درتمامي 2سال آخرخدمت ويابخشي ازآن درحال آماده به خدمت ، غيبت موجه وياتعليق خدمت باشد ، معدل حقوق ومزاياي وي جهت تعيين حقوق بازنشستگي چگونه تعيين مي گردد؟
پاسخ : درصورتي كه مستخدم حائز شرابط بازنشستگي باشد حسب مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379،معدل تمامي حقوق ومزاياي دريافتي به عنوان ملاك كسور بازنشستگي در2 سال آخرخدمت درفرمول تعيين حقوق بازنشستگي لحاظ مي گردد.خاطـــر نشـــان مي سازد حسب مفاد بند ب ماده 1 قانون استخدام كشـــوري”خدمت”‌ عبارت ازاشتغال بكـــار مي باشد وبدين لحاظ جهت تعيين معدل حقوق ومزاياي مستخدم در 2 سال آخرخدمت ،مدت زماني كه مستخدم درآن 2 سال به خدمت اشتغال داشته ياطبق قوانين ومقررات مربوط ازحقوق وفوق العاده هاي مربوط به اشتغال استفاده نموده باشد ملاك تعيين متوسط حقوق قرار مي گيرد وچنانچه مستخدم دراين مدت ياقسمتي ازآن درحالت عدم اشتغال ياعدم استفاده ازحقوق اشتغال ازقبيل آمادگي به خدمت ،غيبت موجه وغير موجه ،انفصال موقت ، مرخصي استعلاجي صعب العلاج بيش ازيكسال،مرخصي بدون حقـــوق و … قرارگرفته باشــد.آخريــــــن دوسالي كه ازحقوق و فوق العاده هاي مربوط استفاده نموده است ملاك احتساب معدل خواهد بود .
آيا رعايت حداقل سن بازنشستگي براي آزادگان ودارندگان سابقه محكوميت سياسي ضروري است ؟
پاسخ: بلي – اگرچه به موجب تبصره 2 ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مصوب 30/02/1377 موضوع مصوبه شماره 81567 / ت 20394 مورخ 25/12/1377 حداقل سن بازنشستگي معادل دوران اسارت و يازندان كاهش يافته است ولي بااصلاحيه موضوع مصوبه شماره 52197/ت 22009 مورخ 21/12/1378،‌عبارت (حداقل سن بازنشستگي ) به (سنوات خدمت )‌ تغيير يافته است وبدين ترتيب معادل دوران اسارت ويازندان از سنوات خدمت مورد نياز جهت بازنشستگي كاسته مي گردد. ليكن حداقل سن بازنشستگي بايد رعايت گردد.
مجوز اعاده به خدمت ياتغيير تاريخ بازنشستگي موضوع تبصره ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 102 قانون استخدام كشوري ازسوي چه مراجعي مي‏تواند صادرگردد ؟
پاسخ : چون اعاده به خدمت وياتغيير تاريخ بازنشستگي پس ازصدور تائيديه حكم برقراري حقوق بازنشستگي ،‌اشتغال مجدد تلقي مي گردد،لذا بايستي مجوز مربوط باتوجه به مقررات موجود ازسوي هيئت وزيران ويامراجع قضايي ويا بموجب نص صريح قانون صادرگردد .
كاركنان دولت باداشتن چه شرايطي وارائه چه مداركي بازنشسته مي شوند وميزان حقوق بازنشستگي آنها چگونه محاسبه مي گردد؟
پاسخ : جهت اطلاع كامل ازشرايط مورد لزوم جهت بازنشستگي ، مدارك لازم وچگونگي محاسبه حقوق بازنشستگي به تابلوي راهنماي شماره يك سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
آيا حقوق بازنشستگي ياوظيفه مقامات قبل ازخردادماه 1342 قابل پرداخت است؟
پاسخ : پرداخت حقوق بازنشستگي ياوظيفه اين قبيل افرادباتوجه به اينكه درقوانين ومقررات مربوط به بازسازي نيروي انساني منعي درنظر گرفته نشده است به شرط عدم صدور راي قطعي محكوميت ازسوي مراجع ذيصلاح ، براساس مقام وآخرين پست سازماني قبل ازبازنشستگي ومقررات بعدي بلامانع مي باشد.
آيا كساني كه حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان حسب قوانين خاص برقرار وازصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گرديده نيز مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي ووظيفه مصوب 23/06/1373 قـــــراردارند و حقــوق آنها براساس قانون مزبور مي يايستي محاسبه وپرداخت مي گرديد.
پاسخ : باتوجه به صراحت ماده 2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي ووظيفه مصوب 23/06/1373 مبتني برماده 2 حقوق بازنشستگي ووظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تاتاريخ اجراي اين قانون بازنشسته ، ازكارافتاده ويافوت شده اند بشرح زير تعيين مي شود: كليه افراديكه حقوق بازنشستگي ياوظيفه ازصندوق بازنشستگي دريافت مي‏داشته اند مشمول قانون مــــــزبور بوده وحقوق آنها مي بايستي برمبناي ماده 2قانون مجدداً‌تعيين وپرداخت مي گرديد.
آيااعضاي هيئت علمي كه به سبب انجام وظيفه فوت مي نمايند مشمول ماده 8 قـــــــانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379 (اعطاي 2 گروه ) ‌مي گردند ياخير؟
پاسخ : باتوجه به اينكه ماده 8 قانون مذكور ناظر بر مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد واعضاي هيت علمي مشمول قانون نظام همــاهنگ پرداخت كاركنان دولت نمي باشند لذا اجراي ماده 8 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379 درموردآنها مجوزي ندارد.
