نحوه پرداخت کمک هزینه فوت صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت

0

پاراف نحوه پرداخت کمک هزینه فوت صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت : در اجرای مصوبات هیئت مدیره و به منظور مساعدت به خانواده بازنشستگان متوفی، امور بازنشستگی در صورت فوت بازنشسته مبلغی معادل شش ماه آخرین مستمری بازنشسته متوفی جهت کمک هزینه مراسم یادبود به خانواده متوفی پرداخت می شود.

مقررات و شرایط :

* مبلغ پرداختی بابت کمک هزینه یادبود معادل شش ماه آخرین مستمری متوفی محاسبه و منظور می گردد.

* پرداخت هزینه یادبود صرفاً شامل بازنشسته متوفی بوده و سایر مستمری بگیران مشمول این خدمات نمی باشند.

* هزینه یادبود از محل بودجه کارفرمای بازنشسته متوفی تأمین گردیده و حسب تشخیص امور بازنشستگی توسط حسابداری صندوقهای بازنشستگی و یا هر یک از شرکتهای تابعه صنعت نفت با عنایت به محل سکونت خانواده متوفی و سرعت و سهولت دسترسی دریافت کنندگان قابل پرداخت می باشد.

* نحوه پرداخت هزینه یادبود حسب تشخیص امور بازنشستگی و بر اساس سرعت، سهولت و رعایت اطمینان بصورت نقدی و یا واریز به حساب بازماندگان قابل اقدام می باشد. جهت مساعدت به بازماندگان کارمند متوفی با اعلام فوت توسط دفاتر نمایندگی در شهرستان ها بلافاصله مبلغ بیست میلیون ریال از طرف شرکت صبا نفت به حساب بازمانده بصورت علی الحساب پرداخت می گردد .

* اولویت در پرداخت هزینه یادبود سرعت عمل و پرداخت بموقع مساعدت مالی مذکور بوده و هرگونه مدارک و مستندات اداری در جهت حصول اطمینان امور بازنشستگی بوده و احراز اطمینان از فوت و قبول مسئولیت از سوی متصدیان و مسئولان ذیربط شرط کافی بشمار می رود.

* در جهت احراز اطمینان و در شرایط غیر اضطراری حسب تشخیص امور بازنشستگی، ارائه گواهی فوت و انحصار وراثت الزامی بشمار می رود.

* کمک هزینه یادبود به منظور رعایت شئونات بازنشسته بعد از وفات و جهت اجرای مراسم تدفین و یادبود ، پیش بینی گردیده و امور بازنشستگی بنا به شرایط مجاز است حسب تشخیص راساً توسط خدمات رفاهی، دفاتر نمایندگی و یا هر یک از بستگان سببی و نسبی، آشنایان و نهادهای ذیربط مساعدت مذکور را معمول نماید.

* در شرایط معمول و در اولویت هزینه یاد بود به همسر قانونی بازنشسته متوفی پرداخت می شود.

* تشخیص استحقاق قانونی برای دریافت هزینه یادبود بر عهده امور بازنشستگی بوده و در صورت احراز قطعی و ارائه مدارک هزینه تدفین و برگزاری مراسم یادبود، شرط لازم محقق گردیده و هر گونه ادعا از سوی وراث قابل استماع نمی باشد.

* هزینه یادبود در زمره ارث نبوده و برابر تشخیص امور بازنشستگی در صورت احرازمصروف نمودن مبلغ مذکور در راستای انجام مراسم تدفین و یادبود به هر یک از بستگان سببی و نسبی و یا آشنایان متوفی قابل پرداخت میباشد.

* در صورتی که همسر کارمند در قید حیات نباشد یکی از فرزندان مرحوم با اخذ وکالت از دیگر بازماندگان نسبت به دریافت هزینه مراسم یاد بود اقدام می نماید.

* در صورت نداشتن ورثه وکیل یا اقوام متوفی می توانند با ارائه مدارک هزینه های انجام شده نسبت به دریافت هزینه مراسم یادبود پس از موافقت و تایید معاونت بازنشستگی و رفاه صندوق ها اقدام نمایند.

مدارک لازم :

1- اصل گواهی فوت و یک نسخه تصویر آن
2- اصل شناسنامه باطل شده متوفی و فتوکپی از تمام صفحات آن

3- کارت شناسائی بازنشسته متوفی

4- گواهی انحصار وراثت در صورت ضرورت

5- ارائه فرم افتتاح حساب بانکی همسر بازنشسته متوفی در صورت ضرورت واریز هزینه به حساب همسر

6- فرم تکمیل شده در خواست دریافت هزینه مراسم یادبود

7- در صورتی که همسر قانونی متوفی متقاضی بوده باشد، ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه الزامی است.

8- در صورتی که هر یک از فرزندان متقاضی بوده باشند، لازم است علاوه بر اصل و فتوکپی خویش ، یک نسخه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از دیگر بازماندگان نیز ارائه نمایند.

9- در صورت مراجعه وکیل ، ارائه اصل و تصویر وکالتنامه معتبر الزامی است.

نحوه اقدام :

1- بازماندگان متوفی در تهران به خدمات اداری و در شهرستانها به دفاتر نمایندگی امور بازنشستگی مراجعه می نمایند.

2- مراجعه کنندگان لازم است گواهی فوت و شناسنامه ابطال شده بازنشسته متوفی را ارائه نمایند.

3- مراتب فوت بازنشسته با ذکر تاریخ فوت به حسابداری مستمریها اعلام تا نسبت به توقف واریز مستمری و اعلام مبالغ اضافه دریافتی احتمالی بعد از فوت اقدام نمایند.

4- به محض اعلام حسابداری، مبلغ قابل پرداخت محاسبه و ضمن تعیین دریافت کننده مجوز پرداخت هزینه یادبود به حسابداری مستمری ها ارسال می گردد.

5- حسابداری مستمری ها حسب درخواست امور بازنشستگی نسبت به پرداخت هزینه یادبود و یا صدور اعلامیه پرداخت توسط حسابداری شرکتهای تابعه اقدام می نماید.

6- در صورت درخواست بازماندگان واجد شرایط در شهرستانها نمایندگی های امور بلافاصله نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده بطور علی الحساب اقدام خواهد نمود .

این خدمات توسط قسمت خدمات اداری امور بازنشستگی انجام می گیرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here