داشتن کارت مهارت فنی معتبر و اشتغال ساختمانی شرط لازم برای بیمه کارگران ساختمانی

0
کارت مهارت فنی معتبر و اشتغال ساختمانی
کارت مهارت فنی معتبر و اشتغال ساختمانی

پاراف داشتن کارت مهارت فنی معتبر و اشتغال ساختمانی شرط لازم برای بیمه کارگران ساختمانی : سعید حسینی مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن و استفاده از خدمات تامین اجتماعی باید کارت مهارت فنی معتبر ساختمانی داشته باشند و همچنین در صنعت ساختمان مشغول بکار باشند.

 داشتن کارت مهارت فنی معتبر و اشتغال در صنعت ساختمان برای بیمه کارگران ساختمانی الزامی است. کارت مهارت فنی معتبرساختمانی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می شود.

وی با اشاره به اشتغال در صنعت ساختمان به عنوان یک شرط اساسی برای بیمه کارگران ساختمانی گفت: باید اشتغال فرد در این حوزه از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی تایید شود.

حسینی با بیان اینکه کارگران ساختمانی با در نظر گرفتن شرایط فوق می توانند به شعب تامین اجتماعی برای ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی مراجعه کنند، اظهار داشت: شعب این سازمان در این مرحله نسبت به بررسی اشتغال فرد در حرفه ساختمان و معرفی فرد به معاینات پزشکی اقدام می کنند.

برای تایید اشتغال کارگران ساختمانی در صنعت ساختمان از انجمن های صنفی کارگران ساختمانی نیز کمک می گیریم.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی محدودیتی ایجاد نکرده است، اظهار داشت: در صورت تامین منابع موردنیاز، تمامی شعب این سازمان در سراسر کشور با لحاظ کردن شرایط احراز ثبت نام را انجام خواهند داد.روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید