دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

0
دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه
دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

پاراف دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه : هیات عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اجرای تبصره بند ۶ ماده ۲ و ماده ۵ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰ مصوب شورای عالی بیمه)، در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۲ دستورالعمل زیر را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول

مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه­ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه

ماده ۱- مؤسسه بیمه موظف است همزمان با معرفی فرد پیشنهادی جهت احراز صلاحیت حرفه­ای برای تصدی هر یک از سمت­های کارکنان کلیدی، اقلام اطلاعاتی مربوط را در سامانه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی که من‌بعد «سامانه» نامیده می‌شود تکمیل و به انضمام تصویر الکترونیکی مدارک زیر از طریق سنهاب به بیمه مرکزی ارسال نماید:

۱- عکس پرسنلی.

۲- تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.

۳- مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر.

۴- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

۵- اقرارنامه و تعهدنامه فرد پیشنهادی مبنی بر رعایت ممنوعیت تصدی سایر مشاغل مصرح در آیین‌نامه ­های مصوب شورای‌عالی بیمه و اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل.

۶- احکام مربوط به سمت­های شغلی و مستندات مربوط به تجربه حرفه ‏ای مفید.

۷- مدارک مربوط به سوابق علمی و آموزشی.

۸- صورتجلسه مجمع عمومی یا هیئت مدیره (حسب مورد) با موضوع معرفی فرد پیشنهادی به عنوان عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل.

۹- نامه سهامدار حقوقی عضو هیئت‌مدیره مؤسسه بیمه با موضوع معرفی نماینده در هیئت‌مدیره و تأیید کتبی قبولی سمت مذکور توسط فرد پیشنهادی.

۱۰- آخرین ساختار سازمانی مؤسسه بیمه مصوب هیئت‌مدیره.

ماده ۲- اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه­ ای موظف است پس از رؤیت کلیه اقلام اطلاعاتی و مدارک موضوع ماده ۱ این مصوبه در سامانه، در صورت کامل بودن اطلاعات و مدارک مزبور، نسبت به استعلام از معاونت نظارت (برای کلیه کارکنان کلیدی) و دفتر حراست بیمه مرکزی (صرفاً برای مدیران ارشد) در مورد سوابق و عملکرد فرد پیشنهادی اقدام نماید.

تبصره ۱ – عدم وصول پاسخ استعلام­ های مذکور ظرف مدت ۱۰ روز کاری به منزله تأیید سوابق و عملکرد فرد پیشنهادی است.

تبصره ۲ – پاسخ منفی معاونت نظارت یا دفتر حراست مبنی بر عدم تأیید فرد پیشنهادی موجب توقف ادامه فرآیند احراز صلاحیت وی می‌گردد.

تبصره ۳ – معاونت نظارت موظف است معیارهای بررسی و اعلام نظر خود در مورد سوابق و عملکرد فرد پیشنهادی را ظرف مدت یک ماه تهیه و جهت تصویب به هیئت عامل پیشنهاد نماید.

تبصره ۴ – هرگونه نقص در اطلاعات و مدارک فرد پیشنهادی از طریق سامانه به مؤسسه بیمه اعلام خواهد شد.

ماده ۳- اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ­ای موظف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ دریافت آخرین پاسخ مثبت استعلام‌های موضوع ماده ۲ این مصوبه یا سپری شدن مهلت مقرر در آن، نسبت به تشکیل جلسه کمیته تأیید صلاحیت حرفه ­ای مربوط اقدام نماید.

ماده ۴- جلسات کمیته تأیید صلاحیت حرفه ­ای مدیران ارشد مؤسسات بیمه و کمیته تأیید صلاحیت حرفه ­ای مسئولین فنّی و مسئولین امور مالی یا کنترلی مؤسسات بیمه با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.

فصل دوم

ضوابط و معیارهای مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی

ماده ۵- به منظور انجام مصاحبه تخصصی جهت احراز صلاحیت حرفه­ ای فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سِمت­ های مدیران ارشد (اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاون فنّی مدیرعامل مؤسسات بیمه)، کمیته ­ای با عنوان «کمیته تایید صلاحیت حرفه­ ای مدیران ارشد مؤسسات بیمه» با ترکیب زیر تشکیل می­شود:

۱- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ج.ا.ایران به عنوان رییس کمیته.

۲- معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

۳- معاون بیمه­ های اتکایی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

۴- معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

تبصره ۱- مصاحبه تخصصی جهت احراز صلاحیت حرفه­ ای فرد پیشنهادی برای تصدی سِمت اعضای هیئت‌مدیره صرفاً توسط معاونین طرح و توسعه و نظارت انجام می‌شود.

تبصره ۲-مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه­ ای دبیر کمیته موضوع این ماده و بدون حق رأی می باشد.

ماده ۶- به منظور انجام مصاحبه تخصصی و تأیید صلاحیت حرفه ­ای فرد پیشنهادی جهت تصدی هر یک از سِمت­ های مسئولین فنّی یا مسئولین امور مالی یا کنترلی در مؤسسات بیمه، کمیته ­ای با عنوان «کمیته تایید صلاحیت حرفه‌ای مسئولین فنّی و امور مالی یا کنترلی مؤسسات بیمه» با ترکیب زیر در بیمه مرکزی تشکیل می­ شود:

۱- یک نفر کارشناس صاحب‌نظر در زمینه مربوط از بیمه مرکزی به پیشنهاد معاون طرح و توسعه و تأیید رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان مسئول کمیته.

۲- دو نفر کارشناس در زمینه مربوط از فهرست صاحب‌نظران صنعت بیمه مورد تأیید هیأت عامل بیمه مرکزی به انتخاب معاون طرح و توسعه.

تبصره ۱- معاونت طرح و توسعه موظف است فهرست کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه‌های تخصصی مختلف را با اخذ نظر از سندیکای بیمه­ گران ایران و سایر مراجع ذی­ربط تهیه و جهت تایید به هیأت عامل ارائه نماید. تغییرات این فهرست نیز با پیشنهاد معاونت مذکور به تأیید هیأت عامل خواهد رسید.

تبصره ۲- جلسات کمیته مذکور در بیمه مرکزی تشکیل و در هر یک از جلسات آن، یک نفر از اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه‌ای به عنوان دبیر کمیته و بدون حق رأی شرکت می ­نماید.

ماده ۷- در جلسات کمیته تأیید صلاحیت حرفه­ای مدیران ارشد مؤسسات بیمه و کمیته تأیید صلاحیت حرفه­ای مسئولین فنی و امور مالی یا کنترلی مؤسسات بیمه، از فرد پیشنهادی بر اساس محورهای مندرج در جداول زیر، مصاحبه تخصصی به عمل می­آید:

۱-۷- محورهای مصاحبه تخصصی فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل :

ردیف

محورهای مصاحبه تخصصی جهت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل

حداکثر امتیاز

۱

آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی از قبیل مشتری‌مداری، پاسخگویی، تأمین منافع قانونی ذی‌نفعان، مدیریت ریسک شرکتی، حسابرسی و کنترل داخلی و سیستم‌های اطلاعات مدیریت.

۱۰

۲

میزان آشنایی با صنعت بیمه در ایران و جهان و توانایی ارائه تحلیل از وضعیت صنعت بیمه کشور.

۱۰

۳

شناخت مبانی سازمان و مدیریت و بنگاه‌داری اقتصادی در مؤسسات بیمه و آشنایی با نسبت‌های مالی و صورت‌های مالی آنها و تحلیل هزینه – فایده و توجیه فنی، مالی و اقتصادی پرتفوی.

۲۰

۴

شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بیمه‌های بازرگانی در ایران.

۱۵

۵

میزان شناخت از وضعیت فنی، مالی و مدیریتی مؤسسه بیمه مربوط.

۲۰

۶

استراتژی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها برای توسعه و بهبود فعالیت مؤسسه بیمه.

۱۵

۷

سوابق علمی و آموزشی شامل موارد زیر :

– دوره‌های آموزشی حرفه ای گذرانده شده.

– سوابق تدریس دروس مرتبط.

– تألیف و ترجمه کتاب و مقاله مرتبط.

۱۰

جمع

۱۰۰

۲-۷- محورهای مصاحبه تخصصی فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت معاون فنّی، مسئولین فنی و مدیر ریسک شرکتی :

ردیف

محورهای مصاحبه تخصصی جهت تصدی سمت معاون فنی، مسئولین فنی و مدیر ریسک شرکتی

حداکثر امتیاز

۱

آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه‌های بازرگانی و قوانین و مقررات مربوط.

۱۵

۲

شناخت از وضعیت فعلی صنعت بیمه و توانایی ارائه تحلیل از وضعیت آن.

۱۰

۳

تجربه و توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی و مدیریت ریسک در رشته یا رشته‌های مرتبط.

۲۰

۴

آشنایی با مبانی فنی و مقرراتی رشته یا رشته‌های مرتبط با سمت پیشنهادی و مصوبات مرتبط شورای‌عالی بیمه و میزان شناخت از کلیه امور مربوط به صدور و پرداخت خسارت.

۲۰

۵

شناخت از وضعیت فعلی مؤسسه بیمه مرتبط و طرح‌ها و برنامه‌های مورد نظر برای توسعه و بهبود فعالیت مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های مرتبط و تحلیل آماری رشته بیمه‌ای.

۱۵

۶

آشنایی با مبانی بازاریابی، تحلیل اقتصادی پرتفوی، مشتری‌مداری و پاسخگویی.

۱۰

۷

سوابق علمی و آموزشی شامل موارد زیر :

– دوره‌های آموزشی حرفه ای گذرانده شده.

– سوابق تدریس دروس مرتبط.

– تألیف و ترجمه کتاب و مقاله مرتبط.

۱۰

جمع

۱۰۰

۳-۷- محورهای مصاحبه تخصصی فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مسئول امور مالی یا سرمایه‌گذاری:

ردیف

محورهای مصاحبه تخصصی جهت تصدی سمت مسئول امور مالی یا سرمایه‌گذاری

حداکثر امتیاز

۱

آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر بیمه‌های بازرگانی در ایران.

۱۰

۲

شناخت از وضعیت فعلی صنعت بیمه و توانایی ارائه تحلیل از وضعیت آن.

۱۰

۳

شناخت از وضعیت فعلی مؤسسه بیمه مرتبط و طرح‌ها و برنامه‌های مورد نظر برای توسعه و بهبود فعالیت مؤسسه بیمه متناسب با سمت پیشنهادی.

۱۵

۴

آشنایی با اصول و مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری و قوانین و مقررات مربوط.

۲۰

۵

توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه.

۲۰

۶

آشنایی با اصول حسابداری، حسابرسی و استانداردهای مرتبط مالی.

۱۵

۷

سوابق علمی و آموزشی شامل موارد زیر :

– دوره‌های آموزشی حرفه ای گذرانده شده.

– سوابق تدریس دروس مرتبط.

– تالیف و ترجمه کتاب و مقاله مرتبط.

۱۰

جمع

۱۰۰

ماده ۸- حداقل امتیاز قبولی فرد پیشنهادی در مصاحبه تخصصی ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازهای تعیین شده در ماده ۷ این مصوبه است. حد نصاب قبولی براساس میانگین امتیازهایی است که هر یک از اعضای کمیته­ها به وی تخصیص داده­اند، محاسبه خواهد شد.

تبصره- در صورتی که فرد پیشنهادی در مصاحبه تخصصی حداقل امتیاز مقرر در این ماده را کسب ننماید، معرفی مجدد وی برای همان سِمت منوط به گذشت حداقل یک سال از تاریخ برگزاری مصاحبه قبلی خواهد بود.

ماده ۹- چنانچه فرد پیشنهادی در مصاحبه تخصصی پذیرفته نشود، مؤسسه بیمه می‌تواند ظرف ۱۵ روز اعتراض خود را کتباً به بیمه مرکزی اعلام نماید. بیمه مرکزی ظرف مدت ۳۰ روز به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به مؤسسه بیمه اعلام می‌نماید.

تبصره – مرجع رسیدگی به اعتراضات موضوع این ماده در خصوص افراد معرفی شده از سوی مؤسسات بیمه جهت تصدی سمت مدیر ارشد، هیأت عامل بیمه مرکزی و در خصوص افراد معرفی شده از سوی مؤسسات بیمه جهت تصدی سمت مسئول فنّی یا مسئول امور مالی یا کنترلی، کمیته موضوع ماده ۶ این مصوبه با تغییر حداقل دو نفر از کارشناسان منتخب عضو کمیته می‌باشد.

ماده ۱۰- تأییدیه صلاحیت حرفه­ ای فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیران ارشد مؤسسه بیمه، به امضاء رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مسئولین فنّی و امور مالی یا کنترلی مؤسسات بیمه، به امضاء معاون طرح و توسعه صادر می­شود.

فصل سوم – سایر مقررات

ماده ۱۱- اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل موظف است در اجرای تبصره بند ۶ از ماده ۲ و ماده ۵ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره۹۰) مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه و ضوابط و معیارهای مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی موضوع مواد ۱ و ۷ این مصوبه را در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی ج.ا.ایران منتشر نماید.

ماده ۱۲- اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه­ ای موظف است اسامی مدیران کلیدی تأیید صلاحیت شده هر یک از مؤسسات بیمه را در پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه مرکزی ج.ا.ایران منتشر نماید.

ماده ۱۳- اعضای کمیته­ ها و کلیه کارکنان اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ­ای موظفند از افشای اطلاعاتی کـه به مناسبت حضور در جلسات مصاحبه تخصصی یا انجام وظایف شغلی در اختیار آنها قرار می‏گیرد، جز به حکم قانون خودداری نمایند، در غیر این‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید