آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

0
آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

پاراف آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری : آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ۱/۷/۱۳۹۴ ۱۰۰/۴۶۹۸۹/۹۰۰۰شماره

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیين نامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائيه با موضوع آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزیر دادگستری، آیين نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیيننامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ ضابطان دادگستری: کليه فرماندهان، افسران، درجهداران نيروی انتظامی آموزشدیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانين خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند.
ب ـ کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان میباشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد.
پ ـ دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود.
ت ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.
ماده۲ـ فرماندهان و افسران و درجهداران نيروهای انتظامی با یک برنامه ریزی تعيين شده از سوی فرمانده نيروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخشها به رئيس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دورههای آموزشی تعيين شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را درصورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند، دریافت کنند.
ماده۳ـ مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبيل مأموران شهرداری و مأموران جهادکشاورزی و همچنين مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکاليفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظير بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیيننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانين خاص خود میباشند.
ماده۴ـ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نياز را تأمين و در اختيار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزههای قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعيت ضابطان، کمبودها و نيازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نيروی انتظامی و فصل دوم: آموزش سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پيگيری لازم اقدام نمایند.
ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائيه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی مینماید:
۱ـ ارتقاء دانش حقوقی.
۲ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی.
۳ـ کمک به افزایش سطح کيفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کيفری.
۴ـ کمک به سرعت و دقت در رسيدگیهای کيفری.
۵ ـ آموزش مهارتهای رفتاری از قبيل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.
۶ ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمينه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانيزه با مراجع قضایی.

ماده۶ ـ از طریق دورههای آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کيفری ماهوی.
۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحيت و تشکيلات سازمانهای کيفری.
۳ـ توانایی تشخيص نحوه تفکيک جرایم مشهود از غيرمشهود.
۴ـ تشخيص نوع وظایف و اختيارات آنها در جرایم مشهود و غيرمشهود.
۵ ـ توانایی تشخيص مسئوليتهای کيفری و مدنی ناشی از اعمال زیانبار ضابطان.
۶ ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کيفری.
۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
تبصره ـ تعيين مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهدة معاونت منابع انسانی قوه قضایيه میباشد.
ماده۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، براساس آیيننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ است.
ماده۸ ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حين خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضایيه واگذار نماید.
ماده۹ـ هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلی کارکنان، مورد تأیيد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفی مینماید.
تبصره ـ با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان میتواند بهصورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.
ماده۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائيه میتواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.
ماده۱۱ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و درصورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرفنظر شود و یا حداقل پس از یکسال درصورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری
ماده۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشی و تأیيد دادستان خواهد بود.
ماده۱۳ـ نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهيه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پيشنهاد تا کارت جدید صادر شود.
تبصره۱ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حين خدمت و قبولی در این دوره میباشد.
تبصره۲ـ درصورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطيت منوط به تأیيد دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.
ماده۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخيص دادستان و پس از تأیيد رئيس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.
تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبيل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحيت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.

فصل چهارم ـ مسائل اجرایی
ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنين به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمينه اجرای دقيق و صحيح این آیين نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکيل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نيروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعاليتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهيه و به رئيس قوه قضائيه ارائه نماید.
ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنيتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پيشبينی و ایجاد مینماید.
تبصره ـ ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
ماده۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنيتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پليس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاههای متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاری و مفاد این آیيننامه، دستورالعملی که تأمينکننده جنبههای حفاظتی و امنيتی امور ضابطان و دستگاههای متبوع آنان باشد، تهيه و به رئيس قوه قضایيه پيشنهاد میکنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد.
ماده۱۹ـ هزینه دورههای آموزشی نظير حقالتدریس، تهيه و تکثير منابع درسی و همچنين وسایل کمک آموزشی، بنا به پيشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضایيه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیين دادرسی کيفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضایيه اقدام میشود.
ماده۲۰ـ نظارت بر حسن اجرای این آیيننامه بعهده معاون اول قوه قضایيه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آیيننامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیيننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضایيه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیين دادرسی کيفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند.
ماده۲۱ـ این آیيننامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رئيس قوه قضایيه رسيد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.

رئيس قوه قضائيه

صادق آملی لاريجانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید