الحاق ماده ۸ به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

0
آیين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
آیين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

پاراف الحاق ماده ۸ به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع الحاق ماده (۸) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸) و (۹)
۲۱/۸/۱۳۹۴ هـ۵۱۷۳۶ت/۱۰۹۴۹۴شماره
الحاق ماده (۸) به آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و اصلاح شماره مواد (۸) و (۹)

دانلود آئین نامه

وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۳۱۲/۹۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان ماده (۸) به آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ الحاق و شماره مواد (۸) و (۹) به ترتیب به شمارههای (۹) و (۱۰) اصلاح میشود:

ماده۸ ـ شوراها میتوانند معادل ارقام مذکور در ردیفهای (۳) ٬(۱) و (۴) جدول موضوع ماده (۶) به هریک از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه پاداش پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع است.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

متن آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۱۹/۱۶۰ مورخ۱/۳/۱۳۸۴ شورای عالی استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون : قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن
ب ـ شورا : شوراهای اسلامی موضوع قانون
ماده ۲ ـ پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است.
این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری، صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۳ ـ شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پاره‌وقت آن دسته از اعضای شورا را که جزء کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند، تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آیین‌نامه یادشده مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور اقدام خواهد شد.

ماده ۴ ـ به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شرکت می‌نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ ـ پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور در جلسات کمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون و تایید رییس شورا مجاز است.

ماده ۶ ـ پرداخت حق جلسه به اعضای شورا براساس جدول زیر انجام می شود:
ردیف عنوان (شورا) حداکثر ساعات
جلسه (در ماه) حق جلسه
(هر ساعت ـ ریال)
۱ شورای روستا (عشایر) ۲۰ ۰۰۰ر۳۵
۲ شورای بخش ۱۲ ۰۰۰ر۴۹
۳ شورای شهر (غیر کلان شهرها) ۵۰ ۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب
حق عمران
۴ شورای شهر (کلان شهر) بالای یک میلیون نفر ۶۰
۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر (کلان شهرها) بالای پنج میلیون نفر ۷۰
۵ شورای شهرستان ۱۵ ۰۰۰ر۴۹
۶ شورای استان ۲۰ ۰۰۰ر۶۳
۷ شورای عالی استانها ۴۰ ۰۰۰ر۸۴

تبصره ۱ ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیفهای (۳ و۴) مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود.
تبصره ۲ ـ پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور، بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.

ماده ۷ ـ پرداخت حق ماموریت به اعضای شورا به‌موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۸ ـ پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد.
ماده ۹ ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۶۷۸۴۲/ت۳۰۸۷۷هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ می شود.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید