در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است

0

پاراف خبر در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است به نقل از صراط: نمایندگان مجلس مصوب کردند سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه 94 بند و تبصره 18 را تصویب کردند.

براین اساس هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است

پرداخت پاداش به کارمندان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here