شرایط ضامن شدن بازنشستگان و مستمری‌ بگیران چگونه است؟

مستمری بگیران فقط می توانند ضامن افراد درجه یک خانواده خود شوند یعنی فرزندان، همسر، پدر و مادر . بنابر این امکان ضمانت مستمری بگیر برای سایر افراد خانواده مانند نوه ها امکان پذیر نیست. در ضمن برای دریافت برگه گواهی ضمانت و کسر از حقوق باید مستمری بگیر به شعبه تأمین اجتماعی خود مراجعه کرده و درخواست برگ ضمانت با گواهی کسر از حقوق کرده و برگه فوق را به بانک مربوطه ارائه دهد.

کسر یک چهارم حقوق و مستمری ضمانت وام از یک بازنشسته

  • توقیف و کسر ۴/۱ حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام جایزنیست. مشروط براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. ” درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است :
  • حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط بحث جداگانه ای را می طلبد.
  • قانون گذارمجدداً سهو دیگری درانشای تبصره یک ماده ۹۶ مرتکب شده وفقط به ذکر ۴/۱ پرداخته واز ذکر ۳/۱ خوداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که دراینصورت باید ۳/۱ ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان ۴/۱ پذیرفته باشد. زیرا ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگرازاین قبیل فقط تا میزان ۴/۱ حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایزمی باشد.
  • نکته دوم : توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری روبه روشده است وبرابراین تبصره : فقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسرمی شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیراقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق اوراتوقیف یا کسرنمود. این نکته درتبصره ماده ۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است .
  •  بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزوحالت های خروج ازاداره واستخدام کشوری است ” ( دکتر ابوالحمد ، پیشین) بنابراین بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال اوپایان یافته وپیوندش با اداره بریده شده است.
  • حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس ازبازنشسته شدن به طورمستمرتا زمانی که درقید حیات است ازصندوق بازنشستگی دریافت می نماید وتحت شرایطی پس ازفوت وی وراث مستخدم ازمحل آن استفاده می نمایند.
  • آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیررا درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی ازقبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان ۳/۱ یا ۴/۱ ازحقوق وی توقیف و کسرنمود

پرسش و پاسخ

۱- اگر بازنشسته‌ای، ضمانت وامِ یک وام‌گیرنده را بکند و وام‌گیرنده از پرداخت بدهی خود به بانک خودداری کند، آیا قانونا، این ضمانت باعث کسر شدن اقساط وام از حقوق فرد بازنشسته خواهد شد؟

سئوال : اینجانب درسال ۷۹ بازنشسته و بعداز بازنشستگی ضامن چند نفر جهت دریافت وام شدم . اما متاسفانه دریافت کنندگان وام نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکردند و بانکهای عامل به اداره متبوع اینجانب نامه نوشتند و تقریبا” تمام حقوقم کسر می شد و فقط ۵۰ هزار تومان برایم باقی می ماند . با دوستی که وکیل پایه یک دادگستری بود و برحمت خداوند پیوست ، در این مورد مشاوره کردم و ایشان گفتند که طبق ماده ۹۶ تبصره ۱ نمیتوان از حقوق بازنشسته کسر نمود؛ مگر آنکه دِین مربوط به بازنشسته یا وطیفه بگیر باشد . اما همچنان یک چهارم حقوق بنده (درحال حاضر) کسر میشود و این موضوع با ماده ۹۶ تبصره ۱ منافات دارد . آیا می‌توانم از طریق دیوان عدالت اداری در این مورد اقدام نمایم یا خیر . موضوع بعد اینکه اداره متبوع اینجانب بیش از ۲ فقره گواهی حقوقی نمی‎‌توانسته صادر کند؛ آنهم بشرط آنکه درگواهی صادره ضامن کسر از حقوق نباید می شد و فقط باید گواهی می‌کردند که ( گواهی می شود که آقای ………. کارمند بازنشسته این اداره می باشد ) بدون قید تضمین کسر از حقوق. لذا باتوجه به مطالب فوق از کارشناسان و حقوقدانان گرامی تقاضا دارد در این مورد مرا راهنمایی فرمایند .

پاسخ : در رابطه با پرسش اول شما باید بیان داشت مفاد تبصره ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی هیچ تناقصی با اقدام اجرای احکام در توقیف یک چهارم حقوق شما ندارد؛ چه اینکه اساس این توقیف اتفاقاً ناشی از دِین شما که منشاء آن ضمانت بوده، می‌باشد.

۱- سئوال : آیا برداشت اقساط بدهی ازحقوق بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی مجاز است؟

پاسخ : باتوجه به اینکه پرداخت کننده حقوق بازنشستگی درحال حاضر ، دستگاه محل اشتغال مستخدم قبل ازبازنشستگی می باشد ،لذا صندوق بازنشستگی کشوری دراین خصوص اقدامی انجام نمی دهد ولی درمواردیکه سازمان راساً‌حقوق راپرداخت می نماید اقساط بدهی ازحقوق کسر می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.