آيا اشتغال به تحصيل درمراكز آموزش علمي – كاربردي جهت پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان ونوادگان ذكور قابل قبول است ؟
پاسخ : نظر به اينكه مراكز مزبور جزء مؤسسات آموزش رسمي عالي نمي باشند لذا اشغال به تحصيل درآنها مجوز استمرار پرداخت حقوق وظيفه نمي‏باشد‏ ليكن درصـورتي كه مركزي حسب تائيد وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري جزو مؤسسات آموزش رسمي عالي شناخته شود (گواهي نـامه صادره آنها مورد تائيد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري دريكي ازمقاطع تحصيلي عالي باشد) پرداخت حقوق وظيفه مدت زمان اشتغال به تحصيل بارعايت ساير مقررات تاپايان 25سالگي براي فرزندان ونوادگان ذكور بلامانع است . خاطر نشان مي سازد درحال حاضر برخي ازمراكز آموزش علمي – كاربردي مجري طرح آموزش ازسوي دانشگاه جامع علمي وكاربردي مي باشند كه درصورت ارائه گواهي لازم مبتني بر پذيرش ازطريق آموزش دانشگاه مزبور واشتغال به تحصيل ، پرداخت حقوق وظيفه در مدت زمان اشتغال به تحصيل بارعايت ساير مراتب فوق بلامانع است .
آيا اجراي قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379 درخصوص وراث متوفايي كه حقوق آنها ازاعتبارات دستگاهها پرداخت شده ، قابل اجرا است ياخير؟
پاسخ :
1- فقط درمورد وراث مستخدميني كه به موجب تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور به آنها ازاعتبارات دستگاهها حقوق وظيفه پرداخت مي گرديده است قابل اجرااست.
2- مشمولين تبصره 27 قانون بودجه سال 1351كل كشور درشركتها كه حقوق وظيفه دريافت مي دارند مشمول قانون 13/02/1379 مي گردند ليكن بارمالي ناشي ازاجراي آن بعهده شركتهاست.
آيا برقراري حقوق وظيفه جهت والدين مستخدم متوفي منوط به تحت تكفل بودن آنان درزمان حيات مستخدم مي باشد؟
پاسخ : به استناد ماده 86 قانون استخدام كشوري ،برقراري سهم حقوق وظيفه جهت والدين مستخدم متوفي منوط به تحت تكفل بودن آنان درزمان حيات مستخدم مي باشد ، واين امرازطريق دفترچه خدمات درماني كه درزمان حيات متوفي براي والدين اخذ گرديده ويا راي صادره ازطريق محاكم ذيربط قابل اثبات است .
آيا جهت اجراز شرايط لازم براي برقراري حقوق وظيفه جهت فرزندان اناث ساكن خارج ازكشور تنظيم فرم تعهد نامه ضميمه بخشنامه 2776/105 مورخ 28/06/1379 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور كه به تائيد كارگزيني مربوط ومرجع ذيصلاح برسد كفايت مي نمايد ياخير؟
پاسخ : ارائه تعهد نامه مبني برعدم اشتغال ونداشتن شوهر(ورثه اناث) كه به تائيد سفارت ياكنسولگري ايران دركشور محل اقامت فرد رسيده باشد (‌صرف تائيد امضاي ذيل سند- گواهي امضاء)جهت انجام مراحل بعدي برقراري حقوق وظيفه كافي است .
اگر فرزند ذكور مستخدم متوفي قبل ازپايان 20سالگي يا25سالگي ودرحين اشتغال به تحصيلات عالي ازدواج نمايد آيا مي توان حقوق وظيفه سهم وي را قطع كرد ياخير؟
پاسخ: باتوجه به اينكه فرزندان ذكورقانوناً تاسن 20سالگي ودرصورت ادامه تحصيل درمقاطع عالي تاسن 25 سالگي ازحقوق وظيفه برخوردار مي‏گردند بنابراين تازمانيكه فرد شرايط قانوني برخورداري ازحقوق وظيفه راازدست نداده حقوق وظيفه به وي پرداخت مي گردد وقطع آن فقط باازدست دادن شرايط قانوني امكان پذيراست .
1-مشمولين تبصره 1 ماده واحده اجازه پرداخت وظيفه ومستمري درباره وراث عـــده اي ازكــــارمنـــدان دولت مصوب 28/09/1338 چه افرادي مي باشند ؟
2- آيا حقوق وظيفه اين افراد مشمول تغييرات مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري مي گردد ياخير؟
پاسخ:
1 : اين افراد بازماندگان كارمندان رسمي كشوروخدمتگزاران جزء‌هستند كه قبل ازتصويب قانون اصلاح بازنشستگي مصوب سال 1337 مورث آنها فوت شده است و به واسطه كمبود سنوات خدمت مشمول مقررات بازنشستگي نشده وهيچگونه وظيفه يامستمري دريافت نمي‏داشته اند،لكن ازتاريخ تصويب قانون فوق الذكر نصف آخرين حقوق دريافتي زمان حيات مورث خود رابرابرشرايط قانون بازنشستگي ووظيفه ازاعتبار وزارتخانه يابنگاهي كه درآن اشتغال داشته اند دريافت نموده ودرحال حاضر با توجه به تبصره 68 قانون بودجه سال 61كل كشور حقوق وظيفه آنهاازاعتبارات صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.
2: فقط وراث وظيفه بگير مشمول تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور مشمول تغييرات بعدي مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري قرار مي گيرند.
1- مشمولين بند ً هـً تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1347(مصوب 08/11/1347)‌چه افرادي مي باشند.
2- آيا حقوق وظيفه اين افراد مشمول تغييرات مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري مي گردد؟
پاسخ :
پاسخ بند 1 :به موجب بند ً هـ ً تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1347، دولت مكلف بوده درباره وراث مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مصوب 31/03/1345 كه مورث آنان درتاريخ تصويب قانون مزبور به خدمت اشتغال داشته وقبل ازاينكه وضع استخدامي آنان به رسمي تبديل گردد فوت شده يابشوند حقوق وظيفه اي برابر نصف حقوق بازنشستگي كه براساس يــك چهلم آخرين حقوق دريافتي ضربدرسنوات خدمت تعيين مي گرديد برقرار كند ودرصورتي كه اين وظيفه ازمبلغ 3600 ريال كمتر بود تامبلغ 3600ريال افزايش دهد اين حقوق وظيفه ازتاريخ روز بعد ازفوت مستخدم متوفي بارعايت ماده 86 ومواد ديگر قانون استخدام كشوري ازمحل اعتبار صندوق بازنشستگي پرداخت گرديده است .
پاسخ بند 2 : ‌بله
آيا شوهر درصورت فوت همسر حق دريافت حقوق وظيفه بابت همسررادارد ؟
پاسخ : شوهر درصورتي كه حسب بند ً ث ً ماده 86 قانون استخدام كشوري ، عليل وازكارافتاده وتحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد حق دريافت حقوق وظيفه خواهد داشت ،بديهي است ارائه راي كميسيون پزشكي دال برازكارافتادگي ياداشتن دفترچه خدمات درماني ازناحيه زوجه وياگواهي مراجع قضايي درخصوص تحت كفالت بودن شوهر جهت برقراري حقوق وظيفه ضروري است .
آيا برقراري حقوق وظيفه جهت فرزندان مستخدمين متوفي درصورت فوت پدر و مادركه هردومستخدم دولت بوده اند مجاز است ؟(استفاده ازدوحقوق وظيفه)
پاسخ : استفاده از هردوحقوق وظيفه موضوع ماده واحده مصوب 3/11/55 ازتاريخ 01/01/1379 بارعايت ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث … مصوب 02/10/1363 بلامانع است .
آيا انصراف ازدريافت حقوق وظيفه مجاز است ودراين صورت آيا حقوق وظيفه سهم شخص ، به سهم ديگران اضافه مي گردد ياخير؟
پاسخ : درصورت ارسال درخواست كتبي متقاضي توسط دستگاه پرداخت كننده، پرداخت حقوق سهم متقاضي متوقف مي گردد وسهم وي به سهم ديگران اضافه نخواهدشد.
احراز شرايط قانوني برقراري حقوق وظيفه فرزندان معلول ياناقص العضو متــــــــوفي موضوع بند ج ماده 86 قانون استخدام كشوري چگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ : برقراري حقوق وظيفه باالتفات به تصريح قانونگذار دربند ج ماده 86 جهت فرزندان يانوادگان عليل ياناقص العضو به شرط عدم توانايي انجام كاربلامانع مي باشد ودرصورت وجود حجراعم ازاتصال به دوران صغر ياكبرسن بنابه حكم قطعي دادگاه ذيصلاح به عدم رشد ياسفاهت يا جنون هم حقوق برقرارخواهد شد.از طرفي اگــر زماني فرزندي دچارمعلوليت به شرط عدم توانايي كاركردن شود وهمسر وي درصورتي كه ازدواج كرده باشد كارمند دولت باشد ،اعم از شاغل يابازنشسته، فرد عليل ازقبل پدر ياهمسر صرفا‌ً ازسوي آنكه قانوناً‌متكفل او شده مي تواند مشمول برخورداري ازحقوق گردد.
چنانچه فرزند ذكور پس ازپايان 20سالگي مشغول تحصيل درمركز آموزش پيش دانشگاهي باشد آيا حقوق وظيفه به وي قابل پرداخت است؟
پاسخ : با توجه به بند الف ماده واحده قانون اصلاح مورخ 02/10/1363 مجوز قانوني ندارد.
آيا وكيل وارث مي تواند درخواست برقراري حقوق وظيفه جهت موكل خود بنمايد؟
پاسخ : بلي – بلامانع مي باشد البته مشروط به رعايت مقررات قانوني
تاريخ برقراري مجدد حقوق وظيفه فرزندان ونوادگان اناث كه پس ازقطع حقوق وظيفه مجدداً حائز شرايط قانوني دريافت حقوق وظيفه مي گردند چه تاريخي است ؟
پاسخ : بارعايت ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث كارمندان …. مورخ 02/10/1363 تاريخ برقراري مجدد،تاريخ ثبت درخواست برقراري مجدد حقوق وظيفه دردفتر دستگاه متبوع وراث مي باشد.
آيا برقراري حقوق وظيفه فرزندان متوفي اناث كه تحت كفالت پدر مي باشند ازقبل مادردرحال حاضر امكان پذير مي باشد؟
پاسخ : باتوجه به بند 2ماده 5 قانون اصلاح پاره اي ازمقررات …مصوب 13/02/1379 بلامانع است مشروط به اينكه پس از01/01/1379باشد.
آياپرداخت 2حقوق وظيفه به يك نفر تواماًامكان پذيراست ؟
پاسخ : باتوجه به ماده 88 قانون استخدام كشوري پرداخت همزمان بيش ازيك حقوق وظيفه براي ايام واحد خدمت ممنوع مي باشد ليكن فرزنداني كه پدرومادرآنها فوت نموده اند مي توانند بارعايت شرايط قانوني ازهردوحقوق وظيفه اي كه طبق مقررات بعلت فوت پدر ومادر برقرار مي شود استفاده نمايند(قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب 03/11/1355)
فرزندان متوفي ازچه سني شخصاً‌حق دريافت حقوق وظيفه رادارند ؟
پاسخ : باتوجه به مقررات بانكي ،جهت افتتاح حساب ودريافت وپرداخت وجه داشتن 18 سال تمام الزامي است . بنابراين حقوق وظيفه فرزندان متوفي تاسن مزبور توسط ولي قهري ياقيم وي دريافت مي گردد وازپايان 18سالگي شخصاً‌حق دريافت حقوق وظيفه ازطريق بانك وياوكيل خود رادارد. مگر اينكه قبل از 18سالگي ازدادگاه حكم رشد دريافت دارند وشخصاً‌مبادرت به افتتاح حساب ودريافت ازآن بنمايند.
بـه منظور پرداخت حقوق وظيفه نداشتن شوهروشغل فرزندان اناث چگونه احراز مي گردد ؟
پاسخ : 1-تازماني كه حقوق توسط ولي قهري ياقيم دريافت مي گردد،وي ملزم به رعايت موضوع بوده ومكلف به ارائه تعهد دراين زمينه جهت دريافت حقوق وظيفه مي باشد. 2- اززماني كه ورثه اناث مي تواند راساً‌نسبت به دريافت حقوق وظيفه ازطريق خود وياوكيل اقدام نمايد شخصاً‌بايستي تعهد لازم درخصوص نداشتن شوهر وشغل راتنظيم وبه صندوق بازنشستگي ارائه نمايد.
آيا برقراري حقوق وظيفه جهت وراث مستخدميني كه دراجراي ماده 11 قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 07/09/1372)ازمقرري ماهانه استفاده مي نموده اند توسط صندوق بازنشستگي كشوري مجازاست ياخير ؟
پاسخ: خير؟ مقرري اين افراد حسب تشخيص هيئتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري ازمحــــل اعتبار وزارتخانه يامؤسسه دولتي مربوط قابل پـرداخت بـــــوده ودرصورت فوت مقرري بگير نيز استمرارپرداخت آن حسب ماده 43 آئين نامه اجرايي قانون مزبور(مصوب 02/08/1373 هيئـــــت وزيران )‌منوط به تقاضاي وراث وتائيد هيئت تجديد نظر رسيدگي كننده مي باشد كه درصورت تائيدهم كماكان ازمحل اعتبار دستگاه اجرايي پرداخت مي گردد.
درصورت عدم دسترسي به كليه وراث جهت برقراري حقوق وظيفه ، آياپرداخت حقوق ورثه دردسترس مجاز مي باشد و به چه ميزان ؟
پاسخ : بلي – سهم حقوق وظيفه به نسبت وراث مشخص وپرداخت مي گردد وتعيين تكليف قطعي قدرالسهم موكول به ارائه مدارك لازم مبني برتعلق وياعدم تعلق قانوني حقوق به ورثه مجهول المكان خواهد بود.
اشتغال مجدد،مستخدمين ازكارافتاده درصورتي كه بهبودي حاصل نمايند وتوانايي اشتغال يافته باشند چگونه است ؟
پاسخ : به موجب تبصره ماده 84 قانون استخدام كشوري درصورتي كه مستخدم ازكارافتاده قبل ازرسيدن به سن 60سالگي بهبودي حاصل وتوانايي اشتغال يافته باشد ،اعاده به كار وي بلامانع است ،دراين خصوص باتــوجه به اينكه تائيد وتصويب ازكارافتادگي مستخدمين مواد 79 و 80 ق.ا.ك ازوظائف شوراي اموراداري واستخدامي كشور مي باشد.لذا اعاده به خدمت آنان ( اشتغال مجدد آنان پس ازبهبودي طبق تبصره ماده 84 ) ‌نيز مي بايست به تصويب وتائيد شوراي مزبور برسد.
معدل حقوق مستخدمي كه درحال طي مجازات تعيين شده ازسوي هيئت تخلفات اداري (كسرحقوق ومزايا- انفصال موقت – تنزل گروه )‌ فوت شود جهت برقراري حقوق وظيفه چگونه محاسبه مي گردد؟
پاسخ: باتوجه به ماده 31 آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت 304 هـ مورخ 02/08/1373 هيئت وزيران ، درصورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي ”ج” ، ”د”و”ز” ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07/09/1372فوت نمايد ، اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود و معدل حقوق و مزايا ي مستخدمين مشمول بندهاي «ج» و«ز» براساس تمام حقوق و مزايا (بدون اعمال مجازات ) محاسبه و ما به التفاوت كسور مربوطه ازدستگاه متبوعه مستخدم قابل مطالبه مي باشد.درمورد مشمولين بند «د» معدل حقوق ومزاياي آخين 2 سال زمان اشتغال باضريب سال برقراري محاسبه خواهد شد .
حقوق وظيفه ورثه مستخدمين متوفي ازچه تاريخي برقرار مي گردد؟
پاسخ:
1- همسران حقـــــوق وظيفه همسران به طور عمومي ازتاريخ يكروز بعد ازفوت برقرار مي شود

1-1- درمورد بانواني كه شوهرشان قبل ازتاريخ 01/01/79 فوت شده باشد ، درصورتي كه قبل ازاين تاريخ به دليل اشتغال ياازدواج حقوقشان قطع شده باشد ازتاريخ 01/01/79 حسب تقاضا مجدداً ‌برقرار مي گردد.
2-1-درمورد بانواني كه پس ازفوت همسر،بعدازتاريخ 24/02/1380ازدواج نموده وسپس فاقد شوهر گرديده اند چنانچه ازهمسر دوم خود طلاق بگيرند وياهمسر دوم آنان نيز فوت نمايند، درصورت طلاق ازحقوق وظيفه مربوط به همسرفوت شده اول خود ودرصورت فوت همسردوم خود ازحقوق وظيفه هركدام ازهمسران كه بيشتراست برخوردار مي شوند.
3-1-شوهردرصورتي كه ازكارافتاده وحائز شرايط باشد حقوق وظيفه ازتــاريخ يكروز پس ازفوت همسرش براي وي برقرار مي گردد.

2 – فرزندان و نوادگان

1-2-فرزندان ونوادگان(ذكور) جهت فرزندان ونوادگان ذكور حائز شرايط ازتاريخ يكروز بعدازفوت حقوق وظيفه برقرار مي گردد.
2-2- فرزندان ونوادگان (اناث ) جهت فرزندان ونوادگان اناث حائز شرايط بشرح زير:
الف – از تاريخ يكروز بعدازفوت حقوق وظيفه برقرار مي گردد، مگر آنكه درآن تاريخ فاقد شرايط برقراري باشد كه دراين صورت باحصول شرايط دريافت حقوق وظيفه، حقوق ازتاريخ ثبت درخواست دردستگاه اجرايي برقرار مي گردد.
ب – براي فرزندان ونوادگان اناث كه قبل از 01/01/1379 به دليل تمكن مالي وياتامين نفقه حقوق وظيفه قطع ويابرقرار نشده باشد ازتاريخ فوق به موجب قانون اصلاح مصوب 13/02/1379 درصورت تقاضا قابل پرداخت خواهد بود .
3-2-فرزندان ونوادگان معلول وناقص العضو يامحجور حقوق وظيفه فرزندان ونوادگان معلول ياناقص العضو ويامحجور حائز شرايط (‌بشرط ازكارافتادگي دائم )‌از تاريخ يكروز پس ازفوت برقرار مي گردد

3 – پدر و مادر حقوق وظيفه پدر و مادر ،حائز شرايط از تاريخ يكروز پس از فوت برقرار مي گردد.
درصورتيكه دختر متوفي تحت حمايت كميته امداد باشد برقراري حقوق وظيفه براي وي (درصورت نداشتن شغل وشوهر)مقدور مي باشد؟
پاسخ : حقوق وظيفه براي وي مي بايست برقرار شود وسپس مراتب به كميته امداد امام خميني اعلام تانسبت به قطع مستمري تصميم گيري نمايد.
آيا دريافت دوحقوق وظيفه ازقبل دوهمسر متوفي مجاز مي باشد؟
پاسخ : باتوجه به قانون اصلاح قانون ماده9 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 22/01/1380،‌شخص تنها ازيك حقوق وظيفه مي تواند استفاده كند.
پرداخـــــت حقوق وظيفه ازقبل مادربه فرزندان درصورت حيات پدرچگونه صورت مي گيرد؟
پاسخ : ازتاريخ 02/10/1363 لغايت 01/01/1379 اززمان احراز عدم تمكن مالي وازتاريخ 1/1/79اززمان يك روز پس ازفوت بارعايت مقررات مربوط برقراري حقوق وظيفه اين قبيل افرادبلامانع است .
آيا دانشجوي رشته تخصصي پزشكي (دستياري )‌مي تواندازحقوق وظيفه استفاده نمايد؟
پاسخ : باتوجه به اينكه دانشجويان رشته هاي تخصصي صرفاً‌از كمك هزينه تحصيلي استفاده مي نمايند كه جنبه حقوق ومزايا راندارد، لذا درصورت نداشتن شغل ديگر مي توانند ازحقوق وظيفه استفاده نمايند.
آيا حقوق وظيفه فرد وظيفه بگير رابه دليل عدم مراجعه مي توان قطع نمود وبه حقوق وظيفه ساير وراث وظيفه بگير اضافه نمود؟
پاسخ : قطع حقوق وظيفه بگير به علت عدم مراجعه واضافه نمودن آن به سهم ساير ورثه منطبق باموازين قانوني نمي باشد.
حقوق وظيفه جهت كداميك ازوراث كاركنان متوفي دولت وباارائه چه مداركي برقرار مي گردد؟
پاسخ : جهت اطلاع ازوراث حائز شرايط دريافت حقوق وظيفه ، مدارك لازم وچگونگي محاسبه حقوق وظيفه به تابلوي راهنماي شماره 2 سازمان كه پيوست مجموعه مي باشد مراجعه گردد.
آيا مشمولين تبصره 68 قانون بودجه سال 1361 كل كشور مشمول اعمال ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه جهت وراثه اناث …مصوب 02/10/1363 وقانون اصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379 حسب مصاديق آن مي باشند.
پاسخ : افراد مشمول تبصره 68 قانون بودجه سال 1361 كل كشور باتوجه به آئين نامه اجرايي تبصره مذكور كه آنان رامشمول ماده 88 قانون استخدام كشور دانسته ، لذا با التفات به ماده مذكور،به تبع، اصلاحات قانوني انجام گرفته درقالب قوانين مصوب 02/10/1363 واصلاح پاره اي ازمقررات مصوب 13/02/1379 به مشمولين تبصره 68 هــــــم تسري مي‏يابد .
آيا قانون اجازه پرداخت حقوق وظيفه ومستمري وراث كارمندان مصوب 28/09/1338 وبرقراري حقوق وظيفه فرزندان ونوادگان اناث مصوب 02/10/1363 به حقوق همسران تسري دارد؟
پاسخ : تسري قانون مذكور به همسران بااستناد به ماده 6 آئين نامه اجرايي همان قانون فاقد وجاهت است ،زيراكه ماده واحده 02/10/1363 درمورد فرزندان ونوادگان اناث مواردي رامقررداشته ودرمنطق قانون هيچ اشاره اي به همسران ندارد،همچنين منظور از وراث ازماده 6 آئين نامه همان مشمولين قانون 02/10/1363 فرزندان ذكورواناث بوده واصولاً آئين نامه نمي تواند مغاير با نص قانون تدوين گردد.ازسويي درمواد 2و10آئين نامه هم تصريحاً به فرزندان ونوادگان اناث وشرايط قطع وبرقراري مجدد درزمان برقراري اشاره شده اگر منظور همسران هم مي بودميبايست تصريحاً‌قيد مي شد.بنابراين ماده واحده 02/10/1363 وآئين نامه اجرايي آن صرفاً مربوط به فرزندان ونوادگان اناث بوده وبه همسران تسري ندارد.
تاريخ برقراري حقوق وظيفه جهت مشمولين بند (ج) ماده 86 قانون استخدامي كشوري(فرزندان ونوادگان عليل ياناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كارنباشند ) كه پس ازقطع پرداخت حقوق وظيفه با ارائه راي دادگاه مبني بر محجوريت ،تقاضاي برقراري حقوق وظيفه مي نمايند چگونه است ؟
پاسخ : درصورتيكه راي دادگاه مبني بر محجوريت متصل به صغر باشد سازمان موظف به پرداخت حقوق وظيفه ازتاريخ قطع آن مي باشد
آيا برداشت اقساط بدهي ازحقوق بازنشستگي توسط صندوق بازنشستگي مجاز است ؟
پاسخ : باتوجه به اينكه پرداخت كننده حقوق بازنشستگي درحال حاضر ، دستگاه محل اشتغال مستخدم قبل ازبازنشستگي مي باشد ،لذا صندوق بازنشستگي كشوري دراين خصوص اقدامي انجام نمي دهد ولي درموارديكه سازمان راساً‌حقوق راپرداخت مي نمايد اقساط بدهي ازحقوق كسر مي گردد.
آيا افراد تحت تكفل بازنشستگان مؤنث همانند بازنشستگان مذكرتحت پوشش بيمه تكميلي مي باشند ؟
پاسخ : بازنشستگان مؤنث باپرداخت حق بيمه مقرر(8/0%حقوق) هم خودشان وهم افرادي كه طبق ضوابط قانوني تحت تكفل آنها قراردارند تحت پوشش بيمه تكميلي درمــــان مي باشند.
آيا اعطاي پايه بابت خدمت وظيفه به اعضاي رسمي هيئت علمي (‌آموزشي وپژوهشي)مجازاست ؟
پاسخ : باتوجه به تبصره 2 ماده 1قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به حقوق پايه اعضاي مستقل هيئت علمي مصوب 16/12/1368 مجلس شوراي اسلامي به اعضاي رسمي هيئت (آموزشي وپژوهشي) صرفاً‌درقبال هريكسال خدمت قابل قبول در امورآموزشي وپژوهشي ويامشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء‌مي گردد .بدين ترتيب باتوجه به ماده 8 قانون مزبور كه كليه قوانين مغايررانيزلغو نموده است اعطاي پايه بابت خدمت وظيفه (مگر آنكه دوران خدمت سربازي دردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي ودرامورآموزشي و ياپژوهشي طي شده باشد ) وياسايرسوابق خدمتي(غير ازموارد ذكرشده )فاقد مجوز مي‏باشد.
آيا طي دوره 2 ساله روستا معلم براي دارندگان مدرك تحصيلي سيكل به منزله اخذديپلم كامل دبيرستان مي باشد؟
پاسخ : طي اين دوره معادل ديپلم تلقي نمي شود
نحوه احتساب جريمه تاخير پرداخت كسور بازنشستگي بخشي ياتمامي كاركنان كه پس ازگذشت مهلت مقرر موضوع آئين نامه اجرايي ماده 102 (يك ماه )‌به حساب سازمان واريز گردد چگونه است ؟
پاسخ : به نسبت مدت تاخير جهت مبلغ واريزي جريمه تاخير پرداخت به ميزان نيم درهزاردرروز محاسبه وضمن ثبت درحسابهاي سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام مي گردد.
آيا موافقت بااعطاي گروه تشويقي (‌خدمت برجسته )‌توسط معاونين ، وزرا ويارؤساي سازمانهاي وابسته به وزارتخانه ها امكان پذير است؟
پاسخ : خير – باتوجه به صراحت بند 3 بخشنامه شماره 7455/11 مورخ 27/10/1377 سازمان اموراداري واستخدامي سابق موضوع واگذاري اختيار موافقت با اعطاي گروه تشويقي،‌صرفاً‌وزير يارؤساي سازمانهاي مستقل تحت نظر رياست جمهوري اختيار موافقت بااعطاي گروه تشويقي رادارند .
آيا پرداخت كسور بازنشستگي بابت ايام مرخصي بدون حقوق جهت ادامه تحصيل موضوع تبصره 4 ماده 49 قانون استخدام كشوري موجب احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت رسمي جهت برخورداري ازافزايش سنواتي مي گردد؟
پاسخ: خير باتوجه به صراحت تبصره 4 ماده 49 مدت مزبور درصورت پرداخت كسور (اعم از سهم مستخدم وكارفرما) صرفاً از لحاظ بازنشستگي ووظيفه قابل قبول بوده ومجوزي جهت برخورداري مستخدم ازافزايش سنواتي بابت دوران مزبور وجود ندارد.
آيا ارسال گواهي فوت بازنشستگان فاقد ورثه ووظيفه بگيران يك نفره كه تاريخ فوت آنها قبل از 01/01/1379 مي باشد جهت مختومه شدن پرونده كافي است ؟
پاسخ : نظر به اينكه قطع حقوق ومختومه شدن پرونده ازسوي صندوق بازنشستگي باصدور حكم ازطريق سيستم احكام صورت مي گيرد واسامي كساني كه در 1/1/79 ازسازمان حقوق بگير نبوده اند درسيستم احــــكام منظور نگرديده وبدين لحاظ قطع حقوق آنها ازطريق سيستم احكام ميسر نمي باشد .لذا دستگاهها مي بايستي درمورد اين افراد مبادرت به تنظيم وارسال فرم شماره ع – 57 (1-36)‌بنمايند.
ارزش مدرك تحصيلي كادر آموزشي وزارت آموزش وپرورش كه بادارابودن مدرك ششم ابتدايي ،دوره 2 ساله كمك آموزگاري راگذرانده اند چيست؟
پاسخ : به استناد دادنامه شماره 179 مورخ 23/08/1377 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،ارزش مدرك تحصيلي اين كاركنان معادل مدرك تحصيلي دوره اول متوسطه (سيكل) محسوب ميگردد.
آيا كاركنان مراكز آموزشي وزارت آموزشي وپرورش مشمول همترازي مـــــــوضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قرار مي گيرند؟
پاسخ: بلي- باتوجه به آنكه وزارت آموزش وپرورش مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولــــت مي باشد لذا كاركنان مراكز آموزشي وزارت مزبور كه حائز شرايط مقررات ذيربط باشند مشمول همترازي قرار مي گيرند توضيح اينكه باتوجه به بند 4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اخذ تائيديه درمورد شناخت مراكز آموزشي وزارت آموزش وپرورش در اعداد مراكز مشمول همترازي ضرورت نداشته وصدور احكام همترازي درمورد مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور كه درواحدها ومراكز آموزش وزارت آموزش وپرورش به كاراشتغال دارند باتائيد اداره كل اموراداري وزارتخانه مزبور بلامانع مي باشد .
آيا هيئت امناي دانشگاهها حق افزايش حقوق فوق العاده كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها رادارند ؟
پاسخ : خير – نظر به اينكه كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها مشمول مقررات نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مي باشند لذا هيئت امناي دانشگاهها راساً نسبت به افزايش فوق العاده هاي اين كاركنان حق ندارند اقدام نمايند.
ارزش تحصيلي طي دوره 2 ساله تربيت معلم روستايي معادل چه مقطع تحصيلي است؟
پاسخ : باتوجه به اعلام دبير شوراي عالي آموزش وپرورش (‌موضوع نامه 61298/120 مورخ 20/11/1381)‌ارزش تحصيلي مدرك افراديكه باداشتن مدرك تحصيلي سيكل ،دوره 2 ساله تربيت معلم روستايي راطي كرده اند برابر ديپلم متوسطه مي باشد.
ارزش استخدامي گواهي نامه طي دوره 2 ساله بهورزي چيست ؟
پاسخ : ارزش استخدامي گواهي نامه دوره 2 ساله بهورزي براي مستخدمين رسته بهداشتي ودرماني كه داراي مدرك تحصيلي پايان دوره اول متوسطه مي باشند معادل مدرك ديپلم كامل متوسطه مي باشد.
آيا طي دوره 2 ساله آموزشگاه عالي وزارت دارائي معادل دانشنامه ليسانس مي باشد؟
پاسخ : ارزش اينگونه دوره ها توسط وزارت علوم ،تحقيقيات و فناوري تعيين مي گردد.
آيا دوران تحصيل درآموزشگاه نظامي ارتش كه منجر به اخذ درجه نگرديده از لحاظ بازنشستگي قابل احتساب مي باشد؟
پاسخ : خير – باعنايت به اصلاح ماده 77قانون استخدام ارتش ، درصورتي كه دوران تحصيل درآموزشگاه نظامي ارتش منجر به اخذ درجه نگردد ازلحاظ بازنشستگي قابل احتساب نمي باشد.
ازطريق سايت صندوق بازنشستگي (www.cspf.ir) چه اطلاعاتي قابل دسترس است وچه خدماتي ارائه مي گردد.؟
پاسخ :
1-آخرين اخبار وقوانين ومقررات دراموربازنشستگي ووظيفه كاركنان دولت
2-اطلاعات درمورد فعاليتهاي صندوق بازنشستگي (گزارشات مالي وآماري)
3- مكاتبه باسازمان ازطريق پست الكترونيكي
(info@cspf.ir) 4- قابليت دريافت حكم حقوقي جهت كليه بازنشستگان وموظفين در گزينه خدمات اينترنتي سايت
5- قابليت دريافت فيش حقوقي جهت بازنشستگان وموظفيني كه از صندوق بازنشستگي مستقيماً‌حقوق دريافت مي دارند درگزينه خدمات اينترنتي سايت
6- تمديد وكالتنامه توسط بازنشستگان مقيم خارج ازكشور درگزينه خدمات اينترنتي سايت
سيستم صوتي ( نلفن گويا 88968430 ) ‌سازمان چه خدماتي را ارائه مي نمايد؟
پاسخ : تلفن گوياي سازمان ( جهت تماس ازشهرستانها پيش شماره شهرتهران 021 نيز بايستي گرفته شود) خدمات ذيل را ارائه مي نمايد:
1- پيگيري نامه ها
2- اخذاطلاع ازآخرين حقوق بازنشستگي
3- دريافت حكم حقوقي (باداشتن دستگاه فاكس)
4- ارائه اطلاعات درزمينه اموربازنشستگي ووظيفه (‌به صورت صوتي وفاكس)
5- اطلاعات درمورد ادارات صندوق بازنشستگي
6- پاسخ به سؤالات ودريافت پيشنهادات ونظرات
درهنگام استفاده ازقابليتهاي سايت الكترونيكي وياتلفن گويا سازمان درصورت مواجه شدن با پيغام اطلاعات وارد شده صحيح نمي باشد‌ چه بايد كرد ؟
پاسخ : اين پيغام درموارد محدودي كه اطلاعات اعلامي از سوي متقاضي بااطلاعات موجود درپايگاه اطلاعاتي سازمان همخوان نمي باشد صادر مي گردد .دراين حالت در مرحله اول بايستي مجدداً‌ اطلاعات اعلامي توسط متقاضي كنترل ودرصورت صحت ،‌مراتب باشماره تلفـــــن 7-88967096 (021)‌ به صندوق بازنشستگي جهت رفع مشكل اعلام گردد.
حداكثر پايه اعضاي هيئت علمي كدامست ؟
پاسخ : طبق متن تبصره 2 ماده يك قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي (‌آموزشي وپژوهشي) درقبال هريك سال قابل قبول درامور آموزشي وپژوهشي ويامشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء‌مي گردد وطبق آئين نامه اين تبصره مصوب 16/12/1368 مجلس، پايه هاي ترتيبي اعضاي هيئت علمي محدود نبوده وسقفي براي آن تعيين نگرديده، وازآنجائيكه طبق ماده 8 قانون فوق الذكر كليه قوانين مغايربااين قانون لغوگرديده ،بنابراين سقف حداكثر پايه 10 مندرج درقوانين سابق نسخ گرديده ومحدوديتي ندارد.
آيا مدارك فارغ التحصيلان دوره هاي دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي به عنوان معادل ليسانس وبرخورداري از مزاياي آن قابل قبول است ؟
پاسخ : باعنايت به مفهوم ومنطوق راي وحدت رويه شماره 337-338 مورخ 16/11/1379 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه تصريحاً‌دوشق براي ارزيابي مدارك تحصيلي مقرر نموده:
شق اول – تائيد ارزش تحصيلي مدرك اخذ شده باوزارت علوم ،تحقيقات وفن آوري ميباشد.
شق دوم – ارزيابي مدارك ازحيث اموراستخدامي برعهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد. برهمين اساس ارزش مدرك تحصيلي دانش آموختگان دوره دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي ياساير آموزشگاههاي وابسته به دستگاهها وسازمانهاي دولتي كه درسازمان اموراداري واستخدامي وقت وسازمان مديريت وبرنامه ريزي فعلي بالحاظ شرايطي ،قابل برخورداري از مزاياي ليسانس شناخته شده ،لذا درزمان بازنشستگي بويژه درمقوله هماهنگ سازي وفق بند (ل)تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و آئين نامه اجرايي مربوطه هم ازمزاياي ليسانس يابالاتر به فراخور تائيديه مبادي ذيربط درسازمان مديريت وبرنامه ريزي برخوردار خواهند شد. عليهـذا با توجه به تائيديه شماره 2043/21 مورخ 5/5/56 سازمان اموراداري واستخدامي وقت، فارغ التحصيلان دوره دوساله آموزشگاه عالي مذكور بادارابودن8سال سابقه خدمت درزمينه هاي مرتبط با شغل دارندگان دانشنامه ليسانس واجد شرايط طبقات شغلي مربوطه مي باشند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید