چگونگی رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان

0

پاراف چگونگی رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان : رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکميل پرونده صورت می گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروری تشخيص دهد , در جلسه حضور می يابد .
در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری , هيأت موظف است يک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند .
تشخيص تخلف و انطباق آن با يکی از موارد تخلفات مندرج در قانون , بر عهده هيأتهای رسيدگی کننده است .
هيأت پس از اتمام رسيدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله ميزان زيان وارده شده (اعم از مادي و معنوي ) به دولت و اشخاص حقيقی يا حقوقي ، آثار سوء اجتماعي و اداري ، موقعيت و سوابق کارمند ، و وجود و يا فقدان سوء نيت وي ، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي کند. رأی هيأت ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زير رأی صادر شده باشد.
جلسه های هيأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسميت می يابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء , معتبر است.
آرای صادر شده توسط هيأتهای بدوی و تجديد نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون , به طور مستقيم و بلافاصله به اداره های کارگزينی يا دواير مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود . واحدهای ياد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأی , آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هيأت مربوط تحويل دهند.
درخواست تجديد نظر نسبت به آرای هيأتهای بدوی بايد به وسيله محکوم عليه يا نماينده قانونی وی ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأی , با زبان فارسی و ذکر دلايل به طور کتبی به اداره کارگزينی مربوط تسليم و رسيد اخذ شود , ملاک دريافت به موقع درخواست , تاريخ ثبت دفترهای کارگزينی مربوط است .
اداره های کارگزينی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند يا نماينده وی را در سريع ترين زمان ممکن , برای رسيدگی به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند , و در مواردی که رأی هيأت بدوی قابل تجديد نظر باشد , ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نکند رأی صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا کنند.
کليه هيأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده , مهلت يک ماهه شکايت به ديوان عدالت اداری را تصريح کنند.
در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هيأت درباره وی ممکن نباشد , مراتب به هيأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نيز به محض حصول امکان اجرا می شود .
هيأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام کنند و مراجع ياد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید