دولت هیچ فرد سابقه‌داری را در پست های کلیدی به کار نگرفته است

0
پست های کلیدی
پست های کلیدی

پاراف دولت هیچ فرد سابقه‌داری را در پست های کلیدی به کار نگرفته است : محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون آماری از به کارگیری افراد سابقه دار در پست‌های حساس مدیریتی گزارش نشده است.

محکومان فساد مالی نباید در پست‌های مدیریتی حساس مشغول شوند.هیچ فرد سابقه‌داری در پست‌های کلیدی به کارگیری نشده است

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تاکنون آماری از به کارگیری افراد سابقه‌دار در پست‌های حساس مدیریتی گزارش نشده است.

به طور طبیعی بکارگیری افراد سابقه‌دار در مشاغل حساس از دیرباز ممنوع بوده، به طوری که افراد دارای پرونده‌های محکومیت هیچگاه در پست‌های مدیریتی حساس به کارگیری نشده‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به پرونده‌های فساد مالی که در حال حاضرتشکیل شده، مفاد ممنوعیت اشتغال محکومان در پست‌های مدیریتی به این شکل است که پس از اجرای صدور حکم، هیچ یک از سابقه‌داران نباید در مشاغل کلیدی مشغول به کار شوند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور طبیعی بکارگیری افراد سابقه‌دار در مشاغل حساس از دیرباز ممنوع بوده، به طوری که افراد دارای پرونده‌های محکومیت هیچگاه در پست‌های مدیریتی حساس به کارگیری نشده‌اند.

کاظمی ادامه داد: این طرح برای بررسی و روشن‌سازی کامل موضوع ، در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.باشگاه جوان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here