راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

0
راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت
راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

پاراف راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ۱. نام و نام خانوادگی، واحد سازمانی محل خدمت، عنوان آخرین پست ، تاریخ تهیه مستندات مانند نمونه روبرو در یک صفحه A4 بنویسید.
۲. فهرست مستندات تجربی مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد.
۳. پس از تنظیم فونت و سایز قلم در قالب(۱۶Mitra ) جهت عناوین و (۱۴Mitra) جهت متن و فاصله بین خطوط در اندازه ۱۵/۱ به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در خصوص شغل مورد تصدی توضیحات کاملی ارائه شود به طوری که شرح وظایف پست و عناوین پستی در ۲۴ سال گذشته همراه با عناوین شغل و عناوین پست ذکر شود. در این بخش در خصوص ماموریت وجود شغل ،رسالت فرد در حوزه فعالیت ،حوزه اختیارات ،جایگاه پست در نمودار سازمانی وشرح وظایف تایید شده پست سازمانی توضیحات کافی ارائه گردد.
۴. ارزیابی عمومی: در این قسمت اطلاعات شاخص ها،آمارها،روند پیشرفت،نقاط قوت،نقاط ضعف ،فرصت ها تهدید ها و استراتژی ها نوشته شود به طوری که در مقاطع مختلف خدمتی اطلاعات جامعی در خصوص شغل مورد تصدی به دست آید .
۵. روش های انجام کار: روشها و شیوه های انجام وظایف و مسئولیتها، حل مسئله و تصمیم گیری ها در حوزه فعالیت و تشکیل کارگروه ها ،کمیته ها و یا انجام بازدید، نظارت، عملیات میدانی،واگذاری و …
۶. عناوین تجارب: بیان عناوین فعالیت ها،تحقیقات،تالیفات ،مقالات و تجربیات موفق یا ناموفق در سطح استانی ،ملی ،بین المللی. که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . بیان دقیق و روشن ادراکات و اقدامات انجام شده در ارتباط با هر رویدادی که در زندگی کاری مستخدم به وقوع پیوسته و معلومات کسب شده از آن رویداد، راهکارهای اجرایی و اقدامات ضروری راجع به هر فعالیت.
۷. تبیین تجارب: در تشریح عناوین تجارب‌ مستندات لازم و تقدیر نامه های مرتبط که در گردش کار و تسهیل امور و تولید محصولات احتمالی ناشی از پیاده سازی تجربه تاثیر داشته باشد و هم چنین پیشنهادات لازم جهت توسعه و پیاده سازی هرچه بهتر در آینده را شامل شود. توصیف ادراکات ،استنباط ها ،نگرانی ها ، تحلیل ها ،اقدامات و فعالیتهای انجام شده در دوره کاری مشخص به طوریکه زمینه آموزش به نسل های بعدی کارکنان فراهم گردد. در این بخش تاکید بر نحوه بیان صحیح و توصیف دقیق رویدادها و تصویر سازی و ترسیم وقایع در خصوص مسائل روزمره که به طور منظم روی می دهند و مسائلی که غیر روزمره و منحصر بفرد بوده و پاسخ های استاندارد برای حل آنها وجود نداشته و مشکل گشایی نیاز به خلاقیت داشته است.
۸. عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله: ‌بیان و دسته بندی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت کارمند در انجام وظایف ، ارائه آسیب شناسی (عارضه یابی ) عدم موفقیت تجارب با توضیحات کافی و هم چنین ارائه علل در زمینه های موفقیت سایر تجارب .
۹. اقدامات خاص: اقدامات خاصی که در طول خدمت در حوزه وظایف در سطح ملی،استانی صورت گرفته و به نتیجه رسیده است و قابل انتقال می باشد شامل ارائه پیشنهادات تایید شده در سطح ملی،اختراع،جوایز جشنواره های بین المللی ،شرکت در پروژه های ملی بهداشتی درمانی،شرکت در تهیه طرح های کشوری.
۱۰. بیان نکات ویژه کلیدی: نکات کلیدی حاصل از تجربه که امکان تبدیل به مدل یا الگو برای اثربخشی بیشتر یا بهبود وضع موجود در حوزه کار می گردد.
۱۱. ارائه برنامه: برنامه خاص برای آینده که حاصل تجربه خدمتی می باشد و تمایل برای اجرای آن با ارائه پیشنهاد مشخص .

 خواهشمند است در تکمیل مراتب فوق به نکات ذیل توجه فرمائید.

 1. تجربیات بایستی به صورت عینی وحاصل تجربه ۲۴ سال شخص در شغل مورد تصدی او وبه شیوه روایی باشد .
 2.  چنانچه شخص دارای طرح پژوهشی می باشد ارائه گواهی طرح از معاونت پژوهشی الزامی میباشد.
 3.  بارگذاری صفحه اول کتاب ،مقاله ، تالیف،ترجمه که چاپ شده باشد به صورت اسکن شده بعداز تایید کارگزینی محل خدمت کافی است .
 4.  مستند سازی تجربیات کارمند غیر از مقاله و گزارش و تالیف نباید کمتر از ۵۰ صفحه باشد ۵۰ صفحه بقیه می تواند از محتویات مقالات باشد.
 5.  فایل word تهیه شده بایستی علاوه بر درج در صفحه اصلی در قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.
  درج ۶ سال ارزشیابی قبل از تاریخ استحقاق فرد الزامی است.
 6.  چنانچه شخصی در تاریخ ۲/۱/۸۸ مشمول ارتقاء رتبه خبره گردیده واز لحاظ تجربی دارای ۲۴ سال تجربه می باشد می تواند بعد از گذراندن ۱۵۰ ساعت که حداقل ۱۰۵ ساعت آن تخصصی وبقیه عمومی باشد درخواست ارتقاء رتبه عالی به تاریخ آخرین روز دوره آموزشی نماید .(۱۵۰ ساعت آن می تواند کامل تخصصی باشد ولی حداقل برای دوره های آموزشی تخصصی باید رعایت گردد.)
 7.  تاریخ دوره های آموزشی درج شده باید قبل از تاریخ استحقاق شخص باشد.
 8.  شناسنامه آموزشی باید ممهور به مهر واحد آموزش مدیریت توسعه وسرمایه انسانی دانشگاه باشد ودر قسمت بارگذاری مستندات مجدداٌ بارگذاری گردد.
 9.  فرم ۵۰۲ توسط واحد کارگزینی باید به صورت pdf در قسمت بارگذاری مستندات مجدداٌبارگذاری گردد.
 10.  فرم های ارزشیابی در قسمت مستندات بارگذاری گردد.
 11.  پست سازمانی – رشته شغلی – رسته به صورت صحیح واز روی آخرین حکم کارگزینی تکمیل گردد.
 12.  هرشخص با در دست داشتن کد پیگیری خود می تواند از روند کار ویا وجود اشکال در بارگذاری مستندات خود مطلع شود .
 13.  ضمناٌ کارگزینی محل خدمت شخص با بررسی قسمت توضیحات در صفحه اطلاعات فردی هر شخص می تواند از تایید یا عدم تایید وعلل آن مطلع گردد.
 14.  در تایپ ۱۰۰ صفحه مستندات صفحه اول ودوم به صورت زیر وبقیه صفحات پیوسته ودر یک فایل باشند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here