آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۴ در مورد شهریه رایگان دانشجویان

0

پاراف آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۴ در مورد شهریه رایگان دانشجویان نهادهای حمایتی : آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۱۷ت/۱۴۵۹۶شماره
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امورخیریه
هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف ـ ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۸۹ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.
ب ـ دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروههای چهارگانه زیر:
۱ـ ایثارگران
۲ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
۳ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۴ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع
ابلاغیه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ج ـ دستگاههای اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد).
دـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول: دانشگاههای پیام نور، علمی ـ کاربردی، دورههای شبانه، آزاد اسلامی و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ماده۲ـ تعداد نیمسالهای پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی به شرح زیر خواهدبود:
الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دورههای پودمانی علمی ـ کاربردی، هفت پودمان)
ب ـ کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال تحصیلی (در رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه میشود.)
ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته، دوازده نیمسال تحصیلی
د ـ دکتری حرفهای در رشته پزشکی، چهارده نیمسال تحصیلی و دکتری حرفهای دامپزشکی دوازده نیمسال.
هـ ـ دکتری پیوسته، چهارده نیمسال تحصیلی
و ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته، چهار نیمسال تحصیلی
ز ـ دکتری PH.D و تخصص پزشکی، هشت نیمسال تحصیلی
ح ـ فوق تخصص، پنج نیمسال تحصیلی
تبصره۱ـ برای رشته های فنی و مهندسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال اضافه میشود.
تبصره۲ـ برای تمدید واحد پایان نامه یا رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی یک نیمسال اضافه میشود.
تبصره۳ـ مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط میتوانند یک بار از این تسهیلات استفاده نمایند.
تبصره۴ـ پرداخت شهریه واحدهای اخذشده تابستان بلامانع است.
ماده۳ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی میباشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نماید.
ماده۴ـ هزینه های تحصیلی دانشجویان مشمول هر یک از دستگاههای اجرایی از محل اعتبار ردیف های زیر تأمین و پرداخت میگردد:
الف ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران، ردیف هزینهای (۱ـ۱۳۱۶۰۰)
ب ـ سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینهای (۱ـ۱۳۱۵۰۰)
ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینهای (۱ـ۱۲۹۶۰۰)
د ـ سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینهای (۱ـ۱۰۹۵۰۰)
تبصره ـ هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسران آزادگان از محل منابع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداخت میگردد.
ماده۵ ـ چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسالهای تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده به احتساب کسر درصدهای زیر صورت می پذیرد و دانشجوی مشروطی مابه التفاوت را پرداخت میکند:
الف ـ در اولین نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت میشود.
ب ـ در دومین نیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت میشود.
ج ـ دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که دانشجو براساس آیین نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صددرصد شهریه تحصیلی پرداخت میگردد.
ماده۶ ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی، معادل شهریه همان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت میگردد. مابقی شهریه تا تعرفه های مصوب دانشگاه های ذیربط توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میگردد.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را در پایان هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه نمایند.
ماده۸ ـ دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آییننامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاههای اجرایی پرداخت میگردد.
ماده۹ـ مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمیشود.
ماده۱۰ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه در هر یک از دستگاههای اجرایی، برعهده بالاترن مقام اجرایی آن دستگاه میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here