آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

0

پاراف آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ : مرجع تصویب: هیات وزیران
آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ۴/۴/۱۳۹۴ هـ۵۲۰۴۸ت/۴۱۸۴۶شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۱) قـانون رفع مـوانع تولیـد
رقابتپذیــر و ارتقـای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.
ب ـ کالاهای موردنیاز طرح: کالاهای موردنیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیشبینیشده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده۲ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا کالاهای موردنیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی هریک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح های مذکور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سالهای بعد طرح قابل پرداخت میباشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگهای مربوط حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان به دستگاه های اجرایی ابلاغ میشود.
ماده۳ـ کالاهایی میتوانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.
ماده۴ـ شرایط خرید کالاهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ـ پرداخت سود متعلقه به خرید کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) است.
ب ـ مراحل انعقاد قرارداد خرید کالاها به ترتیب زیر است:
۱ـ انتخاب طرحهای واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی
۲ـ اعلام طرحهای انتخاب شده به سازمان با گزارشها و مستندات ذیربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح
۳ـ تأیید طرحهای موردنظر توسط سازمان
۴ـ انتخاب فروشنده کالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کالا و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان
تبصره ـ فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسبترین پیشنهاد انجام خواهد شد.
ج ـ زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیشبینی شده برای اتمام طرح باشد.
ماده۵ ـ هزینه های تهیه کالاهای موردنیاز این آیین نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم میشود، به حساب پیمانکار منظور میشود:
هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهنآلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار منظور میشود. بهای سیمان و آهنآلات برطبق دستورالعملهای سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان) به حساب پیمانکار منظور می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here