چگونه واجد شرايط دريافت مستمری بازماندگان شویم؟

0

پاراف چگونه واجد شرايط دريافت مستمری بازماندگان شویم؟: مرور پرسش و پاسخ هایی در مورد مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی.

* کسي که بيمه تأمين اجتماعي است، غير از خودش، براي چه کساني مي تواند دفترچه درماني بگيرد؟:

طبق ماده 58 قانون تأمين اجتماعي، افراد خانواده بيمه شده مي توانند از مزاياي مربوط به خدمات درماني سازمان استفاده کنند. بر اساس اين ماده، افراد خانواده عبارتند از: «1- همسر بيمه شده؛ ۲- شوهر بيمه شده، در صورتي که معاش او توسط بيمه شده زن تأمين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر کميسيون پزشکي موضوع ماده ۹۱ اين قانون، از کار افتاده شناخته شود؛ 3- فرزندان بيمه شده که داراي يکي از شرايط زير باشند: الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اُناث[دختر] به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصراً طبق گواهي يکي از مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند، ب – در اثر بيماري يا نقص عضو، طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني، قادر به کار نباشند؛ 4- پدر و مادرِ تحت تکفلِ بيمه شده، مشروط بر اين که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اين که به تشخيص کميسيون هاي پزشکي موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.»

* به دليل بيماري مدتي در منزل استراحت مي کردم. براي دريافت غرامت ايام بيماري به بيمه مراجعه کردم، اما مبلغي که پرداخت کردند کمتر از روزهاي استراحتم بود. آيا اين کار قانوني است؟:

به نظر مي رسد با توجه به سؤال، رويه پرداخت غرامت به شما، قانوني است، مگر آن که بيماري ناشي از فعاليت هاي شغلي باشد که به اصطلاح به آن «بيماري حرفه اي» مي گويند. طبق بند يک ماده 62 قانون تأمين اجتماعي، «غرامت دستمزد از اولين روزي که بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني، قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردي که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بيماري باشد، در صورتي که بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.»

* نوه ام تحت تکفل من است. آيا پس از فوتم به او مستمري تأمين اجتماعي تعلق مي گيرد؟:

متأسفانه، خير. در مواد 81 و 82 قانون تأمين اجتماعي، افراد واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان احصاء شده اند که نوه در زمره اين افراد نيست. بر اساس قانون، در صورتي که بيمه شده متوفي مرد باشد، همسر يا همسران دائم متوفي، فرزندان وي (در صورتي که سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو، طبق گواهي کميسيون پزشکي موضوع ماده ۹۱ اين قانون، قادر به کار نباشند) و نيز، والدين متوفي (با شرايط مندرج در قانون)، مي توانند از مستمري بازماندگان استفاده کنند.*خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here