چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟

0
چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟
چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟

پاراف چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟ : بر اساس ماده 40 قانون خدمت وظيفه عمومي، به مشمولاني که به علت ابتلا به بيماري، موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، براي مدتي که شوراي پزشکي تعيين مي نمايد و در هر حال متجاوز از يک سال نخواهد بود، معافيت موقت پزشکي داده خواهدشد و در سال دوم، در صورت ادامه بيماري، به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نيز قادر به انجام خدمت نباشند، به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهندشد.

با اين حال، بر اساس ماده 39، افرادي که « به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي کامل برخوردار نبوده، اما قادر به انجام خدمت در امور غيررزمي» هستند، «براي انجام خدمت در مشاغل غيررزمي نيروهاي نظامي يا انتظامي اختصاص داده مي شوند.

آن قسمت از برنامه آموزش عملي و نظامي را که به تشخيص کميسيون پزشکي مراکز آموزش نيروهاي مسلح، با سلامتي آنان منافات داشته باشد، انجام نخواهندداد.» مشمولان پزشک، تنها در صورتي مي توانند از معافيت پزشکي استفاده کنند که قادر به طبابت نباشند. طبق تبصره يک ماده 40، «آن تعداد از مشمولين خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتي کامل برخوردار نيستند، ليکن قادر به طبابت مي باشند، به خدمت دوره ضرورت اعزام مي گردند و برابر نظر شوراهاي پزشکي از خدمت سنگين معاف خواهندشد.

با وجود اين، قانونگذار اجازه داده است مشمولاني که معافيت پزشکي يا کفالت دريافت کرده اند، در زمان جنگ به خدمت احضار شوند. بر اساس تبصره 2 ماده 40، «در زمان جنگ يا بسيج همگاني، مي توان افرادي را که در زمان صلح به علل پزشکي يا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز به خدمت احضار کرد.» طبق ماده 41 قانون خدمت وظيفه عمومي، اصلاحيه سال 1390، «کليه مشمولين وظيفه بايد قبل از اعزام به خدمت توسط يک پزشک از نيروهاي مسلح معاينه شوند و در صورت نبودن پزشک از نيروهاي مسلح، توسط پزشکان غيرنظامي متعهد که صلاحيت آنان به وسيله نيروي انتظامي تأييد شده باشد، معاينه گردند. در هر صورت اظهار نظر در مورد معافيت پزشکي مشمول، موکول به نظر شوراي سه نفره پزشکان نيروهاي مسلح شهرستان است.

همچنین براساس تبصره يک ماده 41، رأي اکثريت اين شورا در مورد استحقاق مشمول براي دريافت معافيت پزشکي، معتبر خواهدبود. همچنين، طبق ماده 42 مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي، «مشموليني که در شوراي پزشکي شهرستان مربوط، با معاينه باليني معاف از خدمت تشخيص داده نشوند و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوط يا اعتراض مشمول، نياز به معاينه تخصصي داشته باشند، رئيس حوزه موظف است آنان را به نزديک ترين مرکز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارستان هاي نيروهاي مسلح معرفي نمـايد تا مورد معاينه قرار گيرند.*خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here