قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سواد آموزی

0

پاراف قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سواد آموزی : قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
۱۵/۶/۱۳۹۴ ۴۱۹۰۱/۵۸۷شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یکفوریتی به مجلسشورایاسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

۲۱/۶/۱۳۹۴ ۷۹۶۳۵شماره
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۴۱۹۰۱/۵۸۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئيس جمهور

حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعيينتکليف استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربيان پيشدبستانی و نيروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند را به منظور تأمين نيروی حقالتدریس با توجه به رشته تحصيلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسيت، نياز منطقهای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده(۸) این قانون بهکارگيرد و استفاده از سایر نيروها در این زمينه ممنوع است.
بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حقالتدریس سالانه و از محل حقالتدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين میشود. بدیهی است بهکارگيری این نيروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد. این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/ ۴/۶ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید