نحوه قطع و برقراری عائله مندی و حق اولاد صندوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی نفت

0

پاراف نحوه قطع و برقراری عائله مندی و حق اولاد صندوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی نفت : به منظور کمک به معیشت و رفاه بازنشستگانی که متأهل و دارای فرزند می باشند ، هر ماهه مبلغی معادل آنچه هیئت مدیره محترم صنعت نفت هر ساله تعیین می نماید به حساب حقوقی کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته واریز می گردد.

این مبلغ در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۶۷۰۰۰ ریال بعنوان حق همسر و مبلغ ۱۴۷۰۰۰ ریال بعنوان حق اولاد (به ازای هر اولاد ) می باشد.

مقررات و شرایط :

۱-حق عائله در صورت احراز تاهل بازنشسته و داشتن همسر دائم پرداخت می گردد و در صورت عقد موقت پرداخت حق همسر مقدور نمی باشد.

۲- حق عائله فقط در ازای داشتن یک همسر تعلق خواهد گرفت و تعدد زوجات موجب افزایش مبلغ نخواهد بود.

۳- در صورت فوت و یا طلاق همسر ، حق عائله قابل پرداخت نخواهد بود.

۴-حق اولاد در صورت احراز نسبت فرزندی و درج مشخصات فرزند در شناسنامه متقاضی قابل پرداخت می باشد.

۵-حق اولاد حداکثر به ازای سه فرزند قابل پرداخت بوده و داشتن فرزندان بیشتر موجب افزایش حق اولاد نمی باشد.

۶- برای فرزندان اناث و ذکور زیر بیست سال، درج اسامی فرزندان در شناسنامه بازنشسته برای احراز استحقاق کفایت می کند.

۷-فرزندان ذکور بین بیست تا بیست و پنج سال در صورت تحصیل در مراکز دانشگاهی استحقاق دریافت حق فرزند را دارند و به فرزندان ذکور بالای بیست و پنج سال حق اولاد تعلق نمی گیرد .
۸- به فرزندان اناث بالای بیست سال ، مادامی که شاغل نبوده و ازدواج نکرده باشند، حق اولاد تعلق می گیرد.

۹-در صورت اسقاط شرایط استحقاق ، بازنشسته موظف است سریعاً مراتب را به صورت کتبی به امور بازنشستگی و یا نزدیکترین دفتر نمایندگی صندوق ها اطلاع دهد.

۱۰-حق اولاد در صورتی به بازنشستگان زن تعلق می گیرد که بازنشسته زن قیم قانونی فرزندان خویش باشد و گواهی قیمومیت قانونی داشته باشد .

۱۱-فرزندان محجور و از کار افتاده (معلولیت دائم)در صورت ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی و مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه) از حق اولاد بهره مند خواهند شد.

مدارک لازم جهت برقراری حق عائله مندی و اولاد :

* تکمیل فرم درخواست برقراری حق عائله و اولاد

* ارائه اصل و فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه بازنشسته و افراد تحت تکفل
* جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال علاوه بر اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه ، ارائه گواهی تحصیلی ضروری می باشد.

* جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان محجور از کار افتاده (معلولیت دائم) علاوه بر اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه ،ارائه مجوزهای اخذ شده از کمیسیون پزشکی در ارتباط با فرزندان از کارافتاده کلی (معلولیت دائم) ضروری می باشد.

مدارک لازم جهت قطع حق عائله و اولاد:

* جهت قطع حق همسر ، ارائه گواهی فوت ( در صورت فوت ) یا اصل و کپی طلاقنامه ( در صورت طلاق ) لازم است.

* جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال ارائه گواهی عدم اشتغال به تحصیل ضروری است .
* برای قطع حق اولاد بابت فرزندان دختر بالای بیست سال ارائه اصل و کپی عقد نامه ( در صورت ازدواج و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق ) و یا استعلام تأمین اجتماعی ( در صورت اشتغال و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق) ضرورری است.

چگونگی اجرا:

* متقاضی در تهران به خدمات اداری امور بازنشستگی و در شهرستانها به دفاتر نمایندگی مراجعه و فرم تقاضای برقراری یا قطع عائله مندی را تکمیل و ارائه می نمایند.

* بر حسب تقاضای انجام شده ، اصل مدارک لازم را به متصدی مربوطه ارائه نموده و فتوکپی مدارک را نیز تحویل می دهد.

* فرم تقاضا به انضمام مدارک پیوست از طریق دفاتر نمایندگی به خدمات اداری امور بازنشستگی ارسال و پس از بررسی لازم ، حصول اطمینان از رعایت مقررات ، از طریق سیستم مکانیزه افزایش فوق العاده ذیربط اقدام خواهد شد.

نحوه قطع و برقراری عائله مندی و حق اولاد صندوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی نفت

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید