نحوه پرداخت مهریه وقتی قیمت سکه بالا می رود + همه نکات حقوقی و غیر حقوقی مهریه

در رابطه با نحوه مطالبه مهریه در قوانین جاری کشور راه‌های مختلفی پیش‌بینی گردیده است.

 • اول: زن تا مهر (مهریه) به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد (عندالمطالبه) و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در منابع فقهی از این حق به‌عنوان حق حبس نام برده شده است. بنابراین در صورتی‌ که زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید دیگر نمی‌تواند از حق حبس استفاده نماید معذالک حق مطالبه مهریه برای زن به قوت خود باقی است.
 • دوم: در مواردی که مهریه زن عین معینی مانند ملک و خانه یا ماشین و هر چیز دیگری که هنگام عقد تعیین و طرفین به نوع و میزان و مشخصات آن آگاهند باشد، زن می‌تواند در صورت امتناع شوهر از تحویل آن الزام وی را از دادگاه صالح بخواهد و در واقع مهر خود را دریافت یا از حق حبس استفاده نماید.
 • سوم: در مواردی که مهر زن وجه رایج کشور باشد زن می‌تواند مهریه خود را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد از شوهر خود مطالبه و دریافت نماید.
 • چهارم: در مواردی که تمام یا قسمتی از مهریه انجام عملی باشد مانند آنکه قید گردد شوهر زن را به سفر حج بفرستد و از انجام آن امتناع نماید، زن می‌تواند در صورت فراهم بودن امکان سفر هزینه آن را از شوهر خود مطالبه و دریافت نماید.
 • پنجم: در مواردی که مهر زن سکه (طلا) تمام بهار آزادی رایج در کشور باشد چنانچه مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ میزان‌ آن در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد بر تعداد ۱۱۰ عدد سکه فقط ملائت (استطاعت‌ مالی) شوهر ملاک پرداخت است.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: اگر استیفاء محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد (از محکوم علیه مالی‌ شناسایی نگردد) محکوم علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.. با توجه به آنچه که به‌عرض‌ رسید در هر صورت زوج (شوهر) مکلف به پرداخت مهریه همسر خود می‌باشد و چنانچه به هر دلیل توانایی پرداخت مهریه همسر خود را به‌طور یکجا نداشته باشد می‌تواند با توافق زن به‌صورت تقسیط پرداخت نماید یا چنانچه با حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه گردیده می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه صادر‌کننده حکم درخواست نماید مهریه را به‌صورت اقساط پرداخت نماید دادگاه در صورت احراز اعسار زوج (شوهر) پرداخت مهریه را به‌صورت تقسیط و میزان اقساط را تعیین می‌نماید. در صورتی که اقساط تعیین شده میزان معینی از مهریه از جنب سکه تمام بهار آزادی باشد محکوم علیه می‌تواند معادل ریالی آن را به نرخ روز که از طریق بانک مرکزی اعلام می‌گردد بپردازد.

متذکر می‌گردد مهریه از دیون ممتازه به شمار می‌رود با این توضیح که چنانچه شوهر در مقابل افراد متعددی بدهکار باشد ابتدا مهریه زن از اموال و دارایی وی تأمین و سپس دیون سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است در شرایطی که به‌خاطر اوضاع اقتصادی و تورم بیش از حد و افزایش چشمگیر قیمت سکه تمام بهار آزادی محکوم علیه قادر به پرداخت اقساط خود نباشد می‌تواند بامراجعه به دادگاه درخواست تعدیل تقسیط مهریه نموده و در صورت پذیرش درخواست مذکور از سوی دادگاه با اقساط تعیین شده، نسبت به پرداخت مهریه همسرش اقدام نماید.ایران.

چگونه مهریه بیش از۱۱۰سکه را مطالبه کنیم؟

در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه، زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد. به گزارش خبرگزاری میزان، مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه. قانون حمایت خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت(توانمندی مالی) زوج دانست.

اثبات توانایی زوج برای پرداخت مهریه

در میان مردم به اشتباه مطرح می‌شود که مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ سکه را نمی‌توان دریافت کرد. در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه، زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد. ضرابی درباره مهریه عندالاستطاعه نیز توضیح داد: زمانی که زوجه ثابت کند مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد، زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه را به دادگاه ثابت کند، حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.

مدارک لازم برای مطالبه مهریه

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی است که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

سه طریق برای وصول مهریه

برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست ،اظهار نامه از سوی زن برای شوهر ارسال می‌شود، در مرحله دوم ،از طریق اجرای ثبت و در آخرین مرحله ،از طریق دادگاه‌ها اقدام می‌شود.

  مهلت تجدید نظر خواهی ۲۰ روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می‌شود، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در زمینه در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آن اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد‌، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.میزان.

ده نکته حقوقی در مورد مهریه

 • مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
 • مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
 • مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.
 • همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.
 • در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.
 • در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.
 • مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه – به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است.
 • می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند.
 • مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد –  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.
 • مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.