رای ۳۶۷ هیات تخصصی دیوان درباره استخدام فرزند کارمند حادثه دیده و استخدام از محل درآمدهای اختصاصی

ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی
  • دادنامه : ۳۶۷
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : ۱- شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

متن مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ مورخ ۳/۵/۹۴ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که اشعار داشته : باتوجه به بخشنامه شماره ۳۸۱۸۸ مورخ ۱۷/۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر لزوم برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از جمله هزینه های نیروی انسانی و پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۹۲ ، ۲۷۱/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ و ۱۲۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو از محل درآمد اختصاصی ، به اطلاع میرساند مفاد بخشنامه های مذکور تا پایان سال جاری تمدید می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه همکاران اداری و مالی دانشگاهها نسبت به رعایت دقیق آن اهتمام ویژه داشته باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بـاتوجه به مصوبه هیات وزیران بـشماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ که رسـماً اعلام داشته دستگاهـهای اجرایی مـلزم به استخدام رسمی فرزندان شاغل در همان دستگاهی هستند که در حین انجام وظیفه دچار حادثه منجر به فوت شده اند ، خواستار اجرای این مصوبه شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً : مصوبه مورد اشاره شاکی که در سال ۱۳۸۸ بتصویب رسیده و بدیهی است از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد و صرفاً فرزندان مستخدمین مشمول مصوبه می گردند که پس از تاریخ تصویب در حین وظیفه دچار سانحه منجر به فوت شده باشد که باتوجه به اینکه پدر شاکیه در سال ۷۱ فوت نموده اند ، لذا نامبرده مشمول مصوبه مذکور نمی گردند. ثانیاً : بموجب ابلاغیه شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ مورخ ۵/۱۲/۸۹ هیات وزیران عبارت ( با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری قبل از عبارت اقدام نماید ، تحریر نشده و لذا مصوبه ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ مورخ ۱/۷/۸۸ اصلاح گردیده است و براین اساس بکارگیری فرزندان افراد شاغلی که در حین وظیفه دچار سانحه منجر به فوت می گردند ، صرفاً براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین بموجب بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی هرگونه استخدام و بکارگیری کارکنان جدید منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی است .

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت

درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ – ۳/۵/۹۴ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰-۲۲/۳/۹۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که طی آن بجهت صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از جمله هزینه های نـیروی انسانی باتوجه بـه بـخشنامه شمـاره ۳۸۱۸۸ مورخ ۱۷/۳/۹۴ سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کـشور مـبنی بر لـزوم برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو از محل درآمد اختصاصی تا پایان سال جاری ۱۳۹۳ تمدید گردیده است.

باتوجه به اینکه حسب مواد ۳۲-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که بطور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است ، بر این اساس جذب و استخدام صرفاً از طریق نشر آگهی استخدام و احراز شرایط لازم امکان پذیر خواهد بود. مـفاد مصوبه شمـاره ۱۳۱۱۰۰ / ۴۳۳۴۶ مورخ ۱/۷/۸۸ هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ، در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است و نمی تواند برخلاف قانون تکلیف ایجاد کند. بنابراین چگونگی ورود به خدمت و استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است. فلذا اعضای کمیسیون تخصصی اداری ، استخدامی به اتفاق بخشنامه و دستورالعمل موضوع خواسته را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته ، رای به رد شکایت و عدم ابطال موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره در اجرای بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.