تصویبنامه همترازی رئيس سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند د ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری

1

پاراف تصویبنامه همترازی رئيس سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند د ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری : تصویبنامه درخصوص همترازی رئيس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ۹/۳/۱۳۹۴

وزیران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:
ریيس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ محسوب میشود.

ک۵۱۴۲۶ت/۲۸۷۹۶شماره
تصویبنامه درخصوص همترازی رئيس سازمان ملی استاندارد ایران،با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران
وزیران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب کردند:
ریيس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ محسوب میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیيد مقام محترم ریاست جمهوری رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور

اسحاق جهانگيری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید